europas arga muslimer

Europa’s Angry muslimer (Länk)

Author: Författare:
Robert S. Leiken Robert S. Leiken

July/August 2005 Juli / augusti 2005
Foreign Affairs Utrikesfrågor

Summary: Radical Islam is spreading across Europe among descendants of Muslim immigrants. Sammanfattning: Radical Islam breder ut sig i hela Europa bland ättlingar av muslimska invandrare. Disenfranchised and disillusioned by the failure of integration, some European Muslims have taken up jihad against the West. Disenfranchised och desillusionerad av den misslyckade integrationen, vissa europeiska muslimer har tagit upp jihad mot väst. They are dangerous and committed — and can enter the United States without a visa. De är farliga och engagerad – och kan komma in i USA utan visum.

Robert S. Leiken is Director of the Immigration and National Security Program at the Nixon Center and a nonresident Fellow at the Brookings Institution. Robert S. Leiken är direktör för invandring och National Security Program vid Nixon Center och en bofast Fellow vid Brookings Institution. He is the author of Bearers of Jihad? Han är författare till innehavare av Jihad? Immigration and National Security After 9/11. Invandring och National Security Efter 9 / 11.

AN AMERICAN CONCERN En amerikansk berör

Fox News and CNN’s Lou Dobbs worry about terrorists stealing across the United States’ border with Mexico concealed among illegal immigrants. Fox News och CNN: s Lou Dobbs oroa sig för terrorister stjäl hela USA: s gräns mot Mexiko dolda bland illegala invandrare. The Pentagon wages war in the Middle East to stop terrorist attacks on the United States. Pentagon löner krig i Mellanöstern för att stoppa terroristattacker mot USA. But the growing nightmare of officials at the Department of Homeland Security is passport-carrying, visa-exempt mujahideen coming from the United States’ western European allies. Men den växande mardröm för tjänstemännen vid Department of Homeland Security är passfria redovisade visum undantagna mujahideen från Förenta staternas västeuropeiska allierade.

Jihadist networks span Europe from Poland to Portugal, thanks to the spread of radical Islam among the descendants of guest workers once recruited to shore up Europe’s postwar economic miracle. Jihadist nätverk span Europa från Polen till Portugal, tack vare spridningen av radikal islam bland ättlingar till gästarbetare gång rekryteras till stranden upp Europa’s efterkrigssituation ekonomiska mirakel. In smoky coffeehouses in Rotterdam and Copenhagen, makeshift prayer halls in Hamburg and Brussels, Islamic bookstalls in Birmingham and ”Londonistan,” and the prisons of Madrid, Milan, and Marseilles, immigrants or their descendants are volunteering for jihad against the West. I rökiga coffeehouses i Rotterdam och Köpenhamn, provisoriska bön hallar i Hamburg och Bryssel, Islamiska bookstalls i Birmingham och ”Londonistan” och fängelserna i Madrid, Milano, och Marseille, invandrare och deras ättlingar är volontär för jihad mot väst. It was a Dutch Muslim of Moroccan descent, born and socialized in Europe, who murdered the filmmaker Theo van Gogh in Amsterdam last November. Det var ett nederländska muslimska av marockansk härkomst, född och socialiserade i Europa, som mördade filmaren Theo van Gogh i Amsterdam i november förra året. A Nixon Center study of 373 mujahideen in western Europe and North America between 1993 and 2004 found more than twice as many Frenchmen as Saudis and more Britons than Sudanese, Yemenites, Emiratis, Lebanese, or Libyans. En Nixon Center studie av 373 mujahideen i västra Europa och Nordamerika mellan 1993 och 2004 hittades mer än dubbelt så många fransmän som saudierna och fler britter än sudanesiska, Yemenites, Emiratis, libanesiska eller libyerna. Fully a quarter of the jihadists it listed were western European nationals — eligible to travel visa-free to the United States. Fullt fjärdedel av jihadister det anges var västeuropeiska medborgare – berättigade att resa visumfritt till USA.

The emergence of homegrown mujahideen in Europe threatens the United States as well as Europe. Framväxten av hemmagjord mujahideen i Europa hotar USA samt Europa. Yet it was the dog that never barked at last winter’s Euro-American rapprochement meeting. Men det var den hund som aldrig skällde äntligen vinterns euro-amerikanska närmande möte. Neither President George W. Bush nor Secretary of State Condoleezza Rice drew attention to this mutual peril, even though it should focus minds and could buttress solidarity in the West. Varken president George W. Bush eller statssekreterare Condoleezza Rice uppmärksammade detta ömsesidiga fara, även om det bör fokusera sinnen och skulle strävpelare solidaritet i väst.

YOUR LAND IS MY LAND DITT LAND ÄR MITT LAND

The mass immigration of Muslims to Europe was an unintended consequence of post-World War II guest-worker programs. Den massinvandring av muslimer till Europa var en oavsiktlig följd av efter andra världskriget gäst-arbetare program. Backed by friendly politicians and sympathetic judges, foreign workers, who were supposed to stay temporarily, benefited from family reunification programs and became permanent. Uppbackad av vänlig politiker och välvilligt domare, utländsk arbetskraft, som var tänkt att stanna tillfälligt, dragit nytta av familjeåterförening program och blev permanent. Successive waves of immigrants formed a sea of descendants. De olika omgångarna av invandrare bildade ett hav av ättlingar. Today, Muslims constitute the majority of immigrants in most western European countries, including Belgium, France, Germany, and the Netherlands, and the largest single component of the immigrant population in the United Kingdom. Idag, muslimer utgör majoriteten av invandrare i de flesta västeuropeiska länder, däribland Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna, och den största enskilda posten av den invandrade befolkningen i Storbritannien. Exact numbers are hard to come by because Western censuses rarely ask respondents about their faith. Exakta siffror är svåra att komma med eftersom Western Folkräkningar sällan frågar respondenterna om deras tro. But it is estimated that between 15 and 20 million Muslims now call Europe home and make up four to five percent of its total population. Men det uppskattas att mellan 15 och 20 miljoner muslimer i dag kallar Europa hem och göra upp fyra-fem procent av den totala befolkningen. (Muslims in the United States probably do not exceed 3 million, accounting for less than two percent of the total population.) France has the largest proportion of Muslims (seven to ten percent of its total population), followed by the Netherlands, Germany, Denmark, Sweden, the United Kingdom, and Italy. (Muslimer i USA troligen inte överstiger 3 miljoner euro, vilket motsvarar mindre än två procent av den totala befolkningen.) Frankrike har den största andelen muslimer (sju till tio procent av den totala befolkningen), följt av Nederländerna, Tyskland, Danmark, Sverige, Storbritannien och Italien. Given continued immigration and high Muslim fertility rates, the National Intelligence Council projects that Europe’s Muslim population will double by 2025. Med tanke på fortsatt invandring och hög muslimska födelsetal, National Intelligence Rådets projekt som Europa muslimska befolkning kommer att fördubblas till 2025.

Unlike their US counterparts, who entered a gigantic country built on immigration, most Muslim newcomers to western Europe started arriving only after World War II, crowding into small, culturally homogenous nations. Till skillnad från sina amerikanska motsvarigheter, som gick in på ett gigantiskt land byggt på invandring, de flesta muslimska nykomlingar på västra Europa började anländer först efter andra världskriget trängs i små, kulturellt homogena nationer. Their influx was a new phenomenon for many host states and often unwelcome. Deras inflödet var ett nytt fenomen för många värdstater och ofta ovälkommet. Meanwhile, North African immigrants retained powerful attachments to their native cultures. Samtidigt nordafrikanska invandrare behållas kraftfulla bilagor till deras kulturer. So unlike American Muslims, who are geographically diffuse, ethnically fragmented, and generally well off, Europe’s Muslims gather in bleak enclaves with their compatriots: Algerians in France, Moroccans in Spain, Turks in Germany, and Pakistanis in the United Kingdom. Så till skillnad från amerikanska muslimer, som är geografiskt diffus, etniskt splittrade och allmänt välbeställda, Europas muslimer samlas i dyster enklaver med sina landsmän: algerier i Frankrike, marockaner i Spanien, turkar i Tyskland, och pakistanier i Storbritannien.

The footprint of Muslim immigrants in Europe is already more visible than that of the Hispanic population in the United States. Den fotavtryck av muslimska invandrare i Europa är redan mer än den spansktalande befolkningen i USA. Unlike the jumble of nationalities that make up the American Latino community, the Muslims of western Europe are likely to be distinct, cohesive, and bitter. Till skillnad från det virrvarr av nationaliteter som utgör den amerikanska Latino gemenskap, muslimerna, i västra Europa kommer sannolikt att vara tydliga, sammanhängande, och bittra. In Europe, host countries that never learned to integrate newcomers collide with immigrants exceptionally retentive of their ways, producing a variant of what the French scholar Olivier Roy calls ”globalized Islam”: militant Islamic resentment at Western dominance, anti-imperialism exalted by revivalism. I Europa, länder som aldrig lärt sig att integrera nykomlingar kollidera med invandrare i undantagsfall MOTTAGLIG deras sätt att producera en variant av det franska akademiker Olivier Roy samtal ”globaliserad islam”: militanta islamiska förbittring på västra dominans, anti-imperialism upphöjt med revivalism.

As the French academic Gilles Kepel acknowledges, ”neither the blood spilled by Muslims from North Africa fighting in French uniforms during both world wars nor the sweat of migrant laborers, living under deplorable living conditions, who rebuilt France (and Europe) for a pittance after 1945, has made their children … full fellow citizens.” Som den franska akademiska Gilles Kepel erkänner ”varken blod spillts av muslimer från norra Afrika striderna i franska uniformer under de båda världskrigen eller svett för migrerande arbetare, lever under bedrövliga levnadsvillkor, som byggts om Frankrike (och Europa) för en spottstyver efter 1945, har gjort sina barn … full medmänniskor. ” Small wonder, then, that a radical leader of the Union of Islamic Organizations of France, a group associated with the Muslim Brotherhood, curses his new homeland: ”Oh sweet France! Are you astonished that so many of your children commune in a stinging naal bou la France [fuck France], and damn your Fathers?” Små undrar alltså att en radikal ledare för islamiska organisationer i Frankrike, en grupp i samband med muslimska brödraskapet, förbannar sitt nya hemland: ”Oh ljuva Frankrike! Är du förvånad att så många av era barn kommun en stickande Naal BOU la Frankrike [fan Frankrike] och förbanna era fäder? ”

As a consequence of demography, history, ideology, and policy, western Europe now plays host to often disconsolate Muslim offspring, who are its citizens in name but not culturally or socially. Som en följd av demografi, historia, ideologi och politik, västra Europa nu spelar emot ofta tröstlösa muslimska avkomma, som är medborgare i namnet men inte kulturellt eller socialt. In a fit of absentmindedness, during which its academics discoursed on the obsolescence of the nation-state, western Europe acquired not a colonial empire but something of an internal colony, whose numbers are roughly equivalent to the population of Syria. I en passform av absentmindedness, under vilken dess akademiker discoursed om föråldring av nation-state, västra Europa förvärvat inte en kolonialmakten men något av en intern koloni, vars antal är ungefär detsamma som befolkningen i Syrien. Many of its members are willing to integrate and try to climb Europe’s steep social ladder. Många av dess medlemmar är beredda att integrera och försöka klättra Europa är brant sociala stege. But many younger Muslims reject the minority status to which their parents acquiesced. Men många yngre muslimer avvisa minoritet som deras föräldrar gick. A volatile mix of European nativism and immigrant dissidence challenges what the Danish sociologist Ole Waever calls ”societal security,” or national cohesion. En föränderlig mix av europeiska nativism och invandrarkvinnor oliktänkande utmaningar vad danska sociologen Ole Waever kallar ”samhällets säkerhet” eller nationell sammanhållning. To make matters worse, the very isolation of these diaspora communities obscures their inner workings, allowing mujahideen to fundraise, prepare, and recruit for jihad with a freedom available in few Muslim countries. För att göra saken värre, mycket isolering av dessa diasporan samhällen döljer sitt inre arbete, så mujahideen att fundraise förbereda och rekrytera för jihad med en frihet som finns i vissa muslimska länder.

As these conditions developed in the late 1990s, even liberal segments of the European public began to have second thoughts about immigration. Eftersom dessa förhållanden utvecklas i slutet av 1990-talet, även liberala delar av den europeiska allmänheten började få andra tankar om invandring. Many were galled by their governments’ failure to reduce or even identify the sources of insécurité (a French code word for the combination of vandalism, delinquency, and hate crimes stemming from Muslim immigrant enclaves). Många var galled av sina regeringar inte har kunnat minska eller ens identifiera källorna till insécurité (en franska kodord för kombinationen av skadegörelse, brottslighet och hatbrott härrör från muslimska invandrare enklaver). The state appeared unable to regulate the entry of immigrants, and society seemed unwilling to integrate them. Läget verkade oförmögna att reglera införsel av invandrare och samhälle verkade ovilliga att integrera dem. In some cases, the backlash was xenophobic and racist; in others, it was a reaction against policymakers captivated by a multiculturalist dream of diverse communities living in harmony, offering oppressed nationalities marked compassion and remedial benefits. I vissa fall kan den motreaktion var främlingsfientliga och rasistiska, i andra var det en reaktion mot politiker förtrollad av en multiculturalist drömmer om mångkulturella samhällen som lever i harmoni, erbjuder förtryckta nationaliteterna markerade medkänsla och positiva fördelar. By 2002, electoral rebellion over the issue of immigration was threatening the party systems of Austria, Belgium, Denmark, France, and the Netherlands. Genom 2002, valförfaranden uppror över invandringen hotar part system för Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike och Nederländerna. The Dutch were so incensed by the 2002 assassination of Pim Fortuyn, a gay anti-immigration politician, that mainstream parties adopted much of the victim’s program. Den nederländska var så FÖRGRYMMAD med 2002 mordet på Pim Fortuyn, en homosexuell mot invandring politiker, att integrera Parterna antog mycket av offrets program. In the United Kingdom this spring, the Tories not only joined the ruling Labour Party in embracing sweeping immigration restrictions, such as tightened procedures for asylum and family reunification (both regularly abused throughout Europe) and a computerized exit-entry system like the new US Visitor and Immigration Status Indicator Technology program; they also campaigned for numerical caps on immigrants. I Storbritannien i våras, tories inte bara blev dom labourpartiet till sig omfattande invandring begränsningar, till exempel skärpts för asyl och familjeåterförening (både regelbundet missbrukat hela Europa) och ett datoriserat exit-post system som påminner om den nya amerikanska Besökare och invandring Statusindikator Technology program, utan också kämpat för numerisk tak för invandrare. With the Muslim headscarf controversy raging in France, talk about the connection between asylum abuse and terrorism rising in the United Kingdom, an immigration dispute threatening to tear Belgium apart, and the Dutch outrage over the van Gogh killing, western Europe may now be reaching a tipping point. Med den muslimska huvudduk kontrovers rasar i Frankrike, talar om sambandet mellan missbruk av asylrätt och terrorism ökar i Storbritannien, en invandring tvist hotar att riva Belgien isär och nederländska upprördhet över van Gogh avlivning, västra Europa nu kan nå en deponering punkt.

GOING DUTCH GOING NEDERLÄNDSKA

The uncomfortable truth is that disenfranchisement and radicalization are happening even in countries, such as the Netherlands, that have done much to accommodate Muslim immigrants. Den obekväma sanningen är att förtryck och radikalisering sker även i länder såsom Nederländerna, som har gjort mycket för att ta emot muslimska invandrare. Proud of a legendary tolerance of minorities, the Netherlands welcomed tens of thousands of Muslim asylum seekers allegedly escaping persecution. Stolt över en legendarisk tolerans för minoriteter, Nederländerna välkomnade tiotusentals muslimska asylsökande påstås flyr förföljelse. Immigrants availed themselves of generous welfare and housing benefits, an affirmative-action hiring policy, and free language courses. Invandrare utnyttjade generös välfärd och bostadsbidrag, ett jakande åtgärd anställningspolicy och gratis språkkurser. Dutch taxpayers funded Muslim religious schools and mosques, and public television broadcast programs in Moroccan Arabic. Nederländska skattebetalarna finansierat muslimska religiösa skolor och moskéer och offentliga TV-program i marockansk arabiska. Mohammed Bouyeri was collecting unemployment benefits when he murdered van Gogh. Mohammed Bouyeri var att samla in arbetslöshetsersättning när han mördade van Gogh.

The van Gogh slaying rocked the Netherlands and neighboring countries not only because the victim, a provocative filmmaker, was a descendant of the painter Vincent, the Dutch’s most cherished icon, but also because Bouyeri was ”an average second-generation immigrant,” according to Stef Blok, the chairman of the parliamentary commission reviewing Bouyeri’s immigration record. Den van Gogh slaying rockade i Nederländerna och grannländerna, inte bara på grund av att offret, en provocerande filmmakare, var en ättling till målaren Vincent, den nederländska mest omhuldade ikon, men också på grund Bouyeri var ”ett genomsnitt andra generationens invandrare”, enligt Stef Blok, ordföranden i den parlamentariska kommissionen granskar Bouyeri s invandrings-post. European counterterrorism authorities saw the killing as a new phase in the terrorist threat. Europeiska terrorismbekämpningsåtgärder myndigheterna såg mordet som en ny fas i terrorhotet. It raised the specter of Middle East-style political assassinations as part of the European jihadist arsenal and it disclosed a new source of danger: unknown individuals among Europe’s own Muslims. Det tog upp SPÖKE av Mellanöstern-stil politiska mord som en del av Europeiska jihadist arsenal och det lämnas en ny källa till fara: okända personer mellan Europa egna muslimer. The cell in Hamburg that was connected to the attacks of September 11, 2001, was composed of student visitors, and the Madrid train bombings of March 2004 were committed by Moroccan immigrants. Cellen i Hamburg som var ansluten till attackerna den 11 september 2001, bestod av studerande besökare, och Madrid tåg bombdåden i mars 2004 begicks av marockanska invandrare. But van Gogh’s killer and his associates were born and raised in Europe. Men van Gogh’s mördare och hans anhängare var född och uppvuxen i Europa.

Bouyeri was the child of Moroccan immigrant workers. Bouyeri var barnet marockanska invandrad arbetskraft. He grew up in a proletarian area of Amsterdam sometimes known as Satellite City because of the many reception dishes that sit on its balconies, tuned to al Jazeera and Moroccan television. Han växte upp i en proletär område i Amsterdam som ibland kallas Satellite City på grund av de många mottagning rätter att sitta på sina balkonger, inställd på Al Jazeera och marockansk TV. Bouyeri’s parents arrived in a wave of immigration in the 1970s and never learned Dutch. Bouyeri föräldrar kom till en våg av invandring under 1970-talet och aldrig lärt sig nederländska. But Bouyeri graduated from the area’s best high school. Men Bouyeri examen från områdets bästa high school. His transformation from promising student to jihadist follows a pattern in which groups of thriving, young European Muslims enlist in jihad to slaughter Westerners. Hans förvandling från lovande student jihadist följer ett mönster i vilka grupper av blomstrande, unga europeiska muslimer anlita i jihad till slakt västerlänningar.

After graduating from a local college and then taking advanced courses in accounting and information technology, Bouyeri, who had an unruly temper, was jailed for seven months on a violence-related crime. Efter examen från ett lokalt college och sedan med avancerade kurser i redovisning och informationsteknik, Bouyeri, som hade en oregerlig humör, var fängelse i sju månader på ett våld-relaterad brottslighet. He emerged from jail an Islamist, angry over Palestine and sympathetic to Hamas. Han uppstod från fängelset en islamistisk, arg över Palestina och sympatiserar med Hamas. He studied social work and became a community organizer. Han studerade socialt arbete och blev en community organizer. He wrote in a community newsletter that ”the Netherlands is now our enemy because they participate in the occupation of Iraq.” Han skrev i en gemenskap nyhetsbrev att ”Nederländerna är nu vår fiende eftersom de deltar i ockupationen av Irak”. After he failed to get funding for a youth center in Satellite City and was unable to ban the sale of beer or the presence of women at the events he organized, he moved to downtown Amsterdam. Efter att han misslyckades med att få finansiering för ett ungdoms-center i Satellite City och kunde inte förbjuda försäljning av öl eller närvaro av kvinnor på de händelser han organiserade, han flyttade till centrala Amsterdam. There, he was recruited into the Hofstad Group, a cell of second-generation Islamic militants. Det var han rekryterades till Hofstad-gruppen, en cell i andra generationens militanta islamister.

The cell started meeting every two weeks in Bouyeri’s apartment to hear the sermons of a Syrian preacher known as Abu Khatib. Cellen började möte varannan vecka i Bouyeri bostad att höra predikningar av en syrisk predikanten känd som Abu Khatib. Hofstad was connected to networks in Spain, Morocco, Italy, and Belgium, and it was planning a string of assassinations of Dutch politicians, an attack on the Netherlands’ sole nuclear reactor, and other actions around Europe. Hofstad var anslutna till näten i Spanien, Marocko, Italien och Belgien, och man planerar en rad mord på nederländska politiker, en attack mot Nederländerna enda kärnreaktor, och andra åtgärder runt Europa. European intelligence services have linked the cell to the Moroccan Islamic Combat Group, which is associated with the Madrid bombings and a series of attacks in Casablanca in 2003. Europeiska underrättelsetjänster har kopplat cellen till den marockanska islamiska Combat Group, som är associerad med bombattentaten i Madrid och en rad attentat i Casablanca 2003. Its Syrian imam was involved with mujahideen in Iraq and with an operational chief of al Qaeda. Den syriska imam var med mujahideen i Irak och med en operativ chef för al-Qaida. ”Judging by Bouyeri’s and the Hofstad network’s international contacts,” an analyst for the Norwegian government says, ”it seems safe to conclude that they were part of the numerous terrorist plots that have been unraveled over the past years in western Europe.” ”Att döma av Bouyeri och de Hofstad nätverkets internationella kontakter, en analytiker för norska regeringen säger,” det verkar säkert att dra slutsatsen att de var en del av de många terrorister tomter som har unraveled under de senaste åren i västra Europa. ”

The Hofstad Group should not be compared with marginal European terrorist groups of the past, such as the Baader-Meinhof Gang in Germany, Action Directe in France, or the Red Brigades in Italy. Den Hofstad-gruppen bör inte jämföras med marginella Europeiska terroristgrupper i det förflutna, som Baader-Meinhof Gang i Tyskland, Action directe i Frankrike, eller Röda brigaderna i Italien. Like other jihadist groups today, it enjoys what Marxist terrorists long sought but always lacked: a social base. Liksom andra jihadist grupper i dag, har det marxistiska terrorister länge försökt men alltid saknat: en social bas. And its base is growing rapidly, thanks in part to the war in Iraq. Och dess bas växer snabbt, delvis tack vare kriget i Irak.

The Dutch General Intelligence and Security Service (AIVD) says that radical Islam in the Netherlands encompasses ”a multitude of movements, organizations and groups.” Den nederländska Allmän intelligens och säkerhetstjänsten (AIVD) säger att radikala islam i Nederländerna omfattar ”en mångfald av rörelser, organisationer och grupper.” Some are nonviolent and share only religious dogma and a loathing for the West. Vissa är FREDLIG och dela bara religiösa dogmer och en avsky för västvärlden. But AIVD stresses that others, including al Qaeda, are also ”stealthily taking root in Dutch society” by recruiting estranged Dutch-born Muslim youths. Men AIVD betonar att andra, inklusive al-Qaida, är också ”smygande slår rot i nederländska samhället” genom att rekrytera estranged nederländska födda muslimska ungdomar. An AIVD report portrays such recruits watching jihadist videos, discussing martyrdom in Internet chat rooms, and attending Islamist readings, congresses, and summer camps. En AIVD rapport beskriver sådana rekryterar tittar jihadist videor, diskuterar martyrskap i Internet chatrum och deltar islamistiska avläsningar, kongresser och sommarläger. Radical Islam has become ”an autonomous phenomenon,” the AIVD affirms, so that even without direct influence from abroad, Dutch youth are now embracing the fundamentalist line. Radical Islam har blivit ”ett autonomt fenomen,” den AIVD bekräftar, så att även utan direkt påverkan från utlandet, nederländska ungdomar nu omfattar fundamentalistisk linje. Much the same can be said about angry young Muslims in Brussels, London, Paris, Madrid, and Milan. Mycket av samma kan sägas om arga unga muslimer i Bryssel, London, Paris, Madrid och Milano.

THE RANK AND FILE DEN MANSKAP

Broadly speaking, there are two types of jihadists in western Europe: call them ”outsiders” and ”insiders.” Generellt sett finns det två typer av jihadister i västra Europa: kallar dem ”outsiders” och ”insiders”. The outsiders are aliens, typically asylum seekers or students, who gained refuge in liberal Europe from crackdowns against Islamists in the Middle East. The outsiders är utlänningar, vanligtvis asylsökande eller studenter som fått en fristad i liberala Europa från kraftåtgärder mot islamister i Mellanöstern. Among them are radical imams, often on stipends from Saudi Arabia, who open their mosques to terrorist recruiters and serve as messengers for or spiritual fathers to jihadist networks. Bland dem är radikala imamer, ofta på stipendier från Saudiarabien, som öppnar sina moskéer till terrorism rekryterare och fungera som budbärare eller andliga fäder att jihadist nätverk. Once these aliens secure entry into one EU country, they have the run of them all. När dessa utlänningar säkra trätt i ett EU-land har de drivs av dem alla. They may be assisted by legal or illegal residents, such as the storekeepers, merchants, and petty criminals who carried out the Madrid bombings. De får ta hjälp av lagliga eller olagliga invandrare, såsom lagerhållarna, handlare och småaktiga brottslingar som utfört Madrid bombningarna.

Many of these first-generation outsiders have migrated to Europe expressly to carry out jihad. Många av dessa första generationens utomstående har invandrat till Europa uttryckligen att utföra jihad. In Islamist mythology, migration is archetypically linked to conquest. I islamisk mytologi, migration är archetypically kopplad till erövring. Facing persecution in idolatrous Mecca, in AD 622 the Prophet Muhammad pronounced an anathema on the city’s leaders and took his followers to Medina. Facing förföljelse i avgudadyrkare Mekka i AD 622 profeten Muhammed uttalade en förbannelse på stadens ledare och tog hans anhängare till Medina. From there, he built an army that conquered Mecca in AD 630, establishing Muslim rule. Därifrån byggde han en armé som erövrade Mekka i AD 630, upprättande av muslimskt styre. Today, in the minds of mujahideen in Europe, it is the Middle East at large that figures as an idolatrous Mecca because several governments in the region suppressed Islamist takeovers in the 1990s. Idag hos mujahideen i Europa är det Mellanöstern i stort siffrorna som en avgudadyrkare Mekka eftersom flera regeringar i regionen undertryckta islamistiska uppköp under 1990-talet. Europe could even be viewed as a kind of Medina, where troops are recruited for the reconquest of the holy land, starting with Iraq. Europa kan även ses som ett slags Medina, där soldater rekryteras för reconquest av det heliga landet, till att börja med Irak.

The insiders, on the other hand, are a group of alienated citizens, second- or third-generation children of immigrants, like Bouyeri, who were born and bred under European liberalism. Den inre kretsen, å andra sidan, är en grupp alienerade medborgare, andra-eller tredje generationens barn till invandrare, liksom Bouyeri, som är födda och uppvuxna under europeisk liberalism. Some are unemployed youth from hardscrabble suburbs of Marseilles, Lyon, and Paris or former mill towns such as Bradford and Leicester. En del är arbetslösa ungdomar från hardscrabble förorterna i Marseille, Lyon och Paris eller tidigare mill städer såsom Bradford och Leicester. They are the latest, most dangerous incarnation of that staple of immigration literature, the revolt of the second generation. De är den senaste, mest farliga inkarnationen av att krampa invandring litteratur, upproret i andra generationen. They are also dramatic instances of what could be called adversarial assimilation — integration into the host country’s adversarial culture. De är också dramatiskt exempel på vad som skulle kunna kallas kontradiktoriskt assimilerings – integrering i värdlandet är kontradiktoriskt kultur. But this sort of anti-West westernization is illustrated more typically by another paradigmatic second-generation recruit: the upwardly mobile young adult, such as the university-educated Zacarias Moussaoui, the so-called 20th hijacker, or Omar Khyam, the computer student and soccer captain from Sussex, England, who dreamed of playing for his country but was detained in April 2004 for holding, with eight accomplices, half a ton of explosives aimed at London. Men denna typ av anti-västliga westernization illustreras mer typiskt av en annan paradigmatiskt andra generationens rekrytera: den uppåt mobil unga vuxna, till exempel universitet och utbildade Zacarias Moussaoui, den så kallade 20:e Hijacker eller Omar Khyam, datorn studenter och fotboll kapten från Sussex, England, som drömt om att spela för sitt land, men var kvar i april 2004 för innehav, med åtta medbrottslingar, halvt ton sprängämnen som syftar till London.

These downwardly mobile slum dwellers and upwardly mobile achievers replicate in western Europe the two social types that formed the base of Islamist movements in developing countries such as Algeria, Egypt, and Malaysia: the residents of shantytowns and the devout bourgeoisie. Dessa nedåt mobil sluminnevånare och uppåt mobil achievers replikeras i västra Europa de två sociala typer som utgjorde grunden för islamistiska rörelser i utvecklingsländer såsom Algeriet, Egypten och Malaysia: invånarna i kåkstäderna och hängiven borgerligheten. As in the September 11 attacks, the educated tend to form the leadership cadre, with the plebeians providing the muscle. Som i 11 september-attackerna de utbildade tenderar att bilda ledarskap cadre, med plebeians ge muskeln. No Chinese wall separates first-generation outsiders from second-generation insiders; indeed, the former typically find their recruits among the latter. Inga kinesiska muren skiljer första generationens utomstående från andra generationens insiders, faktiskt, fd normalt hittar sina rekryter bland de sistnämnda. Hofstad’s Syrian imam mentored Bouyeri; the notorious one-eyed imam Abu Hamza al-Masri coached Moussaoui in London. Hofstad’s syriska imam mentored Bouyeri, den ökända Enögde imam Abu Hamza al-Masri coachade Moussaoui i London. A decade ago in France, the Algerian Armed Islamic Group proselytized beurs (the French-born children of North African immigrants) and turned them into the jihadists who terrorized train passengers during the 1990s. Tio år sedan i Frankrike, den algeriska Väpnade islamiska gruppen proselytized Beurs (den franska födda barn till nordafrikanska invandrare) och gjort dem till de jihadister som terror tågpassagerare under 1990-talet. But post-September 11 recruitment appears more systematic and strategic. Men efter den 11 september rekrytering verkar mer systematiskt och strategiskt. Al Qaeda’s drives focus on the second generation. Al Qaeda: s enheter fokusera på andra generationen. And if jihad recruiters sometimes find sympathetic ears underground, among gangs or in jails, today they are more likely to score at university campuses, prep schools, and even junior high schools. Och om jihad rekryterare ibland finna sympatisk öron underjordiska bland gäng eller i fängelser, i dag är det mer sannolikt att värdering på universitetsområden, förbehandlingsetanavdrivar skolor, och även junior high schools.

THE IRAQ EFFECT I IRAK EFFECT

According to senior counterintelligence officials, classified intelligence briefings, and wiretaps, jihadists extended their European operations after the roundups that followed September 11 and then again, with fresh energy, after the invasion of Iraq. Enligt ledande KONTRASPIONAGE tjänstemän, klassificeras intelligens genomgångar och wiretaps jihadister utvidgat sin verksamhet i Europa efter roundups efter 11 september och sedan igen, med ny energi, efter invasionen av Irak. Osama bin Laden now provides encouragement and strategic orientation to scores of relatively autonomous European jihadist networks that assemble for specific missions, draw operatives from a pool of professionals and apprentices, strike, and then dissolve, only to regroup later. Osama bin Laden nu ger uppmuntran och strategisk inriktning att värderingar för relativt självständig europeisk jihadist nätverk som monterar för särskilda uppdrag, dra kooperativ från en pool av branschfolk och lärlingar, strejk och sedan löses upp, bara att samla senare.

Typically these groups target European countries allied with the United States in Iraq, as was proved by the Madrid bombings, the November 2003 attacks on British targets in Istanbul, as well as the lion’s share of some 30 spectacular terrorist plots that have failed since September 11. Typiskt dessa grupper även europeiska länder allierade med USA i Irak, vilket bevisas av bombattentaten i Madrid i november 2003 attacker mot brittiska mål i Istanbul, liksom lejonparten av cirka 30 spektakulära terrorism tomter som har misslyckats sedan 11 september . In March 2004, within days of the London police chief’s pronouncement that a local terrorist attack was ”inevitable,” his officers uncovered a plot involving nine British nationals of Pakistani origin and seized the largest cache of potential bomb-making material since the heyday of the Irish Republican Army. I mars 2004, inom några dagar i London polischefen: s uttalande att en lokal terroristattack var ”oundvikligt” sina officerare upptäckt en tomt som omfattar nio brittiska medborgare av pakistanskt ursprung och beslagtog de största cache potentiella bomber material eftersom glansperiod i Irländska republikanska armén. A few months later, Scotland Yard charged eight second-generation South Asian immigrants, reportedly trained in al Qaeda camps, with assembling a dirty bomb. Några månader senare, Skottland Yard ut åtta andra generationens Sydasiatiska invandrare, enligt uppgift utbildad på al-Qaida-läger, med montering en smutsig bomb. Three of them had reconnaissance plans showing the layout of financial institutions in three US cities. Tre av dem hade spaning som visar layouten för finansinstitut i tre städer i USA.

Several hundred European militants — including dozens of second-generation Dutch immigrants ”wrestling with their identity,” according to the Dutch intelligence service — have also struck out for Iraq’s Sunni Triangle. Flera hundra europeiska militanta – däribland dussintals andra generationens nederländska invandrare ”brottas med sin identitet,” enligt den nederländska underrättelsetjänst – har också slagit ut för Iraks sunnimuslimer triangeln. In turn, western Europe serves as a way station for mujahideen wounded in Iraq. I sin tur västra Europa fungerar som ett sätt station för mujahideen sårats i Irak. The Iraq network belongs to an extensive structure developed by Abu Musab al-Zarqawi, now formally bin Laden’s sworn ally and the ”emir” of al Qaeda in Iraq. I Irak nätverk tillhör en omfattande struktur utvecklats av Abu Musab al-Zarqawi, som nu formellt bin Ladins edsvuren bundsförvant och ”emir” av al-Qaida i Irak. Recently unsealed Spanish court documents suggest that at a meeting in Istanbul in February 2002, Zarqawi, anticipating a protracted war in Iraq, began to lay plans for a two-way underground railway to send European recruits to Iraq and Middle Eastern recruiters, as well as illegal aliens, to Europe. Nyligen oförseglad spanska domstolen handlingar tyder på att vid ett möte i Istanbul i februari 2002, Zarqawi, förutse en utdragna kriget i Irak började att lägga planerna på en två-vägs tunnelbana skicka Europeiska rekryterar till Irak och Mellanöstern rekryterare, liksom illegala utlänningar, till Europa. Zarqawi also activated sleeper cells established in European cities during the Bosnian conflict. Zarqawi också aktiveras sov celler fastställas i europeiska städer under den bosniska konflikten.

A chief terrorism investigator in Milan, Armando Spataro, says that ”almost all European countries have been touched by [Iraq] recruiting,” including, improbably, Norway, Switzerland, Poland, Bulgaria, and the Czech Republic. En chef terrorism utredare i Milano, Armando Spataro, säger att ”nästan alla europeiska länder har berörts av [Irak] rekrytering”, bland annat, helt osannolikt, Norge, Schweiz, Polen, Bulgarien och Tjeckien. The recruitment methods of the Iraq network, which procures weapons in Germany from Balkan gangs, parallels those for the conflicts in Chechnya and Kashmir. Rekryteringen metoder i Irak nätverk som upphandlar vapen i Tyskland från Balkan gäng, paralleller dem för konflikterna i Tjetjenien och Kashmir. Thanks to its state-of-the-art document-forging industry, Italy has become a base for dispatching volunteers. Tack vare sin state-of-the-art dokument-smidesindustrin, Italien har blivit en bas för inmatningsordningen volontärer. And Spain forms a trunk line with North Africa as well as a staging area for attacks in ”al Andalus,” the erstwhile Muslim Spanish caliphate. Och Spanien utgör en trunk med Norra Afrika samt en mellanstation för attacker i ”Al Andalus”, dåvarande muslimska spanska kalifatet.

LAX POPULI LAX POPULI

Although for some Europeans the Madrid bombings were a watershed event comparable to the September 11 attacks in the United States, these Europeans form a minority, especially among politicians. Även för vissa européer bombattentaten i Madrid var en vattendelare jämförbar med den 11 september attackerna i USA, dessa européer utgör en minoritet, särskilt bland politiker. Yet what Americans perceive as European complacency is easy to fathom. Men vad amerikanerna uppfattar som Europeiska självbelåtenhet är lätt att förstå. The September 11 attacks did not happen in Europe, and for a long time the continent’s experience with terrorism mainly took the form of car bombs and booby-trapped trash cans. Den 11 september attackerna skedde inte i Europa, och under en lång tid kontinentens erfarenhet av terrorism huvudsakligen skedde i form av bil bomber och FÖRSÅT fångade soptunnor. Terrorism is still seen as a crime problem, not an occasion for war. Terrorismen är fortfarande betraktas som ett brott problem, inte ett tillfälle för krig. Moreover, some European officials believe that acquiescent policies toward the Middle East can offer protection. Dessutom har vissa EU-tjänstemän anser att eftergiven politik mot Mellanöstern kan erbjuda skydd. In fact, while bin Laden has selectively attacked the United States’ allies in the Iraq war, he has offered a truce to those European states that have stayed out of the conflict. I själva verket, medan bin Ladin har selektivt attackerade USA: s allierade i Irak kriget, han har erbjudit en vapenvila för att de europeiska stater som har stannat av konflikten.

With a few exceptions, European authorities shrink from the relatively stout legislative and security measures adopted in the United States. Med några få undantag, europeiska myndigheter krympa från den relativt stout lagstiftnings-och säkerhetsåtgärder som antagits i Förenta staterna. They prefer criminal surveillance and traditional prosecutions to launching a US-style ”war on terrorism” and mobilizing the military, establishing detention centers, enhancing border security, requiring machine-readable passports, expelling hate preachers, and lengthening notoriously light sentences for convicted terrorists. De föredrar kriminella övervakning och traditionella åtal för att lansera en USA-style ”kriget mot terrorismen” och mobilisera militären, upprättandet frihetsberövande centers, förbättra gränssäkerhet, kräver maskinläsbara pass, utvisa hatar predikanter och förlängningsstycket bekant lätt straff för dömda terrorister. Germany’s failure to convict conspirators in the September 11 attacks suggests that the European public, outside of France and now perhaps the Netherlands, is not ready for a war on terrorism. Tyskland: s underlåtenhet att döma konspiratörerna i attackerna den 11 september visar att den europeiska allmänheten, utanför Frankrike och nu kanske Nederländerna, inte är redo för ett krig mot terrorismen.

Contrary to what many Americans concluded during Washington’s dispute with Paris in the lead-up to the invasion of Iraq, France is the exception to general European complacency. I motsats till vad många amerikaner ingåtts under Washingtons tvist med Paris i täten fram till invasionen av Irak, Frankrike är ett undantag allmänt europeiskt självbelåtenhet. Well before September 11, France had deployed the most robust counterterrorism regime of any Western country. Långt före den 11 september, Frankrike använde den mest robusta terrorismbekämpningsåtgärder regim något västland. Irish terrorism may have diverted British attention from jihad, as has Basque terrorism in Spain, but Algerian terrorism worked the opposite effect in France. Iriska terrorism kan avledas brittiska uppmärksamhet från jihad, som har baskiska terrorismen i Spanien, men algeriska terrorism arbetat motsatt effekt i Frankrike.

To prevent proselytizing among its mostly North African Muslim community, during the 1990s the energetic French state denied asylum to radical Islamists even while they were being welcomed by its neighbors. För att förhindra proselytizing bland sina mest nordafrikanska muslimska samfundet, under 1990-talet den energiska franska staten nekas asyl till radikala islamister även om de är välkomna med sina grannar. Fearing, as Kepel puts it, that contagion would turn ”the social malaise felt by Muslims in the suburbs of major cities” into extremism and terrorism, the French government cracked down on jihadists, detaining suspects for as long as four days without charging them or allowing them access to a lawyer. Frukta, eftersom Kepel uttrycker det, att smitta skulle göra ”det sociala missnöjet drabba muslimer i förorter i större städer” till extremism och terrorism, den franska regeringen krackat ner jihadister, kvarhålla misstänkta så länge som fyra dagar utan att ta ut dem eller låta dem få tillgång till en advokat. Today no place of worship is off limits to the police in secular France. Idag ingen plats för dyrkan är avstängd gränser till polisen i sekulära Frankrike. Hate speech is rewarded with a visit from the police, blacklisting, and the prospect of deportation. Hattal belönas med ett besök från polisen, svartlistning, och utsikterna till utvisning. These practices are consistent with the strict Gallic assimilationist model that bars religion from the public sphere (hence the headscarf dispute). Dessa metoder är förenliga med de strikta galliska assimilationist modell som barer religion från det offentliga rummet (därav huvudduk tvist).

Contrast the French approach to the United Kingdom’s separatist form of multiculturalism, which offered radical Arab Islamists refuge and the opportunity to preach openly, while stepping up surveillance of them. Kontrast den franska strategi för Storbritannien är separatistiska form av mångkulturalism, som erbjöd radikala arabiska islamister fristad och möjlighet att predika öppet samtidigt intensifiera övervakningen av dem. French youth could still tune into jihadist messages on satellite television and the Internet, but in the United Kingdom open radical preaching spawned terrorist cells. Franska ungdomar fortfarande kan ställa in jihadist meddelanden på satellit-TV och Internet, men i Storbritannien öppen radikal förkunnelse lekt terrorist celler. Most of the rest of Europe adopted the relaxed British approach, but with less surveillance. Merparten av det övriga Europa antog avslappnad brittiska, men med mindre övervakning.

Now, the Madrid bombings and the van Gogh killing have strengthened the hand of engaged politicians, such as Germany’s Social Democratic interior minister, Otto Schily, and the former French interior minister, Nicolas Sarkozy, who leads the governing Union for a Popular Movement. Nu, bombningarna i Madrid och van Gogh mordet har stärkt hand engagerad politiker, såsom Tyskland socialdemokratiska inrikesminister Otto Schily, och fd franska inrikesministern, Nicolas Sarkozy, som leder styr unionen för en folkrörelse. They have also prompted Brussels, London, Madrid, Paris, and The Hague to increase resources and personnel devoted to terrorism. De har också föranlett Bryssel, London, Madrid, Paris och Haag att öka de resurser och den personal som avsatts för terrorism.

In general, European politicians with security responsibilities, not to mention intelligence and security officials who get daily intelligence reports, take the harder US line. I allmänhet europeiska politiker med ansvar för sjöfartsskydd, för att inte tala underrättelse-och säkerhetstjänster tjänstemän som får dagliga intelligens rapporter, ta hårdare amerikanska linjen. Schily has called for Europe-wide ”computer-aided profiling” to identify mujahideen. Schily har efterlyst i hela Europa ”datorstödd profilering” att identifiera mujahideen. The emergence of holy warriors in Europe and the meiosis of radical groups once connected to al Qaeda have prompted several European capitals to increase cooperation on counterterrorism as well as their counterterrorism resources and personnel. Framväxten av heliga krigare i Europa och meiosis av radikala grupper när ansluten till al-Qaida har fått flera europeiska huvudstäder för att öka samarbetet på terrorismbekämpningsåtgärder samt deras terrorismbekämpningsåtgärder resurser och personal.

Yet a jihadist can cross Europe with little scrutiny. Men en jihadist kan passera Europa med liten kontroll. Even if noticed, he can change his name or glide across a border, relying on long-standing bureaucratic and legal stovepipes. Även om märkte han kan ändra sitt namn eller glida över en gräns, att förlita sig på långa byråkratiska och juridiska stovepipes. After the Madrid bombings, a midlevel European official was appointed to coordinate European counterterrorist statutes and harmonize EU security arrangements. Efter bombattentaten i Madrid, ett midlevel Europeiska officiellt utsågs att samordna Europeiska counterterrorist stadgar och harmonisera EU: s säkerhetsarrangemang. But he often serves simply as a broker amid the gallimaufry of the 25 member states’ legal codes. Men han ofta tjänar bara som en mäklare bland de hopkok av de 25 medlemsstaternas rättssystem koder.

Since the Madrid bombings, the Spanish Interior Ministry has tripled to 450 the number of full-time antiterrorism operatives, and the Spanish national police are assigning a similar number of additional agents to mujahideen intelligence. Efter bombattentaten i Madrid den spanska inrikesministeriet har tredubblats till 450 i antal heltidsanställda antiterrorism kooperativ och spanska nationella polisen anvisa ett liknande antal ytterligare medel till mujahideen intelligens. Spanish law enforcement established a task force combining police and intelligence specialists to keep tabs on Muslim neighborhoods and prison mosques. Spanska brottsbekämpning inrättat en arbetsgrupp som kombinerar polisen och specialister för att hålla koll på muslimska kvarter och fängelse moskéer. Similarly, special police cells are being organized in each of France’s 22 regions, stepping up the surveillance of mosques, Islamic bookshops, long-distance phone facilities, and halal butchers and restaurants. Likaså särskild polisenhet celler håller på att organiseras i vart och ett av Frankrikes 22 regioner, att öka övervakningen av moskéer, islamiska bokhandlare långväga telefonen anläggningar och halal slakteributiker och restauranger.

The 25 EU members have also put into effect a European arrest warrant allowing police to avoid lengthy extradition procedures. De 25 EU-medlemmar har också införts en europeisk arresteringsorder som tillåter polisen att undvika långdragna utlämningsförfaranden. Despite widespread concerns about possible privacy abuses, several EU countries have lowered barriers between intelligence and police agencies since the van Gogh murder. Trots en utbredd oro för möjliga integritet missbruk, flera EU-länder har sänkt barriärerna mellan intelligens och polisiära myndigheter sedan van Gogh mord. Germany aims to place its 16 police forces under one umbrella. Tyskland syftar till att placera sitt 16 polismyndigheter under ett paraply. In France, Germany, Spain, the Netherlands, and the United Kingdom, intelligence and police officers meet with officials in state-of-the-art communications centers, or ”war rooms,” to share information about interrogations, informant reports, live wiretaps, and video or satellite pictures. I Frankrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna och Storbritannien, intelligens och poliser träffa tjänstemän i state-of-the-art kommunikation centers eller ”krig rum” för att dela information om förhör, informatör rapporter, levande wiretaps och video-eller satellitbilder.

Still, counterterrorism agencies remain reluctant to share sensitive information or cooperate on prosecutions. Ändå terrorismbekämpningsåtgärder organ fortfarande ovilliga att dela information och samarbeta för åtal. Measures proposed in the wake of the Madrid attacks, such as a Europe-wide fingerprint and DNA database and biometric passports, remain only that — proposals. Åtgärder som föreslås till följd av attentaten i Madrid, som ett Europa-omfattande fingeravtryck och DNA-databas och biometriska pass, är fortfarande bara att – förslag. Fragmentation and rivalry among Europe’s security systems and other institutions continue to hamper counterterrorism efforts. Splittring och konkurrens mellan Europa sjöfartsskyddssystem och andra institutioner fortsätter att hämma terrorismbekämpningsåtgärder insatser. For nearly a decade, France has sought the extradition of the organizer of several bombings in the Paris metro in the 1990s, but his case languishes in the British courts to the anguish of the Home Office as well as Paris. För nästan ett decennium, Frankrike har begärt utlämning av arrangören av flera bombattentat i tunnelbanan i Paris på 1990-talet, men hans fall languishes i brittiska domstolar att ångesten av Home Office samt Paris.

The new mujahideen are not only testing traditional counterterrorist practices; their emergence is also challenging the mentality prevailing in western Europe since the end of World War II. Den nya mujahideen inte bara testar traditionella counterterrorist praxis, deras framväxt är också ifrågasätta den mentalitet som råder i västra Europa sedan slutet av andra världskriget. Revulsion against Nazism and colonialism translated into compassion toward religious minorities, of whatever stripe. Motvilja mot nazismen och kolonialismen översättas till medkänsla mot religiösa minoriteter, oavsett rand. At first, Muslim guest workers were welcomed in Europe by a liberal orthodoxy that generally regarded them as victims lacking rights. Först muslimska gästarbetare välkomnades i Europa med en liberal ortodoxi som allmänt betraktas som offer som saknar rättigheter. In some countries, such as the Netherlands and the United Kingdom, that perspective spawned a comprehensive form of multiculturalism. I vissa länder, såsom Nederländerna och Storbritannien, som perspektiv har gett upphov till ett omfattande form av mångkulturalism. London’s version verged on separatism. London version verged om separatism. While stepping up surveillance, the British authorities allowed Islamists refuge and an opportunity to preach openly and disseminate rabid propaganda. Även intensifiera övervakningen, de brittiska myndigheterna tillåts islamister tillflykt och en möjlighet att predika öppet och sprida rabiata propaganda. Multiculturalism had a dual appeal: it allowed these states to seem tolerant by showering minorities with rights while segregating them from, rather than absorbing them into, the rest of society. Multiculturalism hade en dubbel överklagande: det har gjort att dessa stater att vara tolerant med dusch minoriteternas rättigheter medan Åtskiljande dem, snarare än att absorbera dem till resten av samhället. Multiculturalism dovetailed with a diminished Western ethos that suited libertarians as well as liberals. Multiculturalism samordnas med ett minskat västra grundsyn som passade libertarians liksom liberalerna.

But now many Europeans have come to see that permissiveness as excessive, even dangerous. Men nu många européer har kommit att se att TOLERANS som överdriven, även farligt. A version of religious tolerance allowed the Hamburg cell to flourish and rendered German universities hospitable to radical Islam. En version av religiös tolerans låtit Hamburg cell att blomstra och utsmält tyska universitet gästfria till radikala islam. Now Europeans are asking Muslims to practice religious tolerance themselves and adjust to the values of their host countries. Nu européer ber muslimer att utöva religiös tolerans sig och anpassa sig till de värden i sina värdländer. Tony Blair’s government requires that would-be citizens master ”Britishness.” Tony Blair regering kräver att personer som vill bli medborgare master ”brittiskhet”. Likewise, ”Dutch values” are central to The Hague’s new approach, and similar proposals are being put forward in Berlin, Brussels, and Copenhagen. Likaså ”Nederländska värden” är centrala för Haag nya strategi, och liknande förslag som lagts fram i Berlin, Bryssel och Köpenhamn. Patrick Weil, the immigration guru of the French Socialist Party, sees a continental trend in which immigrant ”responsibilities” balance immigrant ”rights.” Patrick Weil, invandring guru i franska socialistpartiet, ser en kontinental trend där invandrare ”ansvar” balans invandrare ”rättigheter.”

The Dutch reaction to van Gogh’s assassination, the British reaction to jihadist abuse of political asylum, and the French reaction to the wearing of the headscarf suggest that Europe’s multiculturalism has begun to collide with its liberalism, privacy rights with national security. Den nederländska reaktion på van Gogh’s mordet, den brittiska reaktionen på jihadist missbruk av politisk asyl, och den franska reaktionen till bärandet av huvudduk visar att Europa är mångkulturalism har börjat kollidera med sin liberalism privatliv rättigheterna med nationell säkerhet. Multiculturalism was once a hallmark of Europe’s cultural liberalism, which the British columnist John O’Sullivan defined as ”free[dom] from irksome traditional moral customs and cultural restraints.” Multiculturalism var en gång ett av Europas kulturella liberalismen, som den brittiska krönikör John O’Sullivan definieras som ”gratis [dom] från tröttsam traditionella moraliska seder och kulturella begränsningar.” But when multiculturalism is perceived to coddle terrorism, liberalism parts company. Men när mångkulturalism uppfattas att kela terrorism, liberalism delar bolaget. The gap between the two is opening in France, the Netherlands, the United Kingdom, and to some extent even in Germany, where liberalism stretched a form of religious tolerance so much so that it allowed the Hamburg cell to turn prayer rooms into war rooms with cocky immunity from the German police. Klyftan mellan de två öppnar i Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, och i viss mån även i Tyskland, där liberalismen sträckte en form av religiös tolerans så mycket att det gjorde det möjligt för Hamburg cell att vända bön rum i kriget rum med kaxig immunitet från den tyska polisen.

Yet it is far from clear whether top-down policies will work without bottom-up adjustments in social attitudes. Ändå är det långt ifrån klart om top-down-politiken kommer att fungera utan bottom-up-justeringar i sociala attityder. Can Muslims become Europeans without Europe opening its social and political circles to them? So far, it appears that absolute assimilationism has failed in France, but so has segregation in Germany and multiculturalism in the Netherlands and the United Kingdom. Could there be another way? The French ban the headscarf in public schools; the Germans ban it among public employees. The British celebrate it. The Americans tolerate it. Given the United States’ comparatively happier record of integrating immigrants, one may wonder whether the mixed US approach — separating religion from politics without placing a wall between them, helping immigrants slowly adapt but allowing them relative cultural autonomy — could inspire Europeans to chart a new course between an increasingly hazardous multiculturalism and a naked secularism that estranges Muslims and other believers. One thing is certain: if only for the sake of counterterrorism, Europe needs to develop an integration policy that works. But that will not happen overnight.

Indeed, the fissure between liberalism and multiculturalism is opening just as the continent undergoes its most momentous population shift since Asian tribes pushed westward in the first Christian millennium. Immigration obviously hits a national security nerve, but it also raises economic and demographic questions: how to cope with a demonstrably aging population; how to maintain social cohesion as Christianity declines and both secularism and Islam climb; whether the EU should exercise sovereignty over borders and citizenship; and what the accession of Turkey, with its 70 million Muslims, would mean for the EU. Moreover, European mujahideen do not threaten only the Old World; they also pose an immediate danger to the United States.

A FINER SIEVE

The United States’ relative success in assimilating its own Muslim immigrants means that its border security must be more vigilant. To strike at the United States, al Qaeda counts less on domestic sleeper cells than on foreign infiltration. As a 9/11 Commission staff report put it, al Qaeda faces ”a travel problem”: How can it move its mujahideen from hatchery to target? Europe’s mujahideen may represent a solution.

The New York Times has reported that bin Laden has outsourced planning for the next spectacular attack on the United States to an ”external planning node.” Chances are it is based in Europe and will deploy European citizens. European countries generally accord citizenship to immigrants born on their soil, and so potential European jihadists are entitled to European passports, allowing them visa-free travel to the United States and entry without an interview. The members of the Hamburg cell that captained the September 11 attacks came by air from Europe and were treated by the State Department as travelers on the Visa Waiver Program (VWP), just like Moussaoui and Richard Reid, the shoe bomber.

Does that mean the VWP should be scrapped altogether, as some members of Congress are asking? By no means. The State Department is already straining to enforce stricter post-September 11 visa-screening measures, which involve longer interviews, more staff, and more delays. Terminating the VWP would exact steep bureaucratic and diplomatic costs, and rile the United States’ remaining European friends. Instead, the United States should update the criteria used in the periodic reviews of VWP countries, taking into account terrorist recruiting and evaluating passport procedures. These reviews could utilize task forces set up in collaboration with the Europeans. Together, US and European authorities should insist that the airlines require US-bound transatlantic travelers to submit passport information when purchasing tickets. Such a measure would give the new US National Targeting Center time to check potential entrants without delaying flight departures. And officers should be stationed at check-in counters to weed out suspects.

Europe’s emerging mujahideen endanger the entire Western world. Collaboration in taming Muslim rancor or at least in keeping European jihadists off US-bound airplanes could help reconcile estranged allies. A shared threat and a mutual interest should engage media, policymakers, and the public on both sides of the Atlantic. To concentrate their minds on common dangers and solutions might come as a bittersweet relief to Europeans and Americans after their recent disagreements.

http://www.foreignaffairs.org is copyright 2002— 2005 by the Council on Foreign Relations. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålles.

View article at Foreign Affairs

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: