Sd:s Kyrkopolitiska manifest 2005

Sverigedemokraterna är ett ickekonfessionellt parti, icke desto mindre ser vi det som vår uppgift att slå vakt om den svenska kyrkan, dess traditioner och lära.

I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omistlig del av det svenska folkets liv. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt lands kultur och historia. Genom den betydelse som svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet, kan denna aldrig jämställas med något annat religiöst samfund och dess öde är en angelägenhet för alla svenskar. Troende såväl som icke troende. Detta förhållande är också grundorsaken till Sverigedemokraterna kyrkopolitiska engagemang.

Det svenska samhället har under de senaste decennierna genomgått en djupgående omvandling med få motstycken i historien. Traditioner, gemenskap, normer och moral har raserats i en allt snabbare takt och ersatts med överdriven individualism, otrygghet, destruktiv hedonism och rotlöshet. Istället för att bekämpa sekulariseringen och andra fenomen som bidragit till denna samhällsutveckling har den nuvarande kyrkoledningen till stora delar lierat sig med den samhällselit som varit pådrivande bakom den omstörtande omvandlingen av vårt land och därigenom har man också, i likhet med dessa, fjärmat sig från stora delar av det svenska folket och kyrkans medlemmar.

Sverigedemokraterna ser med oro på hur de styrande inom kyrkan i allt högre utsträckning börjat ifrågasätta och avlägsna sig från kyrkans tidigare trossatser och traditioner. Hur man okritiskt accepterat och till och med understödjer den mångkulturella samhällsordningen och utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige, vilket på sikt utgör ett hot mot såväl kristendomen, den svenska kulturen, demokratin och den samhälleliga gemenskapen. Hur man börjat vackla i sitt försvar för den traditionella kärnfamiljen och hur man tillåtit skändningar av kyrkorummen och den kristna läran.

Målet med Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang är att bryta denna negativa utveckling. Vi vill återskapa fädernas kyrka och önskar att kyrkan genom att åter betona värden som tradition, trygghet och kontinuitet skall återfå en del av sin forna styrka och komma att utgöra en fast punkt i en alltmer ytlig och osäker värld.

Några av våra viktigaste krav är:

 • Svenska kyrkan skall i kraft av sin historia och betydelse för den svenska identiteten inneha en särställning och inte jämställas med andra samfund och religioner.
 • Svenska kyrkans lära skall vila på bibeln och kyrkans bekännelseskrifter.
 • Svenska kyrkan skall på ett tydligare sätt arbeta för att försvara och stärka moralens, äktenskapets och den traditionella kärnfamiljens ställning i vårt samhälle. Äktenskapsrådgivning och familjevänliga aktiviteter skall ges fortsatt hög prioritet. Betydelsen av trohet och ansvarsfulla relationer bör betonas. Kyrkan bör motsätta sig homoäktenskap, månggifte, den utvidgade adoptionsrätten och andra försök att underminera familjebegreppet.
 • Det mångkulturalistiska samhällssystemet har medfört stort lidande och oro för många människor och är på sikt ett hot mot både kristendomens ställning och den samhälleliga gemenskapen. De anställda inom kyrkan bör därför under arbetstid avhålla sig från att arbeta för detta.
 • Kyrkan och dess anställda skall vara ett föredöme och visa respekt för demokratiskt fattade beslut och samhällets lagar och regler. Ett exempel där det ovanstående inte efterlevs är de fall där kyrkans anställda upplåter kyrkorum åt personer som uppehåller sig illegalt i Sverige. Detta är inte acceptabelt. Missnöje med politiska beslut får aldrig leda till att man tar lagen i egna händer.
 • I sin strävan efter att förbättra människors levnadsvillkor bör kyrkan beakta var dess insatser gör störst nytta. Istället för att uppmuntra till en fortsatt massinvandring av ekonomiska migranter till Sverige bör man inrikta sig på att hjälpa de verkligt nödlidande på plats i deras respektive närområden och på så sätt hjälpa fler och mer behövande människor.
 • Svenska kyrkan bör ompröva sitt ställningstagande för beviljandet av allmän amnesti till alla utlänningar utan skyddsbehov som uppehåller sig illegalt i Sverige.
 • Kyrkan bör på ett tydligare sätt bejaka sin roll som kulturbärare och kulturvårdare och kyrkans kulturskatter skall i största möjliga utsträckning göras tillgängliga för folket.
 • Kyrkan bör bli mer offensiv i sin inhemska mission och på intet sätt understödja utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige.
 • Gamla kyrkobyggnader och den kyrkliga verksamheten i dessa skall i största möjliga utsträckning bevaras. Tvångsvisa sammanslagningar av församlingar bör så långt det är möjligt undvikas. Kyrkans roll som kulturvårdare kräver att så många gamla bygdekyrkor som möjligt kan bevaras som kyrkor. Nya kyrkobyggnader bör uppföras i en stil som passar in i bygdens stil och traditioner.
 • I en del av våra större städer har kyrkogårdarna blivit tummelplaster för diverse kriminella element. I de fall samhället inte klarar att stävja detta bör kyrkan avsätta medel för att anställa ordningsvakter så att gravfriden och tryggheten för kyrkogårdsbesökarna kan återställas.
 • Kyrkan ska i sin förmögenhetsförvaltning beakta vilka investeringar som är ekologiskt och etiskt hållbara och som bäst gagnar dess medlemmar och det svenska samhället.
 • Respekt ska visas för kyrkorummet. Utställningar, konserter, möten och annat får inte äga rum i kyrkobyggnader om det är ägnat att vålla allmän förargelse eller kan uppfattas som kränkande mot den kristna tron.
 • Fädernas Kyrka och andra äldre och djupt förankrade psalmer och böner skall återinföras.
 • Ett svar

  1. Vad gäller den så kallade Kyrkan – läs kommentarerna i länken och begrunda –

   http://www.vaknasverige.se/2010/05/08/viktigt-profetiskt-budskap/

   Arne Strand.

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Google-foto

  Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  Ansluter till %s

  %d bloggare gillar detta: