Anarko-Templum 1

Snap Shots Options [Make this Shot larger] [Close] Options Disable Get Free Shots Close Snap Shares for charity Det här är Googles cachelagrade version av http://templet.wordpress.com/. Det här är en ögonblicksbild av hur sidan såg ut den 16 jul 2009 20:40:51 GMT. Den aktuella sidan kan ha ändrats sedan dess. Läs mer Version med endast text Dessa termer syns endast i länkar som pekar på denna sida: http anarko wordpress com Templum Mystisk teologi, del 2 16 juli 2009 av anarko Esoterisk och exoterisk kunskap Ifråga om religion brukar man i allmänhet tala om religionens exoteriska, yttre, dimension och om religionens esoteriska, inre, dimension. Med den exoteriska sidan brukar man avse dogmer, ritualer och regler. Med den esoteriska sidan brukar man avse det inre livet, mystiken det vill säga själens och andens förening med det gudomliga och den andliga, hinsides, kunskapen som fås i bön. Den exoteriska kunskapen kan läras ut via en textbok. Den esoteriska kunskapen kräver ofta en relation mellan en mästare och lärjunge, vad den ortodoxa kristendomen kallar förhållandet mellan en gerontas eller starets och en lärjunge. Gerontas / Starets brotherhood Gerontas/ Starets betyder ordagrant äldre man (äldste) på grekiska och slaviska. En gerontas är en erfaren, ofta äldre munk och asket som av andra munkar/asketer har fått ett rykte om sig att ha en särskild andlig klarsyn. Han (det är alltid en han) har prövats på det kristna livets väg och utkämpat en kamp mot demoner och frestelser och segrat med Guds kraft. Den kristna traditionen är rik på berättelser om gerontas. Monasticismen började enligt traditionen med Helige Johannes Förelöparen (döparen) som sökte sig till öknen för att leva i Guds närhet och avskild världen. Enligt Gud var ingen av människa född som var högre än Johannes. I Helige Johannes Förelöparens efterföljd uppstod en rörelse i den unga kyrkan som menade att de kristna efter förföljelsernas upphörande hade mist mycket av sin forna gemenskap och andliga liv. Den förste att bege sig ut i öknen var den Helige Antonius. Kring Antonius samlades senare munkar som sökte råd i det andliga livet och hur de skulle uppnå theosis, gudomliggörelse. Denna tradition spred sig senare över hela den kristna världen. Än idag finns egyptiska kloster bevarade från denna tid. Helige Antonius Charmolype Det inre livet för en monastiker präglas av ett sinnelag som en annan stor kyrkofader, Helige Johannes Chrysostomos, kallade charmolype och innebär glädjerikt, nådefullt, sörjande. Det är ett andligt tillstånd där den själ som lämnat det världsliga livet bakom sig (världen betyder här ett liv under passioner och laster som skiljer människan från Gud) och vänt sig mot Gud, vilket kallas metanoia det vill säga omvändelse, grips av Guds omvälvande energier och nåd och i denna process, i detta ljus, inser hur djup den egna synden och synden i världen är. Denna konkreta erfarenhet leder dessutom till vad kyrkofadern Augustinus kallade delectatio victrix: den segrande ljuvliga “smaken” som slår ut alla andra smaker. Ungefär: erfarenheten av Gud segrar och slår ut allt annat människan har erfarit under sitt liv. Charmolype är sorgen över det liv man levt utan Gud och utanför Gud (i synd), samt sorgen över dem som ännu inte smakat och erfarit de gudomliga energierna. Charmolype är glädjen över att ha blivit förlåten av Gud och att ha uppstått, segrat, med Kristus. För en ortodox kristen bör inte lekmannens liv skilja sig från monastikerns. Detta är Johannes Chrysostomos varning då många kristna ser munkarna som övermänniskor. Det finns enligt Johannes Chrysostomos bara ett liv i Kristus, till vilket alla kristna är kallade till samma kamp. Detta skiljer den ortodoxa kyrkan från den västliga kristendomen som har en starkare åtskillnad mellan det “vigda” och “ovigda” livet (en munk viger sig genom munklöften inför Gud). Människan står aldrig still, hon är alltid i rörelse till och från Gud Enligt de ortodoxa fäderna står människan aldrig kvar på samma ställe i det att hennes essens och hennes ande alltid är i rörelse, ja till och med när hon sover. Hon rör sig ytterst till och från Gud i sitt inre liv. I Jesu liknelser om himmelriket placeras himmelriket aldrig ovanför människornas huvuden eller i människornas huvuden (deras tänkande, t.ex. i form av en abstrakt ideologi som skall förverkligas i denna världen) utan alltid hinsides människans ande eller hjärta. De kristna kyrkofäderna skriver därför att människan har evigheten och oändligheten inom sig. Hon liknas vid ett makrokosmos som befinner sig i ett mikrokosmos. Inom människan bor himmelens alla änglar och Gud själv. Skilsmässan/stegen Men människan kan sätta sig själv, sitt ego, framför himmelriket och “kväva det” (liknelsen om senapsfröna). Detta var det initiala syndafallet i människans historia där människan satte sitt högmod och sin egen vilja framför Gud. Denna synd upprepas i människans liv när hon väljer att sätta upp gränser mellan Gud och sig själv. För att minska detta gap och denna mur som människan satt upp mellan sig själv och Gud, blev Gud människa. Människan kunde själv inte klättra över muren, så Gud kom och rev ner muren genom Hans korsfästelse och uppståndelse från det döda. Människan i sin tur är kallad svara Gud genom sin tro och sin vilja att följa Jesu exempel. För detta behöver hon de särskilda medel Gud instiftade och som kallas sakrament. Genom sakramenten (framförallt dopet, myrrhasmörjelsen, bikten och evkaristin) kan människan förena sig med Gud, erhålla förlåtelse och växa i det andliga livet. Det andliga livet på väg mot Gud och där målet är andens fulla förening med Gud, beskrivs av Helige Johannes Klimakos som en stege på vilken människan, gärna under ledning från en andlig mästare, växer i bön och självinsikt. I del 2 skall jag gå in på den mystiska bönen i den ortodoxa traditionen. Notera att jag själv är på en mycket låg andlig nivå och enbart försöker återge vad andra har berättat och hur jag blivit lärd. Frågor om det andliga livet riktas således till en person, gärna en prästmunk, med större erfarenhet. Postat i Mystisk teologi | Leave a Comment » Mystisk teologi, del 1 16 juli 2009 av anarko Mystisk teologi Enligt Helige Johannes Damascenus är Guds inkarnation det enda som är nytt under solen. Inkarnationen av Gud, det vill säga människoblivandet av Gud i Jesus Kristus, tillför något nytt till skapelsen. Vi kan endast förstå händelsen utifrån den levande teologiska erfarenheten i Kyrkan. Frågan som här ställs är vems skapelse, vems Vara, som vi själva är en del av tillsammans med övriga Universum. I vems värld befinner vi oss? Är det vår värld av mänskliga begrepp, konstruktioner och idéer, eller tillhör världen Gud? Förståelsen av Gud är att Gud är den intelligenta grund som i tiden och rummet omfattar och transcenderar alla skeenden och allt som är till. Ingenting och aldrig finns således utanför Gud. Men hur kan vi förstå världen som skapelse om vi inte vet någonting om Gud? Det är här våra idéer och begrepp inte räcker till. För att förstå Gud måste vi komma nära verkligheten själv. Vi måste bli realister i ordets mest radikala mening. Begreppet “mystisk teologi” går tillbaka till Dionysios Areopagita men har i ortodoxin en annan betydelse än i västerländsk mystik. I Vladimir Losskys berömda bok The Mystical Theology of the Eastern Church från 1944 diskuteras grundpelarna i den Ortodoxa Kyrkans teologi. Till läsarens förvåning berör inte Lossky någonstans “mystiska visioner” eller mystisk bön. Istället tar han upp välkända kristna doktriner som läran om Guds Treenighet, det vill säga att Gud är en till naturen men tre ifråga om personer som delar samma gudomliga natur. I bokens introduktion förklarar han emellertid vad han uppfattar som ett komplemet till teologin och mystiken, ett komplement som helt har förlorats i västerländsk teologi. I den ortodoxa kyrkan har mysticismen aldrig separerats från teologin som fallet varit i katolsk teologi. I inledningen till boken skriver Lossky: The eastern tradition has never made a sharp distinction between mysticism and theology; between personal experience of the divine mysteries and the dogma affirmed by the Church…To put it another way, we must live the dogma expressing a reavealed truth, which appears to us as an unfathomable mystery, in such a fashion that instead of assimilating the mystery to our mode of understanding, we should, on the contrary, look for a profound change, an inner transformation of the spirit, enabling us to experience it mystically…There is, therefore, no Christian mystery without theology; but above all, there is no theology without mysticism…Mysticism is accordingly treated in the present work as the perfecting and crown of all theology: as theology par excellence. Grundad på bön Mysticism och teologi förhåller sig till varandra som erfarenhet och teori. Erfarenhet av vad? Ytterst av Gud, men det är inte här Lossky börjar. Han börjar tala om de personliga erfarenheterna av de gudomliga mysterierna. Mysterier skall här förstås både som sakrament och som Gud själv. De mystiska sanningarna om Gud är Hans vara som Treenighet, Hans kärlek till världen, Hans upprättande av den fallna delen av skapelsen, det vill säga människan och hur Han gör detta: Genom inkarnationen och förmedlandet av gudomliga energier och sakrament för människans gudomliggörelse. Så den mystiska teologin om Gud, dogmerna om man så vill, blir en konkret personlig erfarenhet genom sakramenten och av Guds nåd som verkar inom människan. Teologi blir bön, dogmer blir erfarenhet och Gud blir sakrament. Fr Andrew Louth, professor i ortodox teologi vid Durham University, uttrycker detta på ett underbart sätt: Theology, from the point of view of the Fathers and the Orthodox Tradition, is founded on prayer – prayer to the God, in whose world we live – and that prayer is grounded on repentence, the turning of the mind back to God, in communion with whom we find ourselves gradually transformed, so that through our lives the world itself may find healing and transfiguration in the grace of the risen life of Christ. Ortodoxi utan ism Ortodoxi betyder ordagrant rätt ära och rätt lovsång. Det är ett begrepp som lätt kan missförstås. Det vanligaste missförståndet är att det är en ism i likhet med protestantismen eller katolicismen. Ingenting är mer främmande för ortodoxins väsen att vara en ism i denna bemärkelse, det vill säga en ideologisk position bland flera. Enligt sin tvåtusenåriga självförståelse är ortodoxin är inget annat än historiska kyrka som Gud grundade när Han var bland oss på jorden. Gud blev enligt kyrkofäderna människa för att människan skulle bli gud. Kyrkan på jorden är det levande medlemsskap där denna gudomliggörelse äger rum. Kyrkan i himlarna är medlemsskapet bland helgonen där gudomliggörelsen är ett faktum. Då kyrkan förstår syftet med det kristna livet utifrån gudomliggörelsen, kan man inte reducera denna lära till en ideologi bland flera. Det handlar bokstavligen om liv och död, om allt som har verklig betydelse för människans liv och där hon har absolut ansvar inför Gud för vad hon gör med sitt liv och den frihet som blivit henne given. Det finns en kyrka. Det har aldrig funnits flera kyrkor än den enda kyrka Jesus Kristus grundade. För kyrkofäderna hade det var omöjligt att föreställa sig kristna som inte var medlemmar i den enda kyrkan och tog del av hennes sakrament. Idag finns en heresi som felaktigt kallas ekumenism. Sann ekumenism är när ortodoxa kyrkor kommer överens och träffas för att diskutera gemensamma frågor. Falsk ekumenism är en politisk ideologi som ser den ortodoxa kyrkan som likvärdig med den katolska och protestantiska och menar att de är grenar av samma träd. Postat i Mystisk teologi | Leave a Comment » * * Sidor o Om * Arkiv o juli 2009 * Kategorier o Mystisk teologi (2) * Länklista o WordPress.com o WordPress.org * Meta o Logga in o Giltig XHTML o XFN o WordPress Blogga med WordPress.com. Inlägg (RSS) och Kommentarer (RSS).

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: