rädda 36

tisdagen den 3:e juni 2008
Försämrad arbetsmarknadsintegration att vänta
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2008 och 2009 är mycket bekymmersam för oss som vill se en förbättrad arbetsmarknadsintegration. Det mesta tyder på att utomeuropeiskt föddas situation kommer att försämras ytterligare, samtidigt som inströmningen av nyanlända flyktingar fortsätter. Stämmer Arbetsförmedlingens prognos kan vi förvänta oss en ökning med 10 000-tals arbetslösa utoneuropeiskt födda under 2009. Detta från en redan permanent sysselsättningskris i flyktinggrupper från till exempel Irak, Afhanistan och Somalia.

…det är oroande att den positiva utvecklingen nu vänder och arbetslösheten stiger. Det drabbar främst personer med bristfällig utbildningsbakgrund och grupper som är på väg in på arbetsmarknaden, unga och utlandsfödda, säger tf generaldirektör Lena Liljebäck.

– Gemensamt för många arbetslösa som har svårt att finna en förankring på arbetsmarknaden är just att de har en svag utbildningsbakgrund. Den här gruppen ökar, bland annat därför att var fjärde elev slutar gymnasieskolan utan godkända betyg och andelen korttidsutbildade är stor bland nyanlända invandrare, säger Lena Liljebäck.

Stor pessimism

Arbetsförmedlingen ger uttryck för en mycket stor pessimism när de konstaterar att ökningen av antalet personer in arbetsför ålder inte kommer att leda till ett större arbetsutbud. De räknar helt enkelt inte med att de som invandrar kommer att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ökningen av arbetskraftutbudet blir närmare 40 000 personer 2008, men uppgången stannar vid knappt 10 000 personer 2009. Den demografiska effekten kommer att ge ett litet tillskott till arbetskraften. Befolkningen fortsätter att öka i grupper som har ett lågt arbetskraftsdeltagande. Det gäller dels utlandsfödda som är nyanlända, dels unga i åldern 20-24 år.

Till skillnad från politikernas prat om invandrare som resurs, tecknar Arbetsförmedlingen en motsatt bild där utomeuropeiskt födda samtidigt ökar i antal och minskar i antal sysselsatta. En dyster tid är att vänta.
Upplagd av Emil kl. 13:45 0 kommentarer
Etiketter: arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsintegration, invandring
Alla vägar leder till Sverige
Washington Times skriver om hur irakier smugglas till Sverige.

The refugee at the bar in Rinkeby and two of his friends spoke to The Washington Times. All declined to have their names published for fear of attracting unwanted official attention.

But all three willingly discussed the illicit travels by air, land and sea that brought them to Sweden. They all started in Syria, but took completely different routes.

Rutt 1

The first man traveled first to Nigeria, where a man waiting in the airport’s transit area put a falsified European visa in his passport, and he then boarded a flight to Amsterdam. The visa admitted him to the so-called Schengen zone, where passport-free travel is possible in 29 European countries.

It was on that flight that the man threw his passport into the toilet. He had to eliminate all evidence he was from Iraq so he could not be returned there. He adopted the new name of Rami.

To confuse the Dutch officers even more, he wandered in the transit area at the Amsterdam airport for two days so they could not identify the flight on which he had arrived. When he surrendered, the authorities detained him for more than a day without food, he said, and then sent him to a refugee-holding facility about three hours away.

”From there, another smuggler came to get me and drove me to Germany,” and then on to Sweden

Rutt 2

The refugee’s two friends are a few years younger, though all three are in their 20s. One of them flew from Syria to Malaysia, and then on to Hungary, where he got a fake Swedish passport.

Rutt 3

The other was the most adventurous of the three; he made his way to Turkey and swam about 400 yards to a Greek island. It took him a month to obtain a fake Swedish passport, after which he flew to Denmark and took a train to Sweden.

Tänk att Sverige är så underbart att alla vägar leder hit.
Upplagd av Emil kl. 12:09 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, flyktingar, Washington Times
Könsstympningen i Norge mindre än väntat
Institutt for samfunnsforskning (ISF) har publicerat en rapport, Kjønnslemlestelse i Norge, som kartlägger utbredningen av könsstympning i Norge. Författarna drar slutsatsen att omfattningen är mindre än väntat. Rapporten konkluderar att det sker könsstympning av flickor som bor i Norge. Under 2006 och 2007 upptäcktes till exempel 15 fall, vilket rapportförfattarna menar är lite med tanke på antalet flickor i åldersgruppen som kommer från länder där könsstympning ofta praktiseras. Forskarna Hilde Lidén og Tonje Bentzen menar därför att många har upphört med stympningen.
Upplagd av Emil kl. 11:02 0 kommentarer
Etiketter: jämställdhet, könsstympning, Norge
Skånskan: integration ett kvantitativt problem
Skånska Dagbladet har, vad jag vet, den enda ledarredaktionen som menar att integrationen försvåras av mängden invandrare som kommer till Sverige, dvs. att det huvudsakliga problemet är kvantitativt. De ställer sig positiva till den statliga introduktionsutredningens förslag, men menar samtidigt på ledarplats att en bra integrationspolitik inte räcker:

Här som så ofta annars vill vi framföra Skånska Dagbladets sedvanliga brasklapp att ingen integrationspolitik som existerar i sinnevärlden klarar av att på så kort tid integrera så många människor som kommit till Sverige från så många länder på så kort tid.

I perspektiv av de utmaningar som integrationspolitiken stått inför förtjänar den ett betydligt högre betyg än den brukar få. … Så länge som Sverige fortsätter att ligga i topp när det gäller invandring och asylmottagande i västvärlden – i synnerhet i relation till vår folkmängd – kommer vi att ha allvarliga svårigheter med att integrera de nyanlända.
Upplagd av Emil kl. 10:35 0 kommentarer
Etiketter: Integration, Skånska Dagbladet
måndagen den 2:e juni 2008
Den bortglömda utredningen
I skuggan av den stora utredningen om nyanlända invandrares introduktion presenterades idag den statliga utredningen SOU 2008:56 Mångfald som möjlighet – Åtgärder för ökad integration på landsbygden. Utredningen har letts av miljöpartisten Matz Hammarström som efter valet blev av med jobbet som generaldirektör när Djurskyddsmyndigheten lades ner. Istället fick han det tveksamma nöjet att ro iland denna utredning.

Utredaren har verkligen vänt och vridit på sitt uppdrag för att få fram något matnyttigt. Förslagen handlar framförallt om att få in en grön prägel på de insatser som redan finns eller är under planering, som grön lots, grön validering, grön SFI etcetera. I pressmeddelandet finns några förslag uppräknade:

* Grön SFI, yrkesinriktad svenska för invandrare med inriktning mot de gröna näringarna
* En satsning på export med mångfald som resurs
* Ett nationellt rådgivningscentrum för etablering på landsbygden
* En satsning på småskaligt landsbygdsföretagande med särskilt fokus på utrikes födda
* En höjning av maxbeloppet på mikrolån
* Etablering av en nationell forskarskola i samarbete mellan universitet och högskolor med forskningskompetens inom området landsbygdens och de gröna näringarnas

Introduktionslag

Det roligaste för min del är att utredningen lagt till ett stycke om vikten av att införa en introduktionslag där jag nämns som tung källa:)

”Sverige saknar, till skillnad från många andra länder, en integrationslag. (Henrik Emilsson, ”Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar – Utredningar, granskningar, resultat och bristområden”. Skriftserien Asylmottagande i fokus, 7/2008, s. 58.) Vi anser att en integrationslag skulle motverka de brister och otydligheter vad gäller ansvarsfördelning som så länge motverkat integrationssträvandena i landet, och därmed stärka rättssäkerheten. Frånvaron av en lag bidrar till att innehållet i introduktionen är vagt definierat och varierar mycket från kommun till kommun. I Asylmottagande i fokus, 7/2008, skriver Henrik Emilsson att en integrationslag ”skulle göra det möjligt att bättre klargöra mål och innehåll samt individers, kommuners och andra aktörers ansvar”.”
Upplagd av Emil kl. 14:55 0 kommentarer
Etiketter: Integration, Matz Hammarström, Mina rapporter, SOU
Betyg på reformerna
Nu har det kommit ett pressmeddelande där reformerna i den statliga utredningen räknas upp. Integrationsbloggen ger följande omdöme till reformerna.

* Fokus läggs på den nyanländas ansvar för försörjning och utveckling.

Bra intention – men få reformer för att säkerställa att det blir så.

* Introduktionsersättningen ses som lön för utförda uppgifter och är individuell, för att stimulera kvinnors fulla deltagande.

Bra att ersättningen blir individuell, vilket kan stärka kvinnornas ställning. Men även här är frågan hur detta ska tillämpas i verkligheten.

* Den nyanlända är inte bunden till en viss kommun för att få ersättning utan kan och ska kunna flytta till en ort där det finns arbete och bostad.

Utmärkt att ersättningen följer individen.

* Den nyanlända får välja en så kallad lots för att få stöd i introduktionsarbetet. Lotsen är ett oberoende konkurrensutsatt företag som får betalt efter prestation.

Nyskapande idé som inte finns i något annat land. Men hur bygger man upp ett så pass avancerat system? Kommer Socialdemokraterna att acceptera det? Det är en risk att avveckla kommunernas resurser på området.

* Samhällskunskap införs som en obligatorisk del i introduktionen.

På tiden att utbildningen i samhällskunskap styrs upp. Det ska inte gå att undkomma frågor om mänskliga rättigheter och jämställdhet.

* Betänketiden utökas från en till sex månader för nyanlända som vill ha hjälp av Migrationsverket med att hitta bostad.

Verkar högst vettigt.

* Tiden för anhöriga till nyanlända utlänningar att ansöka om uppehållstillstånd för att ha rätt till introduktion utökas från två till sex år.

Det kan bero på de krav på försörjningsstöd som regeringen planerar, där invandrare som inte når egenförsörjning inte kan återförenas förrän efter fyra år.

* Genom att staten får huvudansvaret för introduktionen av nyanlända så gäller samma system och regler över hela landet.

Utmärkt.

* Systemet tydliggör vilken aktör som ansvarar för vilka uppgifter. Därmed är det lättare att utvärdera och styra. Varje myndighet ska fullgöra sin kärnuppgift.

Utmärkt.

* En skyldighet införs för alla kommuner att ta emot nyanlända.

Det låter tufft, men förändringarna är i själva verket små. Men ”hårdare tag” mot kommunerna borde kunna ha kombinerats med tydligare krav på de nyanlända.

* Kommunerna får ett tydligare begränsat ansvar till kommunala uppgifter och slipper hanteringen av ersättning till nyanlända.

Utmärkt.

* Sfi- och samhällskunskapspeng införs, vilket skapar konkurrens mellan kommunerna.

Oklart var de menar här med konkurrens mellan kommunerna.

* Ersättningen till kommunerna följer individerna i syfte att bättre tillgodose kommunernas ekonomiska behov.

Utmärkt.

* Länsstyrelserna får ett utökat ansvar för bosättning.

Neutralt.
Upplagd av Emil kl. 13:14 0 kommentarer
Etiketter: introduktion av nyanlända invandrare, SOU
Utredning föreslår överraskande stora förändringar av nyanländas introduktion
Idag presenterade utredaren Monica Werenfels-Röttorp betänkandet ”Egenansvar med professionellt stöd”. Läs mer om den på DN-debatt. Jag blev överraskad av att utredningen vågar föreslå så pass stora organisatoriska förändringar som den trots allt gör. Huvudlinjen i förslaget är att principerna bakom nyanländas introduktion förblir desamma, medan metoderna förändras drastiskt.

Introduktionens principer och mål är oförändrade

Precis som idag kommer nyanlända invadrare att ha samma rättigheter och skyldigheter som övriga. Utredningen föreslår inte några förändringar i linje med vad andra länder i vår omvärld genomfört de senaste åren med olika typer av integrationskrav för att få del av samma rättigheter. Utredningen menar att Sverige måste acceptera en något svagare arbetsmarknadsintegration än vissa länder där nyanlända tvingas ta mer ansvar för sin egen försörjning.

Den treåriga introduktionstiden lever kvar, men målgruppen för introduktionsinsatserna breddas till anhöriga som kommer inom sex år, att jämföra med dagens två år.

Målen med introduktionen känns igen: att snabbt komma i arbete, lära känna rättigheter och skyldigheter och att lära sig svenska språket.

Eget ansvar?

Werenfels-Röttorp betonade att individen ska ta större ansvar och att omhändertagandet ska minska. Det ska också vara mer morötter och mindre piska. Exakt hur individens ansvar ska öka förblir diffust, men det sker förändringar i marginalen. Bland annat ska ersättningen till de nyanlända betalas ut individuellt, inte baserat på familj. Det ska stärka jämställdheten, eftersom också kvinnorna måste vara aktiva för att få ekonomisk ersättning. Utredaren tror också att staten, som tar över försörjningsansvaret från kommunerna under introduktionen, ska vara striktare och mer konsekvent i de ekonomiska sanktioner som individer kan få som inte följer introduktionsplanerna.

Staten tar över

Den stora skillnaden mot dagens introduktionssystem är att staten tar över kommunens roll i flyktingmottagandet. Staten betalar ut introduktionsersättning och godkänner introduktionsplan och det finns en peng för språk- och samhällskunskapsutbildning som följer individen. Det är en stor förändring eftersom nyanländas introduktion varit en kommunal angelägenhet sedan 80-talet. Istället blir introduktionen ett förhållande mellan individen och staten som regleras i en introduktionslag, precis vad jag föreslog i den rapport jag skrev för NTG asyl & integration i början av året.

Lotsar

Kommunernas roll ersätts med en lots som ska guida den nyanlända invandraren mot egenförsörjning. Kommunernas introduktionsverksamhet kommer alltså att försvinna. Kommunernas uppgift blir bara den generella service som ska ges till alla invånare. Utredningen uppmanar de tjänstemännen som arbetar med introduktionen idag att starta enskilda företag och bli lotsar. Lotsen väljs av den nyanlända och lotsen får betalt efter prestation. Lotsen ska vara ett företag. Det ska skapas en lotsbank som auktoriseras av staten. Ersättning till lotsarna är olika beroende på individernas bakgrund. Med lotsarna vill utredningen ha en introduktion som anpassas till de nyanlända, inte tvärtom.

Bosättning av flyktingar

Utredningen föreslår inget tvång för flyktingen att bosätta sig i vissa kommuner, men däremot en lite striktare hållning gentemot kommuner att acceptera nyanlända invandrare. I praktiken blir dock skillnaden liten. Systemet liknar det som idag finns i Danmark och Norge, att Migrationsverket fastställer regionala kvoter. Sedan ska regionerna förhandla om hur antalet introduktionsplatser ska fördelas mellan kommunerna i regionen. Staten kommer dock inte att ha några sanktioner mot de kommuner som fortfarande vägrar. Utredarens förhoppning är att det ska vara svårare att inte samarbeta med sina grannkommuner än med staten. En annan förhoppning är att lotsarna ska styra de nyanlända mot regioner med bostäder och arbete. Tiden där den nyanlända kan få hjälp med att finna bostad förlängs också från en till sex månader.

Ökad kostnad

Utredningens förslag innebär att kostnaden för introduktionen ökar med 800 miljoner per år. För staten innebär det en kostnadsökning med 1,3 miljarder. Om finansdepartementet godkänner detta är det ett genombrott. Socialdemokraternas utredning från 2002 föll enligt uppgift på att förslaget innebar kostnadsökningar.

En del av kostnadsökningen beror på att stödet till individerna ökar något till att bli 1000 kronor mer än socialbidraget och extra kostnader för att betala de lotsars om ska guida de nyanlända. Om systemet innebär en stark förbättring av effektiviteten är dessa extrakostnader förhållandevis små.

Vilken myndighet som ska sköta systemet lämnas öppet.

Mycket kort kommentar

Det är mycket bra att introduktionen regleras i en lag. Därmed blir integrationsprocessen en relation mellan staten och individen, inte ett förhandlingsspel mellan individ – kommun och stat – kommun. Men det är en besvikelse att man inte lämnar över ännu mer makt och ansvar till individerna själva. Och att man inte vill ändra på de grundläggande principerna bakom introduktionen – permanenta uppehållstillstånd utan krav på integration – trots att man erkänner att de försvårar integrationen – är synd.
Upplagd av Emil kl. 11:10 0 kommentarer
Etiketter: introduktion av nyanlända invandrare, SOU
lördagen den 31:e maj 2008
I en annan del av världen
Frankrike och Spanien skissar på en ny EU-gemensam migrationspolitik.

”French President Nicolas Sarkozy pressed his agenda for France’s upcoming presidency of the European Union, including an immigration and a climate package, during a brief visit to Austria Friday.

”We need immigration but we don’t want illegal immigration,” he told journalists during a joint press conference with Austrian Chancellor Alfred Gusenbauer in Vienna.

Europe needs a common policy to ensure that all member states follow the same rules in accepting or rejecting asylum seekers, he said.”

”El País reports this morning that Spain and France are drawing up an immigration plan for the E.U. The paper says it has seen the draft of the proposals which are for a strict control on frontiers and the future ‘selection’ of immigrants.

Controversially the idea also includes making sure that immigrants learn the language and sign a contract of integration, similar to that proposed by the Partido Popular at the last Spanish general election, which was then rejected by the Socialists, who say they still oppose it. ”

Japan undviker invandring

”There are people who say that if we accept more immigrants, crime will increase,” Fukuda said. ”Any sudden increase in immigrants causing social chaos [and] social unrest is a result that we must avoid by all means.”

In his speeches and public appearances, Fukuda rarely mentions immigration. In that respect, he is like most politicians in Japan, which has little historical experience of substantial immigration.

”We really need to let the people know that the economy simply cannot be managed without the help of foreigners,” said Seiji Maehara, a member of parliament and a vice president in the opposition Democratic Party of Japan.

But Maehara said no leading politician here has the courage to say as much to voters. The silence is enforced, in part, by political ambition.

I Tyskland rasar debatten om hedersmorden vidare.

At age 16, all Morsal Obeidi wanted was to live the way other girls in Germany do. She paid dearly: Obeidi’s brother stabbed her 20 times. Her murder has sparked a renewed debate in Germany about the failure of many immigrant families to integrate into Western society.
Upplagd av Emil kl. 11:14 0 kommentarer
Etiketter: EU, Japan, Migrationspolitik, Tyskland
Till försvar av den svenska välfärdsstaten
PM Nilsson försvarar i Expressen den svenska välfärdsstaten och menar att den bidragit positivt till integrationen av utrikes födda.

Jag tror att Sverige fungerar överraskande bra som invandrarland och att det finns starka skäl för att ha en generell socialpolitik och inte den positiva särbehandling som är vanlig i USA och som är den enda möjliga slutsatsen av Kamali.

Det är en ovanlig synpunkt, särskilt för att komma från den borgerliga sidan. Vanligtvis anser borgerliga skribenter, likt till exempel Nima Sanandaji eller Philippe Legrain, att den svenska typen av välfärdssystem försvårar arbetsmarknadsintegrationen. Det har också visat sig att länder med mest utvecklad välfärdsstat uppvisar den svagaste arbetsmarknadsintegrationen i undersökningar som OECD genomfört.

Vilka exempel har då PM Nilsson för sin tes om att välfärdsstaten (som han benämner socialstaten) gynnar integrationen.

…samtidigt som många problem fortfarande väntar på en lösning kan man konstatera att Sverige inte har någon omfattande extrem islamism, att svenska förorter inte brinner på somrarna, att förvärvsfrekvensen hos utomeuropeiska invandrare är starkt uppåtgående och att studenterna på de naturvetenskapliga fakulteterna oftare har balkanklingande efternamn än spelarna i det svenska fotbollslandslaget.

Utan en stark socialstat hade invandringen varit detsamma som invandrande fattigdom och knappast accepterats.
Upplagd av Emil kl. 10:32 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadspolitik, Integration, PM Nilsson, välfärdsstaten
fredagen den 30:e maj 2008
För mycket tyckande
Ambitionen är att integrationsbloggen ska bidra med mer kunskap än tyckande. Så idag konstaterar jag torrt att:

– Allt fler vill vara diskriminerade offer.

– I vissa länder gör de undersökningar om invandrares brottslighet.

– Lars Vilks kan snart visa upp en fullskalig rondell i Dalby.

– Khat-tuggande förebygger terrorism.

– Det finns en ny studie av Roger Andersson och Åsa Bråmå om boendesegregationen i Malmö.

– I vårt kära grannland Norge har de undersökt politiken för att bosätta flyktingar.
Upplagd av Emil kl. 10:16 0 kommentarer
Etiketter: Boendesegregation, Khat, kriminalitet, Lars Vilks, Norge, strukturell diskriminering, studier
torsdagen den 29:e maj 2008
Vem diskriminerar vem?
Debatten om diskriminering och kvinnoförtryck tog idag en oväntad vändning. I gårdagens Expressen kunde vi läsa om hur Maria Hagberg, Ordförare Nätverket mot hedersrelaterat våld, kritiserade DO för att springa patriarkatets ärenden.

Frågan handlar om vem som diskriminerat vem. DO påstår att en muslim som inte vill ta i hand har blivit diskriminerad medan andra tycker det är diskriminering att mannen inte ville hälsa genom att ta en kvinna i hand. Maria Hagberg menar att DO konstant sätter de religiösas känslor av att vara kränkta över kvinnornas rättigheter.

Man kan fråga sig om DO Katri Linna är religiös eller vad som gör att hon upprepade gånger ifrågasätter den sekulära staten och ger religionsfriheten företräde framför lagstiftning och kvinnors rättigheter.

I stället för att främja jämställdhet och jämlikhet bidrar DO till att ge religiösa fundamentalister tolkningsföreträde i debatten.

Vilka kränkningar ska nästa gång leda till stämning? Ska en del sharialagar får tillämpas i Sverige, ska religiös övertygelse vägas in i fall av kvinnomisshandel? Det kan låta dramatiskt, men ger man efter för religiösa krav kommer det snart nya krav.

Vändningen…

Frågan fick idag en märklig vändning när Leif Abd al Haqq, ordförande för Svenska islamiska församlingarna, svarar och anser att Do gör rätt som försvarar en muslimsk man som vägrat ta en kvinna i hand.

Om en muslimsk man tycker att hans respekt för kvinnan innebär att han inte skakar hand med kvinnor som han inte känner så är detta – naturligtvis – inte ett tecken på att muslimerna vill ta över världen och införa sharia-lagar. Det är normal artighet i många delar av vår gemensamma värld att göra som denne muslimske man.

Det är en rimlig ståndpunkt, men fortsättningen gör att jag betvivlar om Abd al Haqq har kvar sitt fulla förstånd. Allt är ju västerlandets fel, nu även andra länders kvinnoförtryck.

Speciellt har kvinnoförtrycket i världen i dag, även i länder med många muslimer, sina rötter i kolonialismen där det västerländska kvinnoföraktet började genomsyra Europas kolonier. Det finns möjligheter att studera detta faktum som av förståeliga skäl förträngs av oss självgoda européer.

Debatten går vidare. Låt oss hoppas på att sammanslagningen av Diskrimineringsombudsmännen leder till en mer sansad hållning från myndigheternas sida.
Upplagd av Emil kl. 11:21 1 kommentarer
Etiketter: DO, islam, Leif Abd al Haqq, Maria Hagberg, strukturell diskriminering
Om att lära sig av USA
Nima Sanandaji, Vd för tankesmedjan Captus, skriver idag i Expressen att Sverige bör lära sig av hur integrationen hanteras i USA. Bakgrunden är irakkonferensen i Stockholm och att invandrarna från Mellanöstern, till skillnad från i Sverige, klarar sig bra på arbetsmarknaden i USA.

Kombinationen av höga skatter, generösa bidragssystem och en rigid arbetsmarknad i Sverige gör att många invandrare fastnar i bidragsberoende. I dag är invandringen från Irak betydligt större än den varit tidigare i Sveriges historia, liksom utmaningen att verka för en väl fungerande integration. Det är viktigt att granska hur de svenska systemen kring bidrag, skatter och arbetsmarknaden leder till att samma grupp av människor som blir framgångsrika på andra sidan Atlanten hamnar i social fattigdom och beroende i Sverige.
Upplagd av Emil kl. 10:24 0 kommentarer
Etiketter: Integration, Nima Sanandaji, USA
Inte välkomna
Åter igen är det lätt att konstatera ambivalensen i svensk migrationspolitik. Alla talar sig varma för invandring och mångfald, men ingen vill ha invandrare till just sin kommun. Not in my back yard…
Upplagd av Emil kl. 10:18 0 kommentarer
Etiketter: Migration, not in my back yard
onsdagen den 28:e maj 2008
Danmark versus Sverige
Lunds universitets magasin (LUM) intervjuar i nummer 5, 2008 etnologen Gunnar Alsmark om integrationsdebatten i Danmark och Sverige.

Om skillnaden mellan länderna:

Flyktingdebatten i båda länderna är tendentiös. Termer som ”ondska” när det gäller Danmark och ”skenhelighet” när det gäller Sverige har föresvävat Alsmark när han analyserat materialet. Debatten speglar också danskars och svenskars syn på varandras politik och kultur. Danskarna anser att svenskarna hycklar. ”Egentligen tycker ni som vi, men ni vågar inte säga det, för ni är så auktoritetsbundna och lydiga mot staten” som Pia Kjærsgaard i populistiska Dansk folkeparti brukar säga. Danskarna anser sig säga som ”som det är”. Raka är de förvisso, men ibland blir argumenten så vulgära att de förstärker motsättningarna. Att gräva ner sig i skyttegravar och kasta glåpord löser inga konflikter, menar Gunnar Alsmark. Därmed inte sagt att det bästa förhållningssättet är att som i Sverige lägga locket på. Alsmark ger dansken rätt i att det förhåller sig så åtminstone i den offentliga svenska mediedebatten, men påpekar att den vetenskapliga diskussionen är mer frispråkig i Sverige. Fördelar med den mer hovsamma ton som vi haft i medierna är att den inte underblåst en öppen stark främlingsfientlighet som i Danmark och detta trots att vi tagit emot betydligt fler flyktingar.

Alsmark om välviljans tyranni i Sverige

Svenskt 1900-tal har präglats av den sociala ingenjörskonsten, dvs. en utbredd förtröstan att politikerna kan ”lägga livet tillrätta” för medborgarna.

Den svenska befolkningen likriktades och ”homogeniseras” med hjälp av denna patriarkala ”omhändertagandeideologi” och med folkhemstanken, fortsätter Gunnar Alsmark.

Samtidigt ställer ett välviljans tyranni till det i Sverige:
– Här är det underförstått att det är synd om invandrarna/flyktingarna. Men ingen är hjälpt av att bara få bidrag. Att göra flyktingarna till offer försvårar en seriös debatt, menar Gunnar Alsmark.
Upplagd av Emil kl. 16:26 0 kommentarer
Etiketter: Danmark, Integrationsdebatt, omhändertagandeperspektiv
Dagens dumstrut
Folkpartister från Kristianstad med Radovan Javurek (fp), ordförande integrations- och arbetsmarknadsnämnden, i spetsen är dagens dumstrutar i integrationsdebatten. Läs deras oförsvarbara text i dagens Kristianstadsbladet. Jag förstår helt enkelt inte hur man kan jämföra att räkna ekonomiskt på hur integrationspolitiken fungerar med nazisternas judeutrotelse under andra världskriget. Det övergår mitt förstånd hur personer kan vara så korkade och missbruka förintelsen på det sättet.

Gång på gång hamnar debatten kring flyktingmottagandet i arbets- och bostadsbristargumenten, i kriminalitetsfarhågor och i den kanske farligaste av de alla; polarisering i fördelningen av de gemensamma resurserna. Sverigedemokraternas, med fleras, krav på flyktingsbokslut klingar oroväckande lika den ideologi som slutade i genomförandet av ”den slutliga lösningen” från tiden under andra världskriget.

Att hävda att man först och främst skall se till de ”ariska?” svenskarnas behov, för att sedan skänka något till invandrarna är inte alls långt ifrån att börja göra sig av med alla invandrare i syfte att rena nationen.

Voine voine! Med sådana vänner behövs inga fiender.
Upplagd av Emil kl. 15:16 1 kommentarer
Etiketter: dumstrut, Folkpartiet, Integrationsdebatt
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: