rädda 35

onsdagen den 11:e juni 2008
Aktuell integrationsdebatt
Om systemfel

Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan Captus, skriver idag i Corren att integrationsproblem inte bara beror på rasism och diskriminering, utan också på de sociala systemen i Sverige.

Svårigheten att integrera denna välutbildade grupp (Irakier, mitt förtydligande) beror på brister i de svenska systemen. Det är svårt för personer som ännu inte behärskar språket att få in en fot på arbetsmarknaden eftersom de initialt inte tillåts konkurrera med lite lägre löner givet de platta lönestrukturerna i Sverige. Nyföretagande är krångligt även för dem som är väl förtrogna med det svenska systemet, vilket sätter hinder för personer som kommer från en entreprenöriell bazaar-kultur. Det är samtidigt lockande att kombinera svartarbete med bidrag, medan höga skatter minskar incitamenten till arbete.

Om språkkrav

Siewert Öholm skriver i Världen Idag om den inskränkta svenska integrationsdebatten och att den socialdemokratiska integrationsmodellen fortfarande dominerar politik och debatt.

I nästan alla andra västländer, jämförbara med Sverige, finns ett språkkrav med när man söker medborgarskap. Inte i något av de länderna för man samma infekterade debatt som i Sverige om huruvida invandrare som vill bli medborgare i ett land också skall kunna kommunicera på det nya landets språk. Den svenska debatten är egentligen obegriplig. Folkpartiet har fått utstå hån och spe för att man för några år sedan talade om ett språktest för invandrare i samband med medborgarskap. Rasistiskt skrek v, mp och s med smyg­opportunistiskt accompanjemang av de andra borgerliga partierna, och så hade man stämplat bort allt hederligt samtal i frågan.

Svensk invandrarpolitik är i alla avseenden socialdemokratisk invandrarpolitik och en gruvligt misslyckad politik. Misslyckandet handlar om att invandrare i Sverige de senaste decennierna inte tillåtits att bli integrerade i det svenska samhället. Arbetskraftsinvandringen på 60- och 70-talet såg annorlunda ut och där skedde integrationen genom att invandrande sydeuropeer fick arbete och snabbt också lärde sig språket. Den nya invandringen har inte haft samma arbetskraftsmotiv, utan i stället ofta präglats av skyddsbehov. Anledningen till den infekterade debatten kanske skall sökas just i detta.

En stor majoritet av svenskarna vill välkomna människor som söker skydd från våld och förtryck i deras hemländer. I debatten blandas empati för lidande med en oförmåga att vilja se den verklighet som kommer efter skyddet, och hur de flyktingar som kommit hit skall kunna stanna i det nya landet och bli ”svenskar” om de vill det. Vi har helt enkelt blandat ihop empatin i flyktingpolitiken med praktiska och psykologiska överväganden i invandrarpolitiken.

Integration eller separation?

I Sundsvall pågår en principiellt viktig debatt om integration kontra separation. Frågan är om kommunen ska ta hänsyn till stolliga patriarkala religiösa påbud om könssegregering, i detta fallet för att få kvinnor att lära sig simma.

Nu diskuteras frågan i ­kulturnämnden som ställer sig positiv till Maha Alhaddads ­förslag om att låta Alnöbadet vara öppet enbart för kvinnor tre timmar i veckan.
Detta ifrågasätts nu av GAPF, som undrar om detta är positiv eller negativ särbehandling. ”Kan det förväntas att reli­giösa och kulturtraditionella grupper i framtiden kommer med ytterligare krav på segregering mellan kvinnor och män?”, skriver man.
Upplagd av Emil kl. 12:37 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, Integration, Integrationsdebatt, könssegregering, Nima Sanandaji, Språkkrav
Kanadas nya migrationslag fick stöd i parlamentet
Kanadas nya migrationslag har fått stöd i parlamentet. Nu får migrationsministern mer makt över vem som ska få invandra till landet.

Under the changes, Immigration Minister Diane Finley will have the power to issue ”instructions” to her department to give priority to categories of immigrants whose job skills are in demand in Canada. She would also have the power to refuse applications in other categories.

Concentrating such power in the hands of the minister will invite the ”politicization” of the immigration system, immigration lawyer Richard Kurland said yesterday.

Kanada har redan tidigare gjort sig känt för att sätta upp årliga kvoter för vilka kategorier invandrare de tar in. Att låta ministern få mer inflytande på urvalet gör invandringen ännu mer politisk styrd.
Upplagd av Emil kl. 10:38 0 kommentarer
Etiketter: Kanada, Migrationspolitik
tisdagen den 10:e juni 2008
Vänsterpartiets partikongress antar nytt program mot rasism
I helgen höll Vänsterpartiet kongress i Norrköping. Den intressanta frågan om religiösa friskolor bordlades och kommer att behandlas inom beredningen av skolpolitiken. Motionen om förbud mot slöja för unga flickor fick inget stöd.

Många kvinnor väljer att bära slöja för att det är en symbol som är intimt förknippad med deras religion, kultur och identitet. Många är stolta över sin slöja och lever sina liv precis som vem som helst utan att slöjan är ett hinder. En del kvinnor bär slöja för att visa en reaktion mot ett samhälle där de i alla fall blir förtryckta och beskriver att de på detta sätt manifesterar sin kultur. Partistyrelsens uppfattning är att ingen ska tvingas att bära religiösa kläder eller symboler mot sin vilja och ingen ska heller förvägras det, när det sker av fri vilja.

Nya skrivningar om rasism

Partiprogrammet om kampen mot rasism fick helt nya skrivningar. De tre tidigare punkterna (61-63) ströks och hela elva nya punkter (64-74) skrevs in i partiprogrammet. Enligt partiet präglas hela samhällslivet och världsordningen av rasism. Och naturligtvis är det kapitalismens fel.

66. I Sverige yttrar sig rasismen dels i misshandel, förföljelser och trakasserier, dels i sådant som den ojämlika tillgången på, eller villkoren för, arbete, utbildning, inkomst, bostad, och politisk representation. Diskriminering av människor på grund av utseende eller ursprung är förbjuden antingen den är medveten eller ej, men utgör trots det en del av samhällslivet.

67. Rasistiska strukturer återskapas genom det kapitalistiska systemet. Inte minst sker detta genom uppdelningen på arbetsmarknaden. Där utnyttjas olikheterna i villkor, för att skärpa utsugningen av arbetskraften. Det innebär till exempel flytt av produktion till låglöneländer med svag facklig organisering, eller överlastning av arbetslöshet och sämre arbetsvillkor på socialt redan utsatta grupper. Personer med utländsk bakgrund är koncentrerade inom lågbetalda, monotona och hälsofarliga yrken med små möjligheter till avancemang, eller finner sig hänvisade till riskfyllt egenföretagande, för vilket de ofta antas vara särskilt lämpade. Det finns också en stark koppling mellan utländsk bakgrund och osäkra anställningsformer. En sådan etnifierad arbetsmarknad underlättar för kapitalet att sätta ett tryck på alla arbetstagare. Denna situation både avspeglar och återskapar de rasistiska strukturerna.
Upplagd av Emil kl. 10:56 0 kommentarer
Etiketter: rasism, religion, vänsterpartiet
Human Rights Watch intresserar sig för integrationspolitik
Jag ställer mig frågande till varför en människorättsorganisation som Human Rights Watch nu börjat granska europeisk integrationspolitik. Visst kan länder ha en mer eller mindre generös migrationspolitik med vissa diskriminerande effekter, men är det verkligen ett brott mot de mänskliga rättigheterna?

Granskning av Nederländernas integrationspolitik

Human Rights Watch har granskat Nederländernas integrationspolitik. De skriver att politiken inte bryter mot internationella konventioner, men att den trots det är diskriminerande eftersom det finns olika villkor för invandring som familjemedlem beroende på vilket land du kommer.

Per Wirtén skriver om rapporten i Sydsvenskan.

”Det är Hollands två lagar för så kallade integrationstester som utlöst kritiken. En gäller invandrade som inte är medborgare. Den andra gäller de som vill invandra genom familjeåterförening eller för att de gift sig med en holländare. Och det är den senare lagen som döms ut som diskriminerande, eftersom den bara gäller vissa – mest av allt marockaner och turkar.”

”För att få leva med sin nya man eller hustru måste man kunna holländska och svara rätt på frågor om samhälle, lagar och normer. Och det ska göras i hemlandet. Man ska integreras på distans och sedan färdigintegrerad landa i Amsterdam.”
Upplagd av Emil kl. 09:50 0 kommentarer
Etiketter: Nederländerna, Per Wirtén, Språkkrav
måndagen den 9:e juni 2008
Fronesis temanummer om migration
Nummer 27 av vänsterskriften Fronesis har tema migration. Det är uppfriskande att läsa en vänster som inte bara intresserar sig för konspirationer och oändligt letande efter bevis på strukturell diskriminering och postkoloniala tankestukturer.

När jag läste internationell Migration och Etniska Relationer på Malmö Högskola var det en ständig kamp om klass eller ras var det främsta verktyget för att förklara samhällsfenomen. ”Class first” eller ”Race first”. Fronesis står helt klart för ”class first” medan postkolonialister som Masoud Kamali och andra som hävdar ”race first.”

Denis Frank skriver i inledningen till avsnittet om staten och migrationen att:

Det är också viktigt att inte förväxla dessa (dvs. fackens, min kommentar) materiella intressen med rasism och främlingsfientlighet, eller arbetsgivarnas intressen med humanitära ambitioner eller till och med antirasism. Den verkliga rasismen eller antirasismen är förmodligen ganska jämnt spridd mellan företagsledare och fackliga representanter och utgör inte den huvudsakliga motorn i deras agerande. (sid. 150)

Istället för att intressera sig för att blottlägga västerlandets framlingsfientlighet och rasism finner vi i Fronesis en gammaldags materialistisk vänsteranalys där de utgår mer från kapitalets och arbetarnas egenintresse. De erkänner att flera i grunden positiva värden – som fri rörlighet och demokrati – kan komma i konflikt med varandra. Men samtidigt är (ny)liberalismen fortfarande roten till det mesta som är ont, utan att ett riktigt alternativ någonsin kan skönjas. I presentationen av numret skriver författarna att:

I dagens värld skulle dock helt fri migration lätt kunna förvandlas till en mardröm med nyliberala förtecken. Utan reglering skulle det vara fritt fram för arbetsgivare att dammsuga utvecklingsländer på de högst utbildade samt pressa lönerna och försämra de sociala villkoren i nords välfärdsstater, med miljoner arbetslösa från syd som hävstång. Låglönekonkurrensen skulle framförallt drabba lågutbildad arbetskraft i nord, med stora risker för ökad främlingsfientlighet. Därigenom ställs arbetarrörelsens universalism – ”arbetare i alla länder” – mot det konkreta förverkligandet av självstyret och fördelningen av begränsade resurser på en viss plats i en viss tid. (sid. 12)

Läsvärt.
Upplagd av Emil kl. 15:45 0 kommentarer
Etiketter: Fronesis, Migration
Sydsvenskan fiskar i grumliga vatten
Sydsvenskan menar att Folkpartiet fiskar i grumliga vatten för att de vill införa språkkrav för att bli medborgare. Det är svårt att förstå. Globaliseringsrådets rapport Språk, krav och medborgarskap visar att Sverige är ett av tre länder utan språkkrav och att hälften av länderna också har krav på samhällskunskap för att bli medborgare. Många länder kräver också att individen skriver på ett samhällskontrakt om vad som gäller i landet.

Att ett svenskt parti förespråkar en politik som har stark förankring i alla världens stora invandringsländer (Storbritannien, Tyskland, Kanada, USA, Australien m.fl.) är knappast att fiska i grumliga vatten. Däremot fiskar Sydsvenskan i dessa vatten när de försöker utmåla en legitim politisk åsikt som grumlig.
Upplagd av Emil kl. 13:33 1 kommentarer
Etiketter: dumstrut, Globaliseringsrådet, Språkkrav, Sydsvenskan
Om det tyska språktestet
Petter Larsson skriver i GP om språktestet för att få komma till Tyskland som make/maka.

I höstas började en ny invandringslag gälla i Tyskland. Medborgare i ett land utanför EU som gift sig med tyskar måste nu genomgå ett inte alldeles enkelt språktest för att få förenas med sin make eller maka och bosätta sig i Tyskland.

Syftet är som så ofta gott: att stoppa tvångsgiftermål och att underlätta integrationen. Med kunskaper i tyska blir de turkiska kvinnorna mindre beroende av sina män. De kan ta del av sina rättigheter, skaffa sig egna jobb, och om det kniper, lämna sina makar.

Regler liknande dem i Tyskland har tidigare visat sig ha stor effekt på invandringen i länder som Danmark och Nederländerna. Så också i Tyskland.

I förra veckan kom nya siffror som visar att antalet inresetillstånd från Turkiet för äktenskap halverats under första kvartalet i år jämfört med samma tid förra året.
Upplagd av Emil kl. 13:20 0 kommentarer
Etiketter: Migration, Språkkrav, Tyskland
Religionskritik i Skånska Dagbladet
Alf Ronnby är krönikör på Skånska Dagbladet. Han har skrivit en rad krönikor som riktar kritik mot islam.

I Europa under attack skriver han bland annat att ”Europa har i århundraden utsatts för invasioner av muslimska härar och folk. Därför är det inte underligt att det finns en stor misstänksamhet mot muslimer.”

Krönikan följdes upp av Europa under attack, 2. Där varnas för en smygande islamisering av Europa: ”När Europa sakta islamiseras kommer alla vi andra att efterhand tvingas ta allt större hänsyn till vad muslimer och deras islam kräver hur vi ska leva våra liv. Vi kommer att tvingas anpassa oss till ett samhällsklimat allt mindre tolerant mot andra ”ogudaktiga” uppfattningar. Detta är den obehagliga sidan av den smygande islamiseringen av Europa och den är redan här genom självcensuren.”

Nu senast är det slöjan, eller som Ronnby skriver Hucklet, som är temat i krönikan Huckle visar kvinnans underordning. ”Kvinnor som tvingas att skyla sin kropp av religiösa skäl är utsatta för ett patriarkalt förtryck. Så var det i vårt land förr och i många länder och kulturer i världen i dag.”

”Kvinnoförtrycket maskeras bakom religiösa dogmer, som får en del att tro att det handlar om religionsfrihet. Också en del unga, muslimska kvinnor tycks tro att huckle eller inte bara gäller deras egen identitet. De inser inte, eller vill inte inse, att de är representanter för och markörer av en förlegad kvinnosyn, där kvinnan har en underordnad ställning.”

Jag håller inte med om allt som Alf Ronnby skriver, men samtidigt känns det som en frisk fläkt att en tidning vågar släppa fram krönikor som har en kritisk inställning till islam. Islam är en ideologi bland många andra ideologier och som sådan förtjänar den kritik.
Upplagd av Emil kl. 11:19 0 kommentarer
Etiketter: Alf Ronnby, islam, religionskritik, Skånska Dagbladet
EU på väg mot en harmoniserad migrationspolitik?
Just nu pågår flera initiativ på EU-nivå för att utveckla EU:s gemensamma migrationspolitik. Frankrikes president Nicolas Sarkozy har sagt att han ska lansera en Europeisk invandringspakt under Frankrikes ordförandeskap hösten 2008.

Enligt den franska migrationsministern Brice Hortefeux kommer pakten att bestå av tre delar:

* Ett förbud mot regularisering av illegala invandrare.
* Harmonisering av asylpolitiken.
* Regler för återsändande av illegala invandrare.

Den tredje delen av pakten har beslutats redan under det Slovenska ordförandeskapet. I dagarna beslutade EU-länderna att införa regler om återsändande av illegala invandrare. Det handlar framförallt om personer som fått visum men inte återvänt till sitt hemland. De nya reglerna tvingar medlemsstaterna att antingen ge uppehållstillstånd eller sända tillbaka personen till hemlandet.

På agendan under det Slovenska ordförandeskapet fanns också ett förslag om att utöka tredjelandmedborgares rättigheter. Förslaget föll på grund av motstånd från Sverige och några andra länder som ville ha mer generösa bestämmelser.
Upplagd av Emil kl. 10:48 0 kommentarer
Etiketter: EU, Frankrike, Migrationspolitik
söndagen den 8:e juni 2008
Rapport om språk, krav och medborgarskap
Rapporten Språk, krav och medborgarskap av Dan-Olof Rooth och Per Strömblad har nu publicerats av Globaliseringsrådet. Författarna skriver idag också på DN-debatt under rubriken Goda kunskaper i svenska bör påskynda svenskt pass.

Olikt tidigare förslag om språkkrav, och i motsats till vad som gäller i andra (med Sverige jämförbara) länder, innebär denna modell att ingen skulle möta strängare villkor för svenskt medborgarskap än de som råder i dag. Tvärtom skulle villkoren för många invandrade bli mer generösa. Tanken är att kraven för medborgarskap kan mildras vad gäller antalet år som man måste ha varit bosatt i Sverige om den som söker svenskt medborgarskap skaffar sig goda kunskaper i svenska.

Det blev till slut en riktigt intressant rapport och jag får tacka författarna för att de kom ihåg och uppskattade min insats som kommentator på en tidig version av texten. (se sid. 2)

Jag återkommer med en längre kommentar om rapporten senare i veckan (det är ju trots allt söndag idag).
Upplagd av Emil kl. 10:54 2 kommentarer
Etiketter: Dan-Olof Rooth, DN debatt, medborgarskap, Per Strömblad, Språkkrav
torsdagen den 5:e juni 2008
Kampanj mot nationaldagen i Sydsvenskan
Sydsvenskan har publicerat två separata artiklar som kritiserar och ifrågasätter firandet av den svenska nationaldagen. Jag har aldrig firat nationaldagen eftersom den inte betyder någonting för mig. Jag är ju lika skånsk och europeisk som svensk, och den svenska flaggan symboliserar ju ingenting. Samtidigt förstår jag inte paniken.

Doktoranden i historia Fredrik Persson gör i Sydsvenskan en automatisk koppling mellan flaggan och Sverigedemokraterna. Det känns så 80-tal och det säger mer om Perssons associationsbanor än om flaggans faktiska symboliska innehåll. För flaggan kan lika väl symbolisera det vi har gemensamt idag och/eller en politisk idé som i t.ex. USA. Det behöver inte finnas något mer ”etniskt” med den svenska flaggan än med Tito-Jugoslaviens gamla flagga eller FN-flaggan.

Samma tidning ger utrymme till statsvetaren Marie Demker som vill avskaffa nationaldagen.

– I Sverige har vi en nationaldag som är konstruerad för att fira överheten. Det är ett helt annat perspektiv, säger Marie Demker.

Också hon gör samma koppling mellan nationaldagen och ”främlingsfientliga” rörelser.

Risken finns, tror Marie Demker, att nationaldagen leder till att man jagar något specifikt svenskt och att mer extrema nationella rörelser utnyttjar den för att få uppmärksamhet.

– De nationella rörelserna är förhållandevis små, men nationaldagen blir ett tillfälle för dem att manifestera sina frågor.

Jag tar gärna en extra semesterdag istället för en nationaldag, men dessa nationaldagskritiker är ju erbarmligt tråkiga. Ju fler som firar nationaldagen, desto större chans är det ju att den till slut kommer att betyda någonting för människor som bor i Sverige – oberoende bakgrund.
Upplagd av Emil kl. 13:55 0 kommentarer
Etiketter: Fredrik Persson, Marie Demker, nationaldagen, Sydsvenskan
Bättre integrationsstatistik redan nu, tack!
Sverige har genom sin omfattande statistik möjlighet att redovisa och publicera utmärkt statistik om integration, men SCB har gravt misskött sitt uppdrag efter det att Integrationsverket lades ner. Regeringen har varit mycket senfärdig och inte heller de brytt sig, vilket gör att vi numera behöver fatta beslut på bristfälligt faktaunderlag. Först nu får SCB i uppdrag av regeringen att undersöka hur och vilken integrationsstatistik som ska tas fram och redovisas. Det är alldeles för sent. Och jag förstår inte vad man väntar på. Det är bara att ta fram den statistik som redovisas redan idag uppdelat på födelseland. Inget komplicerat alls. Och som jag brukar skriva när jag känner att jag kan bidra med kunskap och erfarenhet: RING eller E-POSTA MIG. Jag hjälper gärna till.

Det är pinsamt att Sverige, som i förhållande till antalet invånare är ett av världens största invandringsländer, inte löpande redovisar ens den enklaste integrationsstatistik. Kanada, Danmark och Norge är tre länder med helt annan klass. Låt er inspireras därifrån och ta det bästa från vad Integrationsverket utvecklade. Då har ni kommit en bra bit på väg.

Kuriosa

Jag var inne och tittade på Nederländernas statistikbyrå och letade efter integrationsstatistik. Det fanns ingen temasida på engelska, men väl lite statistisk kuriosa som att utrikes födda barn är överrepresenterade bland drunkningsoffer och att utrikes födda är överrepresenterade bland stora barnfamiljer.
Upplagd av Emil kl. 11:58 0 kommentarer
Etiketter: SCB, statistik
onsdagen den 4:e juni 2008
Kanada inför ministerstyre för migrationspolitiken
Kanadas konservativa minoritetsregering, ledd av Stephen Harper, har fått stöd i parlamentet för en omfattande förändring av landets migrationspolitik.

Lag C-50 (Bill C-50) innehåller ett omstritt förslag att ge migrationsministern makt att på egen hand ge instruktioner till sitt departement/sin myndighet att prioritera vissa invandrare och att neka andra tillstånd att invandra. Meningen är att snabbare få in produktiva personer till landet, eftersom dagens system har lett till att nästan en miljon personer köar för att få komma till Kanada som invandrare.

Kritiker menar att lagen kommer att försvåra för familjeinvandring eftersom de prioriteras lägre och genom att landet har en årlig kvot som reglerar den maximala invandringen.

Rabble news skriver: ”The changes would give Minister Finley centralized authority far beyond what the position already allows, including the ability to reject any application that comes to her office, even if the applicant meets the official requirements for entry into Canada. The changes also allow the minister to ”hold on to, return, or throw out a visa application and deny any opportunity to review that decision in Court,””

”In the words of Conservative Jim Flaherty, ”[we need] a competitive immigration system which will quickly process skilled immigrants who can make an immediate contribution to the economy.””

Ministerstyre av migrationspolitiken! För oss svenskar ett synnerligen otänkbart, och dessutom enligt grundlagen förbjudet, alternativ.
Upplagd av Emil kl. 13:29 0 kommentarer
Etiketter: Kanada, Migrationspolitik
Den statliga utredningen har lånat ett helt avsnitt av mig
Jag ser först nu att den statliga utredningen Egenansvar – med professionellt stöd (SOU 2008:58) har lånat ett helt kapitel från en tidig version av min rapport Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar som jag skrev för NTG asyl & integration.

På sidan 353 och framåt i utredningen kan ni läsa hur min text såg ut innan min förra chef Christian Råbergh var framme med sin vassa penna och språkgranskade, förfinade och förtydligade texten till dagens skick.

Kapitlet som jag skrev handlar om att redovisa vad rapporter, utredningar och analyser, från en rad olika aktörer, säger om varför introduktionen medför en alltför långsam etablering på arbetsmarknaden och en i övrigt dålig måluppfyllelse. Syftet är att lokalisera brister i introduktionen och få en uppfattning om vad som behöver förbättras. (se kapitel 3 i min rapport för att läsa den slutliga versionen)

Det är mycket smickrande att en statlig utredning köper min text rakt av. Tack för det.
Upplagd av Emil kl. 10:48 0 kommentarer
Etiketter: introduktion av nyanlända invandrare, Mina rapporter, SOU
tisdagen den 3:e juni 2008
Lena Schröder – chef, forskningsledare, rapportförfattare
Lena Schröder var under en period min avdelningschef på Integrationsverkets samhällsanalysavdelning. Det året fick jag avdelningens lägsta löneökning med den raka motiveringen att jag var yngst. Något år senare var Lena Schröder forskningsledare och jag utredare på gd-staben. Vi fick i uppdrag av generaldirektören att skriva ihop en sammanfattning och agenda som skulle inleda Rapport Integration 2005. Det var kämpigt, men kul, att försöka förena våra båda perspektiv och samtidigt göra generaldirektören nöjd. Vi fick nog båda kompromissa lite väl mycket för att resultatet skulle bli riktigt spännande. Jag minns särskilt en lång dag nära deadline i Lenas lägenhet på Djurgården i Stockholm. Oj vad vi slet. Trots min dåliga erfarenhet av Lena som chef har jag den yttersta respekt för henne som människa och samhällsforskare.

Ny rapport

Det var en lång inledning för att presentera Lena Schröders nya rapport om invandrare på arbetsmarknaden: Mycket väsen men lite verkstad. För de som läst vad Schröder tidigare skrivit för Integrationsverket innehåller rapporten inga nyheter. Det är en genomgång av förklaringar till varför utrikes födda uppvisar en bristande arbetsmarknadeintegration där Lena, som vanligt, positionerar sig inom vad Jan-Paul Brekke kallar den socialdemokratiska diskursen.

Schröder uppmanar i rapporten våra politiker att hålla fast vid likabehandling som överordnad princip för integrationsarbetet. För att förbättra politiken vill Schröder se en mer evidensbaserad integrationspolitik, en bättre styrning av integrationspolitiken och ett utvecklat resursperspektiv.
Upplagd av Emil kl. 15:07 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, Lena Schröder
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: