Sd familjepolitik

I principprogrammet, antaget 2003, står om familjen:

Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har familjen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats. Förhållandet mellan man och kvinna, och deras barn, är den nödvändiga förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden. Familjen är samhällets innersta kärna och själva förutsättningen för den mänskliga fortplantningen, vilken överallt utgör grunden för respektive nations fortlevnad. Familjens funktion som bas för samhället är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Familjen är kulturförmedlande och fostrande.

Män och kvinnor är inte skapade likadana och kan därför i olika sammanhang ta olika utgångspunkter och göra olika saker på olika sätt. Män och kvinnor kompletterar varandra, och därför är också alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse. Centralt för sverigedemokraterna är att alla människor, oavsett könstillhörighet, ska ha samma rättigheter och möjligheter.

Idédokumentet om Familjepolitiken, antaget 2004:

”Familjen är hjärtats fosterland”
– Giuseppe Mazzini

Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har kärnfamiljen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats. Det kärleksfulla förhållandet mellan man och kvinna, och deras barn, är den nödvändiga förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden. Familjen är samhällets innersta kärna och själva förutsättningen för den mänskliga fortplantningen. Familjens funktion som bas för samhället är en förutsättning för en positiv samhällsutveckling. Den goda familjen skänker oss lycka och trygghet, den lär oss ansvar och moral, den förmedlar kultur och traditioner, ger oss identitet och tillhörighet och skapar kärlek och respekt mellan generationerna.

Sverigedemokraterna menar att den traditionella kärnfamiljen är en djupt rotad och naturlig gemenskap som inte kan ersättas av några konstruerade kollektiv. Bevarandet av kärnfamiljens roll som samhällets bas är såväl önskvärd som nödvändig och ingen uppgift kan vara så viktig som att värna och stärka denna.

De övergripande målen med Sverigedemokraternas familjepolitik är således att försvara och förstärka familjens ställning, att skapa ett barnvänligt och tryggt samhällsklimat som alltid ser till barnens bästa och uppmuntrar till ökat barnafödande, samt att ge varje barn en kärleksfull och harmonisk uppväxtmiljö.

Att Sverigedemokraterna vill lyfta fram och värna om den traditionella kärnfamiljen skall inte tolkas som ett ringaktande av de heroiska insatser som ofta görs av ensamstående föräldrar, och dessa skall erhålla samhällets fulla stöd för att klara sin ibland svåra situation.

Hoten mot familjen
Sverigedemokraterna ser med oro på de senaste decenniernas samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas av destruktiva krafter inom samhället.

Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalternativ, staten har i allt högre utsträckning kommit att överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll och överdriven individualism och hedonism har lett till ett minskat ansvarstagande och en ökad ombytlighet i förhållandena mellan män och kvinnor, vilket skapat otrygghet och rotlöshet för många av våra barn. Detta är en utveckling som Sverigedemokraterna vill motverka.

Ökad makt åt familjerna
Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet. Ett skyhögt skattetryck i kombination med kraftiga subventioner av vissa barnomsorgsformer har gjort att många familjer tvingats välja barnomsorg efter ekonomiska kriterier istället för beakta vad som är bäst för just deras barn.

Sverigedemokraterna vill avskaffa maxtaxan inom barnomsorgen och istället tilldela föräldrarna en summa pengar som står i rimlig proportion till den kostnad som kommunala barnomsorgen har för varje barn. På så sätt kan föräldrarna själva välja den form av barnomsorg som passar deras barn bäst och ingen är mer kompetent att göra det valet än just föräldrarna.

Partiet vill även införa ett extra grundavdrag per barn och år samt genomföra allmänna skatteminskningar riktade mot barnfamiljer i syfte att öka familjernas disponibla inkomst och på så sätt även skapa bättre förutsättningar för de föräldrar som själva vill ta hand om sina barn i hemmet. Den ersättning som utgår till hemmavarande föräldrar skall även vara pensionsgrundande.

Sverigedemokraterna motsätter sig den nuvarande uppdelningen i föräldraförsäkringen, där ett antal föräldradagar måste tas ut av den ena föräldern, då vi menar att denna utgör en allvarlig inskränkning av familjernas valfrihet och självbestämmanderätt. Partiets grundläggande inställning till att även fäder i större utsträckning väljer att utnyttja möjligheten till föräldraledighet är dock positiv.

Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna skall vara så små som möjligt, att föräldrarna skall erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt och att stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum.

Trygghet ger liv
Sverigedemokraternas målsättning är att kunna öka landets låga nativitetstal. En viktig aspekt i det hänseendet är då givetvis att hålla ersättningsnivåerna inom föräldraförsäkringen på en skälig nivå, så att inkomstbortfallet vid familjebildning inte blir så stort att det avskräcker par från att skaffa barn. I samma anda vill partiet även göra det möjligt för föräldrar med statliga studielån att få avskrivning på dessa för den tid efter avslutade studier som de är hemma med små barn, för att på så sätt undvika en ofördelaktig hoptryckning av återbetalningstiden. Sverigedemokraterna vill även ge ökat stöd och mer resurser till bekämpandet av ofrivillig barnlöshet.

Föräldraförsäkringen och andra ekonomiska incitament är dock bara en faktor i strävandet efter att höja det svenska födelsetalet. För att komma tillrätta med problemet krävs sannolikt ett helhetsgrepp i syfte att öka barnvänligheten och medborgarnas allmänna trygghetskänsla. Otrygghet är något som inverkar starkt på viljan att skaffa barn. För att öka barnafödandet måste samhället därför kunna garantera medborgarnas trygghet såväl ekonomiskt som fysiskt och socialt. Fler arbetstillfällen måste skapas, tillgången på bostäder måste säkras och den eskalerande brottsligheten och motsättningarna som uppstått mycket på grund av den mångkulturella samhällsutvecklingen måste bekämpas. Målet bör vara att hela samhället skall genomsyras av en barnvänlig atmosfär, och vid all samhällsplanering skall hänsyns tas till barnens villkor. Hotet från trafiken är t.ex. en fråga som berör många och kräver impopulära men nödvändiga åtgärder för en förbättrad och säkrare livsmiljö. Därtill måste en attitydförändring eftersträvas i syfte att uppgradera familjelivets positiva värden, vilket till exempel kan ske genom att dessa på ett tydligare sätt framhävs både inom samhällsdebatten och skolundervisningen.

Ansvarsfulla relationer
Ansvarsfulla relationer mellan män och kvinnor är en viktig faktor för människors och samhällens välbefinnande. Sverigedemokraterna ser äktenskapet som en av de mest stabiliserande och trygghetsskapande faktorerna för både barn och vuxna och vill därför uppmuntra till både ingåendet och vårdandet av detsamma.

Partiet reagerar negativt på landets höga skilsmässotal och anser att samhället i högre grad bör verka för att minska detta.

Till exempel bör betydelsen av ansvarsfulla relationer på ett tydligare sätt lyftas fram i skolornas sex- och samlevnadsundervisning och kostnadsfri familjerådgivning bör finnas tillgänglig i alla kommuner.

Sverigedemokraterna anser att äktenskapet skall vara förbehållet par bestående av man och kvinna.

Arrangerande av tvångsäktenskap, som är vanligt förekommande inom vissa invandrargrupper, skall motarbetas och bestraffas i högre grad än idag.

Adoption
Centralt för Sverigedemokraterna är att alla människor, oavsett könstillhörighet, ska ha samma rättigheter och möjligheter. Män och kvinnor är dock inte skapade likadana och kan därför i olika sammanhang ta olika utgångspunkter och göra olika saker på olika sätt. Män och kvinnor kompletterar varandra, och därför är också alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse. Oerhört centralt är också att barnens bästa beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område. Av dessa anledningar motsätter sig partiet krav från såväl ensamstående som från samkönade par eller polygama grupper om att få adoptera barn. Detta bortsett från specialla fall av anhörigadoption. Av samma skäl motsätter sig Sverigedemokraterna även lesbisk inseminationsrätt. Detta innebär på intet sätt att partiet motsätter sig eller nedvärderar dessa gruppers levnadsval eller läggning.

I egenskap av nationalister inser Sverigedemokraterna den enorma betydelse som starka rötter och en trygg identitet har för varje barns utveckling. Sverigedemokraternas grundläggande inställning är att varje barn så långt det är möjligt skall få växa upp under goda förhållanden med sitt eget folk i sitt eget land. Då detta tyvärr inte alltid är möjligt skall viss utländsk adoption kunna tillåtas. I dessa fall måste dock stor hänsyn tas till den rotlöshet och de identifikationsproblem som dessa barn ofta drabbas av.

Det nuvarande statliga adoptionsstödet skall slopas vid utländska adoptioner och delar av detta bör istället användas till insatser i syfte att ge föräldralösa barn i utlandet en möjlighet att växa upp med en far och en mor i sitt eget land eller kulturella närområde.

Adoptivbarn och barn som tillkommit genom sperma- eller äggdonation skall alltid ha rätt att få reda på vilka deras biologiska föräldrar är och även ges stöd och hjälp om de önskar uppsöka dessa.

Abort
Sverigedemokraterna ser mycket negativt på landets höga aborttal. Varje abort innebär en förlust både för samhället, föräldrarna och inte minst det ofödda barnet som mister sin möjlighet till fortsatt liv.

Sverigedemokraterna vill verka för att aborter efter tolfte havandeskapsveckan förbjuds, såvida medicinska eller andra tungt vägande skäl för abort ej föreligger.

Partiet vill även försöka få en attitydändring till stånd genom att på olika sätt uppmuntra till diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna av abortfrågan, inte minst bland landets skolelever.

En ökad betoning av vikten av ansvarsfulla relationer, preventivmedelskampanjer, bättre information kring alternativen till abort samt ökat stöd till unga mödrar kan också vara framkomliga vägar att minska antalet aborter.

När föräldrarna brister
Trots att familjen i de allra flesta fall medför glädje och trygghet åt sina medlemmar, så är vi också medvetna om att det i vissa fall tyvärr kan vara tvärtom. När föräldrar av någon anledning inte klarar att uppfylla sina åtaganden, eller när någon förälder medvetet sviker sitt ansvar eller missbrukar barnets beroendeställning, då måste samhället träda in och skydda det utsatta barnet. Dessa ingrepp måste alltid ske med varsamhet, men ändå i ett så tidigt skede som möjligt.

Rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård, dagvården, den psykosociala elevvården i skolorna, skolhälsovården och ungdomsarbetet förebygger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta de första att upptäcka att insatser är nödvändiga och därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas tillräckliga resurser för att klara sitt åtagande. Besparingar inom detta område medför kraftigt ökade risker för att utsatta barns situation inte upptäcks och att dessa därmed tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö.

Straffsatserna gällande alla brott begångna mot barn skall skärpas kraftigt och inga insatser är för stora när det gäller rehabiliteringen av minderåriga brottsoffer. I syfte att skydda barn från övergrepp skall alla personal som arbetar med barn och ungdomar kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn. Även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga skall vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått brott riktade mot barn.

35 svar

 1. SD:s familjepolitik är en återgång till 50-talet…Fy fan vilken läsning

 2. Är starka, trygga familjer så farligt? Är det bättre att ha dagis som ”föräldrar”? Varför är barn och unga idag olyckligare än någonsin? 50-talet var en idyll jämfört med idag. Så jag förstår dig inte.

 3. Usch och fy!

 4. […] Läs vad andra skriver här: Björn Andersson, Betnér, feminix. […]

 5. Om den trygga storfamiljen slogs sönder, varför ska man då också slå sönder den enda bräckliga tryggheten som är kvar – kärnfamiljen? Ska vi alla ha staten som föräldrar?

 6. Abbortförbud efter 12 veckan??? Då vet man ännu inte om barnet är friskt. Fostervattenprov kan inte göras så tidigt. Med sd politik kommer det födas många fler mongolida och utvecklingsstörda barn.

  Sd missar också dagis stora betydelse för integrationen. I vårt grannland Danmark vill deras ung. motsvarighet tvinga alla med invandrarbakgrund att sätta barnen på dagis just för att de ska integreras i samhället och lära sig danska ordentligt. Sd’s förslag ökar segregationen.

  Det märks att det är mest män inom sd för genom hela inlägget saknar jag insikt krav på männen. Ska mammor åter bli hemmafruar krävs att pappor måste försörja sin familj. Då måste det bli ett slut på att män bara dumpar sin fru när han hittar en snyggare. En man måste då också försörja sin fd fru!!! En mamma kan inte vara hemmafru och veta att hon när som helst kan bli utbytt. En kvinna som varit hemmafru i många år kan inte förväntas att plötsligt försörja sig själv på samma villkor i arbetslivet som män kan.

  Inget barn får staten som föräldrar bara för att barnen går på dagis några timmar om dagen. Nästan alla mammorarbetar deltid småbarnsåren. Föräldrar har redan stort inflytande över förskola och skola men om nu sd menar allvar med föräldrars inflytande måste de i konsekvensens namn också stödja sk genusdagis där barnen lär sig säga hen istället för han eller hon. Föräldrarnas vilja måste ju också gälla feminister;-)

 7. Femix jag är så gammal att jag faktiskt kommer ihåg 50-talet och det var inte så lyckligt som du verkar tro. Bara för att det var tabu att anmäla våldtäckt, misshandel inom familjen och pedofili betyder det inte att den inte fanns.

 8. Ullis! Vad är det för fel med VALFRIHET? Att omsorg en EGNA barn också räknas som ett arbete – vem förlorar på det?

 9. Till Feminix: Valfrihet innebär också att alla som vill ha dagis ska få det i den omfattning de vill. Så är det INTE idag. Därför måste dagis byggas ut.

  Helt ok för mig att räkna omsorgen om egna barn som ett arbete men kom då ihåg att det är pappan som är abretsgivaren! med allt vad det innebär. Kom då ihåg att pappor åter igen måste ta på sig försörjningasansvaret även för mamman och det även om föräldrarna väljer att gå skilda vägar. Hemmafruar måste i så fall ha samma asntällningstrygghet som alla andra.

  (Kom ihåg att i många länder med trad familjeideal så är knappt skilsmässor tillåtna)

 10. Ullis! Man kan tänka på ett annat sätt än du och feministerna gör! Se gärna min andra blogg Tankesmedjan Feminix! och även Tradition & Fason!
  http://tankesmedjanfeminix.blogspot.com/2011/05/se-hit-feminister-ni-gor-mer-skada.html
  http://traditionochfason.wordpress.com/2008/05/17/mer-familjeliv-mindre-arbetsliv/

 11. Till Feminix: Visst kan man tänka på många olika sätt men man kan inte ändra på historien. Det som har hänt har redan hänt och man kan inte backa tiden. Den tid du romantiserar var också full av problem. Varför svarar du inte på frågan förresten: Om det ska vara ett yrke att tas hand om sina egna barn vem är då arbetsgivaren? När ska alla ni män som vill att kvinnor ska kunna vara hemmafruar lyfta fram pappornas ansvar?

 12. Nämen titta! Så intressant! Jag skulle också vilje ha svar på Ullis fråga.

  ”När ska alla ni män som vill att kvinnor ska kunna vara hemmafruar lyfta fram pappornas ansvar” dvs som familjeförsörjare?

  När ska alla ni män som är för valfrihet kräva att få betala mer i underhåll eftersom ni ju faktiskt själva VALT att leva enligt trad. könsroller?

 13. Vem ska vara arbetsgivaren? Kanske samma som är arbetsgivare till de som vårdar andras barn? Vi bör helt jämställa all omsorg om barn! Varför är det så konstigt? Samhället ska ge samma summa för omsorgen till alla barn – hemmabarn som bortabarn! Barnen är samhällets framtid. Även hemmabarnen. Allas lika värde ska väl även gälla barnen, eller?

 14. Aha, så du vill ge alla invandrar familjer med kanske 5, 6 eller ännu fler barn 20.000-40.000 kr/mån bara för att de har en massa barn?

  Ett barn på dagis koster ca 8000kr/mån innan skattesubventioner. Har en zigenarfamilj då 7 barn så ska dom ha 56.000kr/mån. Varför skulle dom då någonsin lära sig svenska för att få ett jobb?

  Om vi pratar ”allas lika värde” varför ska då inte alla barn ha samma rätt att gå i skola (inkl. förskola) oavsett om föräldrarna hellre vill slippa jobba?

 15. För ett barn – det yngsta – bör man få dagiskostnaden som en vårdlön i minst tre år. Så tycker jag.

 16. Du får naturligtvis tycka vad du vill men jag hoppas du förstår att du bagatelliserar barnfamiljernas behov och problem. Det stora fokuset på de första tre åren är ett slag i ansiktet på alla familjer som har svårt att få livspusslet att gå ihop

 17. Vad menar du? Det är ju för att få livspusslet att gå ihop man ska få vara hemma i minst tre år.

 18. ”Vad menar jag?” DIn fråga avslöjar en skrämmande brist på förståelse och kunskap.

  Tror du barn klara sig själva så fort de fyllt 4år?

  Tror du arbetstiden automatiskt blir kortare för föräldrar med barn på lågstadiet bara för att mamman var hemma de tre 1:a åren?

  Eller menar du kanske att så fort barnet fyllt 4år så är det helt ok att skilja sig för att få livspusslet att gå ihop. Då slipper man vara förälder mer än varannan vecka

  Vad menar du själv med att vårdnadsbidraget skulle lösa för något egentligen?… mer än att mammor blir ekonomiskt beroende av sina män vilket ger männen makt utan att för den skull ge män smer skyldigheter gentemot sin fru.

 19. annalisamia! Hur vill du ha det då? Jag trodde du var nöjd med att dagis, nattis och fritids tar hand om barnen och att kvinnor och män ska jobba exakt lika mycket och amma spädbarn exakt lika många månader. Men det är du alltså inte? Jag vill ju ha ekonomisk valfrihet mellan hemmaomsorg och dagis, med en normal lön för att kunna vara hemma med barnen, men du skäller ju på mig för det.
  Förr kunde ju mannen försörja kvinnan när hon var hemma med barnen. Det gick för att skatten tog hänsyn till hur många som skulle leva på lönen, men det gillade ju inte feministerna. Så då tog sossarna bort försörjningsmöjligheten och införde ungkarlsskatt för alla. Då tvingades kvinnorna ut, antingen de ville eller ej. Tvånget och stressen och ohälsan skyller jag på feministerna både röda , gröna och blå.
  Hur vill du ha det egentligen? Vilket parti gillar du bäst?

 20. Ullis! Att man vill få bort de sena aborterna har att göra med att man nu kan rädda förtidigt födda barn vid en tid som närmar sig abortgränsen. Otäcka historier har hänt då abortbarnet kommit ut och levat. Då har man lämnat barnet att dö ensamt i en skål i ett tvättrum. Det är inte etiskt godtagbart.

 21. .

 22. Fast då kan jag lugna dig med att det där är ren lögn och skrämselpropagande för en abort går inte till på det sättet. Vid en sen abort går man in och dödar fostret redan i livmodern, skär sönder det och suger ut delarna med en sug. Det finns inte minsta lilla chans att fostret skulle leva då det kommer ut.

  Vill också passa på att påminna om att sena aborter inte görs på friska foster.

  Vill också påminna om att experimenten med att rädda väldigt förtidigt födda, dvs leka Gud och tvinga kvar barn som Geud har kallat hem, är också väldigt etiskt omdiskuterat. Extremt förtidigt födda får ofta livslånga förlossningsskador.

 23. För det 1:a Jag röstar på SD trots att dom har en idiotisk familjepolitik. Jag hoppas SD skärper till sig på den punkten. Annars är det nog tyvärr kört för Sverige.

  För det 2:a så menar jag inte att ”skälla” på dig. Ber om ursäkt om det uppfattas så MEN, enbart för att jag vill SD väl, så vill jag göra dig uppmärksam på att dina åsikter är fruktansvärt fördomsfulla och elaka mot alla väldigt väl fungerande och omtänksamma föräldrar som är positiva till dagis. Dom åsikter som du för fram har INTE SD råd med om dom vill växa och bli ett parti som tar makten. (Jag personligen tycker dom som delar SDs familjepolitik borde konvertera till islam)

  För det 3:e så finns det många mammor som vill ha sina barn på dagis men inte så många timmar. Några av dessa mammor väljer därför att jobba natt. Det är alltså väldigt ambitiösa och kärleksfulla mammor som väljer att vill ha nattis för att få fler vakan timmar med sina barn. Så snälla du kom inte med en massa fördomsfullt skitsnack eller pikar till personer som vill bygga ut nattis.

  För det 4:e så är det så stor dominans av kvinnor just inom sjukvården så tex. åldringsvården skulle knappas fungera om alla sjuksköterskor som har barn bara kunde jobba på kontorstid.

  För det 5:e så ger vårdnadsbidraget INTE ekonomisk valfrihet. Det är bara om man utgår ifrån att alla kvinnor är outbildade som vårdnadsbidraget eller motsvarande det en dagisplats kostar, ger en ”normal lön” för att vara hemma. (En civilingenjör tjänas ca 25.000kr/mån EFTER skatt.)

  För det 6:e så kan du visst leva på bara en lön idag om pappor verkligen är villiga att ta på sig försörjning ansvaret. Det handlar bara om prioriteringar. Problemet är att män vägrar ta på sig den rollen numera.

  För det 7:e så har arbetarklassens kvinnor alltid arbetat och rika alltid haft tjänstefolk. Det där med att ”kvinnor var hemmafruar ”förr”” är inte sant. (Det var kvinnor som jobbade heltid, 10timmar per dag 6 dagar i veckan på tex. stearinljusfabrikerna på 1800talet Det var också kvinnorna som jobbade i fabrikerna under bägge världskrigen) Det där med att mammor var hemmafruar under 50 och 60 talet är heller inte sant.

  För det 8:e så förstår jag inte vad du menar med ”ungkarlsskatt”. Kan du utveckla det lite mer är du snäll.

  Sammanfattning
  SNÄLLA SD och SD anhängare, skärp er när det gäller ert okunniga hat mot feminister.

 24. Ullis! Om du söker på ”abort fostret levde” så får du en hel del träffar. Bl.a. ”Foster levde två dygn efter abort (i Italien). Läkarnas plikt är väl att rädda liv – även de för tidigt födda och även om de har skador.

 25. feminix…Jag VET hur aborter går till. Jag jobbar inom vården.

  Läs sid 24 i länken.

  http://www.sfog.se/medlemsbladen/MB1_2012.pdf

  OBS! Det är inga friska foster som får dispens att aborteras efter v18.

  Att antalet aborter ökar beror delvis på att antalet fosterksdor ökar. Varför fosterskadorna ökar beror på många faktorer.

  En annan orsak till att aborterna ökar är att många reser till Sverige från utlandet för att få abort här. ( tillåtet fr.o.m 2009)

 26. annalisamia!
  1 – SD vill ge valfrihet även till de som ingen valfrihet får från de andra partierna. Sd vill ge en summa som motsvarar dagissubventionen till hemmaföräldrar. Om alla partier har samma politik så behövs ju bara ett parti.
  2 – Ursäkten tackar jag för.
  3 – Att jag vill ge valfrihet till hemmaföräldrar betyder dock inte att jag ser ner på föräldrar som gillar förskolan. Men de har ju redan stöd från alla partier. Jag är glad att SD och KD finns som vill stödja hemmaföräldrar.
  5 – Ett vårdnadsbidrag på 3 till 6 000 kronor ger väl mer valfrihet än noll kronor. Det tycker nog fattiga arbetarfamiljer.
  6 – Idag är skatten så hög att det är omöjligt för de flesta att leva på en lön.
  7 – När jag växte upp, på 40 och 50-talet, var det fullt möjligt även för fattiga arbetare att försörja sin familj på sin enda lön. (se 8)
  8 – Före 70-talet var det olika skatt för ensamstående och familjeförsörjaren. Olika tabeller med mindre skatt för försörjaren. Det tog sossarna bort på 70-talet. Det blev ”ungkarlsskatt” för alla.
  I ”Familjen i framtiden” skrev sossarna: ”familjepolitiken, som den plattform, från vilken vi ska införa det helt socialistiska samhället”. (Se gärna ”Krister Pettersson Newsmill”, hans 5:e kommentar.)

  Jag tror inte att SD hatar feminister. Det är bara jag som inte gillar de mest rabiata manshatarna.

 27. feminix
  1 Valfrihet är ett vackert ord men det får inte missbrukas. Möjligheten att vägra Digis och Fritis används tyvärr av många invandrare för att förhindra att deras barn blir ”försvenskade.” Titta på Danmark till exempel. Där har Danmarks motsvarighet till SD fått igenom att alla nyanländas barn SKA gå på dagis just för att lära sig det danska språket och de danska värderingarna tidigt. Det gäller inte bara invandrare förresten utan också en del religiösa sekter. Barn är inte föräldrarnas ägodel som dom ska få göra vad dom vill med. Barn är egna individer och måste få vara en del av samhället.

  3 Jag önskar att det var så att dom som är för dagis har stöd från alla partier men så är det i verkligheten inte alls. Hela Alliansen är väldigt motsträviga när det gäller att bygga ut dagis. Politikerna har däremot delegerat ner det till kommunnivå för att slippa ta ansvar. Det är enormt svårt att få dagisplats i tid i många kommuner och motståndet mot dagis på obekväm arbetstid är nästan kompakt. (Stora sjukhus har därför tvingats skapa sina egna dagis till anställda vilket skapar andra problem men nu riskerar jag att komma ifrån ämnet.)

  5 Japp ENBART för extremt fattiga familjer kan vårdnadsbidraget upplevas som positivt MEN det lurar vuxna människor kvar i ett bidragsberoende. Det väcker den generella mycket större frågan: Ska vi verkligen ha så höga bidrag att människor struntar i att arbeta?
  6 Alla kan precis lika bra som på 50-talet leva på en lön i Sverige idag om de bara vill. Det handlar om prioriteringar.

  7 NEJ! Det är fel! På 40-och 50talet var det inte möjligt för fattiga arbetare att leva på en lön. Din uppväxt är så klart sanningen för dig och den samhällsklass du tillhör men kom inte och påstå att just din uppväxt gällde för alla. Det såg INTE ut så för alla. Min mamma och mammorna i det område jag växte upp i på 50-talet arbetade allihopa. Det var just pga att så många barn var helt utan tillsyn som Alva Myrdal kom på iden med ”Dagis” (Barnstugor) på 40-talet.

  8 Sambeskattningen kan jag hålla med om att den hade sina fördela. Det jag inte förstår är varför barnlösa män ska slippa betala skatt för barnen i vårt svenska samhälle. Hela svenska samhället skulle gå under om det inte föddes några barn. Jag tvingas betala skatt till Operan trots att jag aldrig lyssnar på opera. Jag tvingas betala skatt till kriminalvården trots att jag inte är kriminell, jag betalar skatt till sjukvården trotts att jag nästan aldrig är sjuk osv. Varför ska ungkarlar inte betala skatt för Sverige barn? Däremot är det intressant att så mycket mer skatt går till pojkars fritidsintressen jämfört med flickors. Ishockey och fotboll får mycket mera skattepengar än tex ridsporten.

  Kom ihåg att när sossarna skrev om den socialisktiska samhället på 70-talet så hade vi fortfarande en adel som hade lite speciella lagar och inflytande i samhället.

  Kom ihåg att rabiata manshatare skapas pga stort kvinnohat och kvinnoförtryck i samhället som vi alla är medskyldiga till om vi väljer att blunda för det.

 28. annalisamia!

  1 Jag tycker att vård av barn är ett samhällsnyttigt arbete, ÄVEN när det utförs av en förälder. Jag tycker det är skandal att vård av egna barn ses som lika onyttigt för samhället som vård av egna katter och hundar. Barnen är ju samhällets framtid! Därför anser jag att staten ska ge samma summa till alla barns omsorg, ÄVEN till de barn som får sin omsorg i hemmet. Där tycker vi uppenbarligen olika.

  3 Sverige är väl det mest dagisvänliga landet i världen – ändå klagar du!?

  5 Det är de fattiga jag mest bryr mig om. De rika klarar sig nog ändå. Är det inte ett arbete att vårda och fostra sina egna barn? Är det bara andras barn som är ett arbete?

  6 Eftersom försörjaren och ungkarlen har samma skattetryck, så kan bara högavlönade försörja familjen på en inkomst. Vi ser verkligheten från olika håll tydligen.

  7 MÅNGA kvinnor var hemma när barnen var små, före 70-talet. Skattesystemet gjorde det möjligt.

  8 Sambeskattning för makar borde vara ett frivilligt val, tycker jag. Såvitt jag vet så är det ingen skattebetalare, med eller utan barn, som slipper betala skatt till barnomsorgen. ALLA som betalar skatt betalar ju till ALLT – eller hur? Jag har aldrig påstått att ungkarlar inte ska betala skatt som går till barn.

  Kvinnohat? Kvinnoförtryck? Nej inte i Sverige. Kolla i de muslimska länderna! Där finns det! I Sverige går inte de stora skiljelinjerna mellan könen utan mellan rik och fattig – och de är av båda könen. Som du märker så ser vi lite olika på saken och ting. Det tycker jag är mer spännande än att tycka exakt lika:-)

 29. feminix
  1 Helt ok att vi tycker olika. Det får vi bägge acceptera men det är en sak jag tycker du glömmer bort hela tiden och som du har valt att inte kommentera: Det är BARNENS rätt det handlar om, vad som är bästa för BARNEN. Du verkar se problemet hela tiden utifrån vuxnas behov och rättigheter. Du har valt att blunda för det faktum att möjligheten att vägra Dagis och Fritis används av många invandrare sekter för att förhindra att deras barn blir ”försvenskade”. Varför vill du förvägra barn att få en tidig kontakt med det svenska samhället?

  Du fortsätter också att polarisera istället för att inse att det ena utesluter inte det andra. Man kan ha både och.Inget barn behöver vara heltid på Dagis. Vi pratar om några timmar per dag som ett komplement. Föräldrarnas ansvar minskar INTE för att barnet går på Dagis.

  3 Det är inte så lätt att få dagis som du verkar tro. Senast igår stod det på textTV att Regeringen äntligen ska utreda om alla de kommuner som struntar i att ordna fram en dagisplats inom 4 månader ska kunna bötfällas på något sätt.

  5 Det är de fattigaste jag också bryr mig mest om. Jag tycker att det vore hemskt om bara rika hade råd med Dagis. Rika är faktiskt mer positiva till Dagis. Det är de fattiga som ändå inte har något intressant jobb att komma tillbaka till som hellre vill leva på bidrag.

  ”Är det bara andras barn som är ett arbete?” frågar du. Ja, det tycker jag nog faktiskt. Ser man sina barn som ett arbete ska nog inte skaffa barn. Själv ser jag mina egna barn absolut inte som ”arbete” utan bara som en oändlig källa till glädje och kärlek.

  6 Ja vi ser nog verkligheten från olika håll eftersom verkligheten är väldigt olika beroende på var man bor och vilken samhällsklass man tillhör. Men problemet är inte skattetrycket utan att män vägrar betala underhåll. Även rika vägrar betala underhåll.

  7 MÅNGA kvinnor är fortfarande hemma när barnen är små. Du kan inte skylla på skattesystemet. Jag upplever att det är framför allt vi barnfamiljer som har förlorat MASSOR på alla dessa skattesänkningar eftersom det är dessa skattesänkningar som lett till alla dessa nerdragningar på ungdomsgårdar, kollo, ungdomsidrotten, kommunala musikskolor för barn och massa annat. När jag var barn så kunde barn få lära sig att spela ett instrument nästan gratis. Idag kostar det ca 3.000kr/termin och barn eftersom kommunala musikskolor på många håll är helt nerlagda.

  Bara för att kvinnohatet är värre i många andra länder betyder det inte att kvinnohat inte finns även i Sverige.

  feminix visst är det du som har skrivit: ”Att feminismen är en av mänsklighetens värsta fiender, det måste nu erkännas!”
  http://tankesmedjanfeminix.blogspot.se/2011/05/se-hit-feminister-ni-gor-mer-skada.html
  Det du skriver får mig att inse att du inte vet så mycket om feminism.

  Det personer som vill ta över Sverige och göra det muslimskt blir jätteglada, och vinner en jätteseger, om svenskar börjar tjafsa med varandra istället för att stå upp för de svenska värderingar som är viktiga. Som jag skrivit tidigare (som fegt anonym) är att nordens Valkyrior kommer aldrig kuvas vid spisen. Det är det som ÄR typiskt för norden. Skräm inte bort en massa etniska svenskar genom att fokusera på ett krig mot ett påhittat hot från feminister.

 30. annalisamia!

  Du skriver verkligen bra! Jag blir både glad och ledsen. Men mest glad. Om alla feminister var som du så skulle det nog vara lättare att komma överens.
  Hör du verkligen till dem som vill värna vårt Sverige mot muslimerna? Eller låtsas du bara?

  Du har rätt i att vi inte bör strida inbördes.
  Och du har rätt i att det handlar om barnen och deras bästa. De flesta barn har det säkert bra på dagis/förskolan.

  Men – och här kommer min tveksamhet – det finns några barn som inte är mogna att börja dagis förrän de är två eller tre år. Har du läst vad Eva Rusz skrev?

  Jag hörde berättas om en liten pojke som skulle inskolas. Han skrek när han skulle skiljas från mamman. Personalen fick slita pojken ur mammans famn och hon gick gråtande därifrån. Hon var ekonomiskt tvungen att lämna pojken och själv gå till ett ”vuxendagis” för arbetslösa för att ”pysselsättas”. Jag vet inte hur lång tid detta pågick, men till sist gav pojken upp och han slutade tala. Då fick han en personlig assistent, som var med honom på dagis.

  En annan mamma berättade själv till mig att när hennes pojke var liten var han hos en dagmamma. En dag när de gick hem från henne frågade pojken: – Mamma, vem är min riktiga mamma, du eller dagmamman?

  Det finns ju föreningar som arbetar för valfrihet: Haro, Familjekampanjen och föreningen Barnens Rätt Till Föräldarnas Tid. De har kämpat i över 30 år utan att politikerna bryr sig.

  Jag blir orolig när du använder ord som ”vägra dagis” och när du skriver ”inget barn behöver vara heltid på Dagis”. Heltid är ju normen för alla vuxna i vårt land och många barn måste då naturligtvis vara på dagis mer än heltid.

  Och som du nog vet ju blir ju barngrupperna allt större och större, varje personal har hand om alltfler barn. Det har hänt att barn glömts bort i skogen vid utflykt eller låsts in när personalen gått hem, eller rymt från dagis och hittats av snälla människor när de gått ensamma på trafikerade gator.

  Jag vill bara ifrågasätta om dagis alltid är det bästa för alla. Jag tvivlar på det.

  Du skriver att du bryr dig om de fattiga. Ändå vill du inte ge dem en riktig vårdlön utan tycker det är okej att de måste gå tillbaka till ett jobb de inte gillar fast de hellre vill vara hemma med barnen.

  Sen skriver du något som gör mig bekymrad: ”Ser man sina barn som ett arbete ska man nog inte skaffa barn”.

  Tror du verkligen att mänskligheten skulle ha överlevt under alla tusentals år här på jorden om inte mödrarna sett sina barn som livets viktigaste arbete? Alla däggdjur, även människan, har en stark instinkt att skydda och amma sina hjälplösa småbarn. Männen jagade och bar hem bytet. Kvinnorna lagade maten och vårdade barnen. Man samarbetade. Bägge behövdes lika mycket. Männen skyddade både kvinnor och barn mot fiender och vilda djur. Ingen hade ännu hittat på att den kvinnliga könsrollen var mindre värd än den manliga.

  Sen kom feministerna. De var bra i början med rösträtt och lika rättigheter. Men när de menade att den kvinnliga könsrollen var mindre värd än den manliga – där går min gräns.

  Jag menar att feminismen valde fel väg för jämställdheten. De valde att nedvärdera den kvinnliga rollen och uppvärdera den manliga. Därmed måste kvinnan överge hem och barn och bli lika mycket borta-arbetande som mannen för att bli jämställd.

  Istället borde man ha uppvärderat den kvinnliga rollen. Kvinnor (och män) som vårdar egna barn skulle ha räknats som lika samhällsnyttiga som kvinnor som vårdar andras barn. Det är mitt hopp att det en dag ska bli så.

  Kvinnor som vill ha dagis ska få det och kvinnor som själva vill ta hand om barnen ska få det.

  Och, jag erkänner att jag skrivit det där ”hemska” om feministerna. Jag kanske inte vet vad som rör sig i feministernas hjärnor, men jag ser resultatet av deras politiska inflytande. Och det gör mig inte glad.
  Men jag skulle bli glad om du och jag kunde gräva ner stridsyxorna!
  Som Pat Condell säger: Peace!

 31. feminix! Det finns inga feminister som är för islam!!!!!!! SNÄLLA Sprid det till dina vänner också. Jag börjar allvarligt tro att det missförståndet är skapat just av muslimer för att f å oss svenskar att bråka internt istället för att försvara oss. SD har otroligt många! sympatisörer bland feminister MEN många är skrämda av SD familjepolitik (och för att ev SD ska minska stödet för skydda muslimska flickor som vill bryta sig loss) Jag är inte unik! Jag lovar! Så, snälla, sluta kasta skit på feminismen och låt oss ta tag i det som är viktigt. Det viktiga är nu att gräva ner stridsyxan internt och försvara vårt land från hot utifrån.

  Jag vill inte strida mot dig, …Peace…, men jag vill bara kommentera några de värsta missförstånden.

  Jag är för Dagis INTE dagmamma. Jag håller helt med dig om att dagmammor gör barn förvirrade om vem som egentligen är deras mamma eller var de egentligen bor. Dagis är bra just för att det INTE försöker kopiera hemmet utan är ett komplement INTE en ersättning för hemmet. Jag kan prata hur länge som helst om varför jag tycker illa om dagmammor……

  Ang ditt dagisexempel….OBS! Trygga barn med fungerande föräldrar beter sig INTE så här. Reagerar ett barn så som du beskriver så har barnet tyvärr inte någon bra mamma (eller så har barnet något handikapp). Jag förstår nu att det är tufft för många att läsa men jag/vi kan ju inte ljuga bara för att vara artiga mot vissa mammor. Det är bara otrygga barn med opålitliga föräldrar som blir oroliga att mamma kanske aldrig kommer tillbaka. Faktiskt tycker jag att det var bra att pojken i ditt exempel fick en personlig assistent tidigt.

  Jag känner till Haro, tycker dom har både rätt och fel i mycket. Jag vet många ”Haro-mammor” som ändrat åsikt när de blivit äldre (50++) och fått perspektiv på livet.

  Alla har rätt att jobba deltid fram tills barnet är 8år så jag håller inte med om att heltid är normen för dagisbarn. Tvärt om så har jag för mig att det är väldigt få barn, speciellt barn under 3 år, som är heltid på dagis.
  Däremot tycker jag, personligen, att föräldrar skulle ha rätt att arbeta deltid mycket, mycket längre.

  Barngrupperna blir större och större i vanliga grundskolan och på gymnasiet också. Undervisningen bara sämre och sämre. Läsningen på problemet är INTE att lägga ner grundskolan och gymnasiet! Lösningen är att göra grundskolan bättre! Det gäller även dagis. Sverige HAR RÅD om vi använder våra skattepengar till rätt saker…..

  Bidrag gör att de fattiga förblir fattiga.

  Igen: arbetarkvinnor har ALLTID arbetat! Rika har alltid haft tjänstefolk!

  När man saknade både el och rinnande vatten och mitt i smällkalla vintern var tvungen att hacka hål i isen för att få vatten ur brunnen samt mjölka kor för hand då fanns det inte mycket tid att ta hand om barn. Man bodde i storfamiljer förr, inte ”kärnfamiljer”. Det var gammelföräldrarna, alltså farmor/mormor eller äldre syskon som tog hand om barnen i gamla bondesamhället.

  Allvarligt talat!!! Tips!!! Vill du och de med dina åsikter bli tagna på allvar ge er INTE in på hur det var ”förr i världen” Ni trasslar bara in er i felaktigheter och det som har hänt har redan hänt. Det är så lätt att visa att ni har fel. Verkligheten såg nämligen så väldigt olika ut för olika samhällsklasser och beroende på var i landet man är uppväxt. Det är bara ett tips i all välmening.

  Feminismen har INTE hittat på att den kvinnliga könsrollen är mindre värd. Lovar!

  Tack för att du tycker att kvinnor som vill ha dagis ska få det. Så är det INTE än. Det finns mycket som inte fungerar i praktiken än.

  Jag blir jätteglad och hoppfull inför framtiden när jag ser hur mycket som feminismen faktiskt har åstadkommit 😉 men, men jag är faktiskt helt övertygad om att din negativa inställning till feminism bara beror på missförstånd. Låt oss ta tag i det som är viktigast först så kan vi svenskar ta våra interna åsiktsskillnader sen.

 32. Det viktigaste först! Det tycker jag också. Glädje och framtidstro är något jag verkligen kan behöva. Det du har gjort är egentligen helt unikt – du har fått mig att gilla en FEMINIST!!!

  OK, nu till frågorna. Har du belägg för det du säger? Finns det några feminister på nätet, som tycker som du?

  Inga feminister är för Islam, säger du. Det är väl möjligt, men varför säger de det inte offentligt? Schyman, säger inte ett pip om islams kvinnosyn.

  Vilka feministiska förebilder finns det?

  Har du några tips om vad jag läsa för att förstå det du säger?
  Du säger såna bra saker: Gräva ner stridsyxan och försvara vårt land från hot utifrån! Det låter nästa som en feministisk nationalist. Finns det såna?

 33. Jag hoppas nu att du förstår vilket mod och vilken styrka och ödmjukhet det krävdes av Ebba att skriva denna viktiga bok om och för feminister!

  Jag tycker alla borde läsa denna bok som beskriver en väldigt viktig del av vår svenska historia.

  Ebba är alltså en av grundarna av Feministiskt Initiativ, F!, som hon grundade tillsammans med bl.a. Gudrun Schyman. Hon beskriver feminismens framväxt i Sverige under 70- och 80-talen samt Grupp8 rörelsen dels genom intervjuer men också genom att ödmjukt lämna ut sitt eget liv på ett mycket modigt sätt.

  Bok: ”Å alla kära systrar”
  http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2010/Var/witt-brattstrom_ebba-a_alla_kara_systrar-inbunden/

  Striden i F! mellan Ebba och Tiina beskriver också väldigt tydligt en av de motsättningar som finns inom feminismen.

  http://www.expressen.se/nyheter/tiina-om-ebba-hon-ska-ha-en-fet-small/

 34. ang. feminism och nationalism så är det känsligt. Många som vågar protestera mot islam och protesterar mot islamifieringen är ju just muslimska kvinnor. Dessa kvinnor lever verkligen under dödshot men vågar ändå jobba på. Det är värt respekt.

  Sara Mohammad tex. som startad föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”.

  http://www.pelafadime.se/omoss.htm

  http://muslimskafriskolan.blogspot.se/2012/01/ordforande-i-glom-aldrig-pela-och.html

  http://gd.se/nyheter/gavle/1.4307137-sara-mohammad-kraver-battre-handlingsplaner

  Jag tror nog faktiskt hon har gjort mer för att få stopp på islamifieringen än många nationalister på öppna internetforum. Jag upplever inte att just öppna internet är riktigt feministernas ”grej”. Det är lixom inte där saker och ting händer.

 35. …men ok, ok du kanske har rätt: Jag är nog rätt ensam om att vara uttalat feministisk nationalist…. men snälla försvåra inte mitt ”jobb” genom att föra ett tvåfrontskrig även mot feminister. Det vinner bara fanatiska muslimer på.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: