rädda 29

onsdagen den 10:e september 2008
Att styra invandringen till kommuner där det finns jobb
”Flyktingar bör bo där det finns jobb”

Alla våra partier vill styra invandrares bosättning till kommuner där arbetslösheten är låg och jobben många. De är bekymrade över att asylsökande genom möjligheten till eget boende väljer att bo i kommuner med dåliga förutsättningar för arbetsmarknadsintegration.

Staten bestämmer bosättnignen för 1800 kvotflyktingar

Varje år tar Sverige emot cirka 1 800 vidarebosatta kvotflyktingar. Jag arbetar i ett projekt som undersöker deras arbetsmarknadsintegration. Dessa flyktingar är uttagna i flyktingläger och har en ordnad plats i en kommun innan de kommer till Sverige. Staten har därmed full möjlighet att styra boendet för dessa 1 800 personer.

Staten bosätter flyktingarna i kommmuner med hög arbetslöshet

Jag har, för projektets räkning, undersökt var staten bosätter kvotflyktingarna. Det visar sig att staten framförallt förhandlar fram bosättning i kommuner med mycket hög arbetslöshet. Arbetsförmedlingens statistik visar att Sverige hade 3,9 procents arbetslöshet år 2007 för personer mellan 16-64 år. Men, nästan hälften av kvotflyktingarna bosattes i fyra län med mellan 5,2 och 5,8 procents arbetslöshet: ÖREBRO LÄN, VÄSTERNORRLANDS LÄN, GÄVLEBORGS LÄN, NORRBOTTENS LÄN. Bara 18,5 procent av flyktingarna bosattes i län med lägre arbetslöshet än genomsnittet.
Upplagd av Emil kl. 11:13 5 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, flyktingmottagning, vidarebosättning
tisdagen den 9:e september 2008
Demokraterna tuffar till sitt språkbruk inför valet
Demokraterna har justerat sin profil i migrationsfrågor enligt Tom Barry från Americas Policy Program. Enligt Barry har demokraternas förändrat sitt budskap efter interna opinionsundersökningar. Partiet har sett att majoriteten vill ha en mer restriktiv migrationspolitik. Demokraternas nya budskap är ”att följa lagen” och kräva ”rättslig status”.

Demokraterna vill fortfarande ha en invandringsreform som omfattar legalisering av illegala invandrare. Men man har en hårdare hållning än tidigare genom att säga att invandringsreformen ska vara ”tuff, praktisk och human.” De miljoner som lever illegalt i landet måste följa lagen och landets spelregler för att legaliseras. De papperslösa ska betala böter, betala skatter, lära sig engelska och placeras längst bak i invandringskön för att sedan möjligtvis få bli medborgare.

Läs mer i den långa analysen här.
Upplagd av Emil kl. 08:47 0 kommentarer
Etiketter: Demokraterna, Migrationspolitik, USA
måndagen den 8:e september 2008
Alliansen hjärta Socialdemokraterna = Sant
Dagens utspel på GP debatt av Sven Otto Littorin, Arbetsmarknadsminister och Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister är förvillande likt Veronica Palms debattartikel i DN om Socialdemokraternas politik.

Alliansens företrädare vill att Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att genomföra etableringssamtal med nyanlända invandrare. Detta ska sedan utmynna i en plan för personens fortsatta inträde i arbete och boende. Att i ett tidigt skede betona vikten av val av bosättningsort för bästa möjliga förutsättningar till arbete och egen försörjning är centralt, skriver ministrarna Nyamko Sabuni och Sven Otto Littorin.

De vill med samtal guida de nyanlända, göra upp en plan och övertyga de som kommer att välja ”rätt” bostadsort. Socialdemokraterna har samma inställning.

Socialdemokraterna vill att varje flykting tillsammans med ett personligt ombud ska utveckla en individuell introduktionsplan för den första tiden i Sverige. Individen ska få ett erbjudande om lämplig kommunplacering där det finns praktikplats eller jobb. Detta ska också vara en del av den introduktionsplan som avtalas mellan individen och samhället.

Samsynen är alltså stor.
Upplagd av Emil kl. 16:12 1 kommentarer
Etiketter: alliansen, Integrationspolitik, Nyamko Sabuni, socialdemokraterna, Sven Otto Littorin, Veronica Palm
Billström mot Palm i Agenda
Igår möttes migrationsminister Tobial Billström (m) och Socialdemokraternas taleskvinna Veronica Palm i samhällsprogrammet Agenda. Båda bekräftade sina tidigare positioner.

Billström trycker på arbetslinjen och att den gäller alla. Det enda konkreta exempel Billström har som inte finns idag är det försörjningskrav för anhöriginvandring som nu utreds.

Kommentar: Billström säger att arbetslinjen ska gälla alla. Varför då begränsa försörjningskravet till invandrares första fyra år i landet? Det borde vara ännu mer självklart att kunna försörja sig själv och en partner samt ha ordnat boende vid nya giftermål. Det är t.ex. inte rimligt att jag gifter mig med en kvinna från ett icke-EU land och sedan går till socialkontoret och ber om bostad och försörjning. En sådan lagstiftning hade också skyddat många av de ungdomar och unga vuxna som idag riskerar arrangerade äktenskap mot sin vilja.

Socialdemokraterna delar moderaternas problembeskrivning. Det är trångboddhet och dålig koppling till arbetsmarknaden under introduktionen. Enligt Palm behövs mer insatser från det ”gemensamma” och en individuell handlingsplan med plan för språk, utbildning, arbete osv. för varje flyktinginvandrare.

Kommentar: Som jag tidigare påpekat är det absurt att förslag som dessa kan lyftas fram som nya utan att någon reagerar. En sådan inriktning slogs fast redan i Proposition 1989/90:105. Samhället ska medverka till att individen får så goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället som krävs för att flyktingen ska kunna delta i arbets- och samhällslivet. Hur introduktionen planläggs dokumenteras i en individuell introduktionsplan. I regeringens proposition 1997/98:16 betonas åter en indivudualiserad introduktion med samma inriktning, ambition och mål som nu åter läggs fram.

Individ eller samhälle

Enligt Palm är skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna att Billström lägger ansvaret för integrationspolitikens misslyckande på individen medan hon vill se en större insats från samhällets sida. Låt mig då tipsa Palm om att inget annat land lägger ner så mycket resurser som Sverige gör redan idag på att introducera nya invandrare.

Billström har också tagit upp behovet av gemensamma grundläggande värderingar där han exemplifierar med ord som arbetslinjen, tolerans, yttrandefrihet och jämställdhet. Palm menar att sådant tal ger en bild av att invandrare inte vill arbeta. Istället behövs enligt Palm bättre ”verktyg”. Billström svarar med att säga att dagens system ibland leder till att människor väljer tryggheten över arbetslinjen.

Pajkastning

Sedan kommer en stunds ovärdig pajkasning där de beskyller varandra för att ogilla invandring. Billström anklagar Palm för att Socialdemokraterna inte vill ha arbetskraftsinvandring. Palm anklagar moderaterna för att skylla integrationsproblemen på invandrare och att ”Sverigedemokraterna är på er planhalva”.
Upplagd av Emil kl. 14:00 5 kommentarer
Etiketter: Agenda, Integrationspolitik, Moderaterna, socialdemokraterna, Tobias Billström, Veronica Palm
Tak för invandringen till Storbritannien?
Frank Field, tidigare minister under Tony Blair, är en egensinnig Labour-parlamentariker. Han kräver nu, i samarbete med ledande Tories, en stor minskning av antalet icke-EU arbetstagare som bosätter sig permanent i Storbritannien. De lanserar tillsammans med tankesmedjan Migrationwatch en partiöverskridande parlamentarisk påtryckargrupp.

Gruppen menar att invandringen skapar en för stor börda på skolor, transport, hälsovård och miljö. De menar vidare att att den ökade invandringen innebär att Storbritannien kommer att behöva bygga sju nya städer av Birminghams storlek fram till 2031.

The Home Office har nyligen infört ett australiskt poängsystem som syftar till att begränsa antalet icke EU migranter med arbetstillstånd till personer som har lämplig kompetens och erfarenhet. Men Tories – och Field – anser att systemet fortfarande är dåligt eftersom det inte finns någon övre gräns för antalet som får invandra.

David Cameron, de konservativas partiledare, sade förra året att han vill minska antal icke-EU invandrare väsentligt och har lovat att tillkännage en viss gräns i partiets kommande valmanifest.

En talesman för regeringen försvarar dagens politik och säger att migration är bra för sysselsättningen och bra för ekonomin – nya invandrare bidragit med 6 miljarder euro till den brittiska ekonomin bara under 2006. Det hårda poängsystemet innebär att bara de som Storbritannien har behov av och inga andra kan komma hit. Han sade också att alla invandrare måste tala engelska och följa lagen om de vill få medborgarskap.
Upplagd av Emil kl. 09:25 1 kommentarer
Etiketter: Migrationspolitik, Storbritannien
lördagen den 6:e september 2008
Inga stora skillnader mellan Obama och McCain
Bloggosfären älskar det amerikanska valet och bevakar varje steg i utvecklingen fram till valet. Jag vill också bidra genom att uppmärksamma kandidaternas migrationspolitik. Efter att ha snokat runt lite kan jag konstatera att skillnaden mellan Obama och McCain är mycket liten.

Tuffare gränskontroll

Båda vill se en bättre och tuffare gränsbevakning. Mer personal och ny teknik ska göra att inga illegala invandrare ska kunna ta sig till landet. Gränserna måste säkras först, sedan kan reformer bli aktuella enligt både Obama och McCain.

Reformer

McCain har varit kontroversiell bland republikanska väljare när det gäller migrationsfrågor eftersom han var en av de ledande politikerna bakom 2007 års migrationslag som aldrig vann stöd i senaten. Lagen föreslog ett nytt gästarbetarprogram och en ”väg till medborgarskap” för illegala/odokumenterade/papperslösa invandrare att legalisera sin status. Han vill etablera ett program som antingen leder till att de illegala invandrarna utvisas eller legaliserar sin status. Prioriteringarna är att hålla samman familjen och att undvika en permanent underklass. Obama gav sitt stöd till migrationslagen och har också sagt att han vill sänka avgifterna för personer som vill invandra och bli medborgare.

Illegala invandrare

Både Obama och McCain vill lägga mer ansvar på arbetsgivarna, som ska förhindras att anställa illegala invandrare. De vill också båda två inrätta ett program som legaliserar de illegala invandrarna. McCain har haft de svårt att övertyga de republikanska väljare om att det inte handlar om en amnesti utan om en ”väg till medborgarskap” för illegala invandrare. De papperslösa invandrare som vill legaliseras kommer att behöva lära sig engelska, betala tillbaka skatter och böter, samt klara ett medborgarskapstest. Obama stödjer en liknande linje och de båda framhåller att de som har varit i landet illegalt inte kommer att få grönt kort före dem som redan köar i migrationssystemet.
Upplagd av Emil kl. 17:12 0 kommentarer
Etiketter: Barak Obama, John McCain, Migrationspolitik, USA, Val
fredagen den 5:e september 2008
Skolexempel
Boden är en kommun som arbetar efter regelboken med introduktion av nyanlända invandrare. Beskrivningen ligger helt i linje med den som Socialdemokraterna vill se.

Den enskilde får en introduktionsersättning som är prestationsbaserad. Programmet är tvåårigt och i det ingår svenskastudier, praktisk samhällskunskap och att hitta en väg till sysselsättning. Introduktionen baseras på en grundlig kartläggning och en individuell handlingsplan som var och en får skriva på och förbinder sig att följa. Målsättningen är att bli självförsörjande. Den som inte följer planen riskerar att få ersättningen indragen. Och den som utan giltigt skäl har avbrutit sin introduktion får heller inget försörjningsstöd. Ersättningen betalas ut som en lön med avdrag för exempelvis karensdag vid sjukdom och vård av barn. Vi stimulerar dem också att ordna egen inkomst, så de får tjäna upp till 3 000 kronor i månaden med bibehållen introduktionslön, säger Anna-Maria Lundkvist-Monroy.

Norrländska Socialdemokraten beskriver resultatet som bra. Siffrorna säger:

191 personer är/har varit inskrivna på introduktionsprogrammet.
74 personer har skrivit ut efter sina första två år i kommunen.
Av dem är 48 vuxna.
11 personer arbetar, 3 har startat egna företag.
4 studerar.
8 är anhöriga till självförsörjande.
6 personer har flyttat.
16 personer har åter kontakt med socialtjänsten.

Det innebär att 14 av 48 har arbete efter två år. Det är knappt 30 procent, ungefär där sysselsättningstalen brukar ligga för nyanlända invandrare i Sverige efter utskrivning från introduktionsprogrammen.

Trots att kommunen arbetar som det är tänkt, och som Socialdemokraterna beskriver som en ny politik, förblir alltså etablering på arbetsmarknaden precis så långsam som har varit fallet så länge vi kunnat följa utvecklingen med hjälp av statistik (Ca 20 år).

Alltså hög tid för nytänkande.
Upplagd av Emil kl. 19:08 0 kommentarer
Etiketter: Boden, introduktion av nyanlända invandrare, socialdemokraterna
Stor okunskap om integrationspolitik bland debattörer
Sverige är det enda landet i hela världen som inte är främlingsfientligt, men vi är på god väg dit eftersom partierna anser att integrationspolitiken misslyckats. Så kan man sammanfatta Devrim Mavis ledare på Dagens Arena.

Alliansens företrädare och liberala ledarsidor som den i Expressen är enligt Mavi högerpopulistiska. Språktest ”är del i en politik som pekar ut invandrade och deras barn som ansvariga för integrationspolitikens kollaps. Det som kort och gott heter högerpopulism. Nu flörtar både moderater och Expressens ledarsida med högerpopulism.”

OK. Men Devrim Mavi, alla andra stora invandringsländer har språktest. Är USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Norge, Australien m.fl. med i samma högerpopulistiska konspiration? De ländernas integrationspolitik betonar också gemensamma värderingar. Debattörer och ledarskribenter i Sverige verkar inte ha en aning om hur politiken ser ut i andra länder. Okunskapen får absurda konsekvenser, bland annat ständiga anklagelser om rasism och främlingsfientlighet.

Behrang Kianzad skriver till exempel på SVT Opinion att Billström jagar blattar och menar att integrationspolitiken i Sverige jämfört med andra länder är mer rasistisk.

Det utmärkande är att utspelet kommer från självaste ministern med ansvar för att ta emot migranter i detta avlånga, kyliga land som egentligen ingen kotte vill flytta till om de verkligen inte måste.

Vem vill flytta till ett trångsynt och bakåtsträvande land i norra Europa när Holland, Kanada, USA, Tyskland och England erbjuder långt bättre möjligheter att få jobb, integreras och samtidigt behålla rätten till sin egen kultur, värderingar och normer?

Denna okunskap!! Oberoende bedömare har konstaterat att Sverige har värdens bästa integrationspolitik (i den mening att invandrare har tillgång till lika rättigheter). Kanada tas ofta upp av personer som gillar mångkulturalism, men också Kanada kräver t.ex. kunskaper i landets språk och ett samhällskunskapstest, samt att man skriver under en lojalitetsförklaring för att bli medborgare. Också i de övriga fyra länderna som räknas upp krävs bevisad kunskap i språk och samhällskunskap för att bli medborgare. Jag skulle vilja ha ett enda exempel på hur politiken i Sverige är mindre generöst när det gäller möjligheten ”att behålla rätten till sin egen kultur, värderingar och normer?” Och enligt Devrim Mavi bedriver ju alla dessa länder som Behrang Kianzad framhåller som bättre en högerpopulistisk integrationspolitik. Är det språkkrav, försörjningskrav, samhällskunskapskrav för medborgarskap som Kianzad saknar i Sverige?

För övrigt är Sverige det land i Europa som är mest populärt bland asylsökande. Många kottar vill uppenbarligen flytta till detta trångsynta och bakåtsträvande land.

Mer kunskap och ärlighet, mindre slagträ, gissningar och tyckande. Tack.
Upplagd av Emil kl. 13:44 0 kommentarer
Etiketter: Behrang Kianzad, Dagens Arena, Devrim Mavi, Integrationspolitik, internationell jämförelse, okunskap
Sök pengar för integrationsarbete
Glöm inte att söka pengar från de EU-fonder som ska utveckla och förverkliga den gemensamma europeiska migrationspolitiken.

Flyktingfonden III och Återvändandefonden – de två EU-fonderna som bl.a. stöder utveckling av asylverksamheten och kommunmottagning av flyktingar – har fått nya friska pengar för 2009. Före den 15 oktober ska ansökningar om medfinansiering av utvecklingsprojekt vara inne hos fondenheten på Migrationsverket. Både organisationer, myndigheter, kommuner, landsting, forskningsinstitutioner, företag m.fl kan söka medfinansiering från fonderna.

Utvecklingsidéerna kan gälla allt från asylverksamheten, uttagningen av kvotflyktingar för vidarebosättning i Sverige till hur introduktionen av kommunmottagna ska kunna förbättras och utvecklas. Även goda idéer som rör utvärdering och övervakning av asylpolitiken kan få medfinansiering från Flyktingfonden.

Sverige har störst asyl- och flyktinginvandring och får därför mest pengar.

Eftersom Sverige under de senaste tre åren tagit emot många asylsökande och beviljat många uppehållstillstånd samtidigt som vi har den största mottagningen av kvotflyktingar bland EU-länderna, är det en förhållandevis stor andel av Europeiska flyktingfonden som kan tillfalla Sverige, nästan 17 procent. Det är mer än vad något annat medlemsland får.
Upplagd av Emil kl. 11:26 0 kommentarer
Etiketter: EU, flyktingfonden
torsdagen den 4:e september 2008
Inga nyheter alls!
Veronica Palm presenterar idag på DN debatt socialdemokraternas politik för bättre integration. Vilket sömnpiller. Det hon beskriver i debattinlägget är egentligen bara en beskrivning av hur det ser ut idag och den politik som har varit målet i över 20 år. Jag har arbetat i flera år med att följa upp och utvärdera introduktionen för nyanlända invandrare och jag vågar påstå att inlägget inte innehåller en enda nyhet.

En viktig åtgärd är att korta tiden mellan uppehållstillstånd och inträde på arbetsmarknaden.

Det har alltid varit ambitionen.

Introduktionsersättningen ska göras mer lönelik och vara ersättning för att delta i de insatser som krävs, i enlighet med introduktionsplanen, för att komma in i samhället och på arbetsmarknaden . Individen ska få ett erbjudande om lämplig kommunplacering där det finns praktikplats eller jobb. Detta ska också vara en del av den introduktionsplan som avtalas mellan individen och samhället. Vi socialdemokrater vill pröva den vägen innan det kan bli aktuellt med lagstiftning.

Precis som detta. Lönelik introduktion har varit målet länge och finns i många av de mottagande kommunerna redan idag.

Svenska för invandrare (SFI) måste bli mer flexibel, individanpassad och kunna kombineras med arbete. Vi vill komplettera SFI med intensivkurser i svenska, kompletteringsutbildningar för personer med akademisk examen och utveckla valideringen av utländska examina och yrkeskunskaper.

Också detta är befintlig politik. Problemet är att få det att fungera i verkligheten. Hur det ska ske förblir oklart.

Den stora nyheten är att ”lagen om eget boende (ebo) måste ses över”. Ses över! Vilken handlingskraft!

Alternativet till alliansens integrationspolitik med små små reformer samt en generell politik som gör det mer lönsamt att arbeta är alltså att fortsätta EXAKT som vi gjort de senaste två decennierna.
Upplagd av Emil kl. 11:02 5 kommentarer
Etiketter: DN debatt, Integrationspolitik, socialdemokraterna, Veronica Palm
onsdagen den 3:e september 2008
Sverige utreder, Norge genomför
Medan svenska politiker utreder och beslutar om minireformer visar den norska socialdemokratiska regeringen att det går att ta snabba beslut. Eftersom antalet asylsökande har ökat snabbt i Norge, men inte till den omfattning som sker/skett i Sverige, inför regeringen där omedelbara reformer i syfte att minska antalet asylsökande utan behov av skydd.

Den politiska kulturen skiljer sig verkligen åt mellan Sverige och Norge. Ingen etablerad politiker i Sverige hade kunnat gå ut med ett pressmeddelande med rubriken ”Åtstramning av asylpolitiken”. Det hade blivit ett ramaskri bland kollegor, journalister och andra förståsigpåare. Men i Norge gör statsministern just det och håller en presskonferens i anslutning.

I Sverige pågår till exempel en utredning som enligt förslaget ska kräva självförsörjning för invandrare eller fyra års boendetid för familjeåterförening (undantaget ”riktiga” flyktingar). I Norge tas sådana beslut utan utredning – och större beslut än så därtill. För familjeåterförening krävs det nu i Norge fyra års studier eller arbetslivserfarenhet för att få familjeåterförening (”riktiga” flyktingar undantaget). För nya anknytningar, dvs giftermål, gäller det kravet alla. Vad stoppar en svensk regering från att införa sådana regler om den nu vill? Kan socialdemokrater i Norge borde alliansen i Sverige också kunna.

Istället får vi i Sverige nöja oss med larm efter larm, evig passivitet och en utebliven arbetslinje. Svenska politiker har en förmåga att skylla på händelser i omvärlden istället för att själva påverka situationen. Kanske är det norsk handlingskraft som efterlyses också av svenska socialdemokratiska debattörer? Nä, jag tror knappast det.
Upplagd av Emil kl. 17:53 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Migrationspolitik, Norge, passivitet
Danskarna bra på att utvärdera integrationsinsatser
Danskarna ligger en bra bit före Sverige när det gäller att följa upp och utvärdera integrationsinsatser. Deras utvärderingar av språkutbildningen är t.ex. flera klasser mer utvecklad än vad den är i Sverige. I Sverige har det varit viktigare för politikerna att anklaga varandra för rasism än att ta reda på hur integrationsprocesserna ser ut och vad som verkligen fungerar för att förbättra språkkunskaper och inträde på arbetsmarknaden. Nu senast har AKF genomfört en analys av språkinlärning i Danmark.

Analysen visar att studenter med längre vistelsetid, är under 30 år, med lång utbildningsbakgrund, låg frånvaro från undervisningen och är från västländer lär sig språket fortare. Rapporten pekar också ut utbildningsanordnare som, med tanke på förutsättningarna ovan, lyckas bättre än andra med att lära ut danska.
Upplagd av Emil kl. 10:17 1 kommentarer
Etiketter: Danmark, Språkutbildning, utvärdering
Trångboddhet på grund av EBO och anhöriginvandring
Jag håller på med en kort utredning om eget boende (EBO) för asylsökande och effekterna av det egna boendet på individ och kommun. Bilden nedan visar antalet personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Mer än hälften bor på egen hand i eget boende.

Dagens DN uppmärksammar den trångboddhet och bostadsbrist som följer av invandringen.

Anhöriginvandringen från Irak har nästan fördubblats under det senaste halvåret. Trångboddheten förvärras och allt fler irakiska familjer drabbas av hemlöshet i Malmö. Stadsdelen Rosengård har slagit larm och säger att barnen far illa.

Många av de irakier som fått uppehållstillstånd under de senaste åren var ensamma vuxna som bodde inhysta på madrasser hos släktingar under asylprocessen. Antalet asylsökande från Irak har visserligen minskat, men att bostadsbristen nu blivit akut beror på anhöriginvandringen.
Upplagd av Emil kl. 08:49 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, EBO, trångboddhet
tisdagen den 2:e september 2008
Gott och blandat
Mer om nya medborgarskapsregler i Tyskland och Norge

Inte bara Norge ändrade sin lag om medborgarskap den 1 september. I Tyskland kompletterades tidigare villkor – bland annat språkkunskaper – med ett prov om Tysklands historia och kulturella arv. Expressens ledarsida uppmärksammar också det nya norska språkkravet.

Fundamentala värderingar odemokratiskt!

Vill också uppmärksamma en underlig krönika av Stefan Bergmark
i Skånska Dagbladet som, appropå integrationsdebatten, menar att en demokrati inte kan stå upp för några fundamentala värderingar eftersom de kan strida mot individens övertygelser. Att stå upp för fundamentala värderingar – som alla människors lika värde och rätten till liv och egendom osv. – är enligt Bergmark ett tecken på demokratins urvattning och statskonst som liknar en teokrati eller politisk-ideologisk diktatur. Jag förstår ingenting!!

Fler söker asyl i Nederländerna

Antalet asylsökande ökar i Nederländerna. Anledningen är, enligt bedömare, att länder som Sverige bedriver en mindre generös flyktingpolitik och att tidigare amnesti har lockat ett större antal asylsökande till landet. Det bör dock påpekas att Sverige fortfarande har nästan dubellt så många asylsökande som Nederländerna under årets första sex månader. UNHCR:s statistik om asylsökande till olika länder hittar ni här (se högerkolumnen).
Upplagd av Emil kl. 10:52 0 kommentarer
Etiketter: Asylsökande, Expressen, medborgarskap, Nederländerna, Norge, Skånska Dagbladet, Stefan Bergmark, Tyskand
måndagen den 1:e september 2008
Kritik av introduktionen för nyanlända invandrare i Göteborg
Introduktionen av nyanlända invandrare har länge varit ett sorgebarn i Sverige, vilket jag bland annat visar i min rapport Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar. Stadsrevisionen i Göteborg har granskat Göteborg kommuns arbete med introduktion och de konstaterar samma gamla vanliga problem.

* Stadens introduktion för flyktingar och nyanlända svarar inte upp mot kommunfullmäktiges och de nationellt formulerade målen. Det beror på brister i ledningen och styrningen såväl på verksamhetsnivå som på stadsdelsnivå.
* Det finns ingen tillförlitlig uppföljning av verksamhetens ändamålsenlighet, effektivitet och kvalitet.
* Stadsdelsnämnderna som är ansvariga för verksamheten har varken formulerat lokala mål för verksamheten eller ställt några krav på relevant uppföljningsinformation.
* Det går inte att bedöma om och i så fall vilken typ av samhällsinformation den enskilde individen har fått inom ramen för introduktionsprogrammet.
* Vuxenutbildningens arbete befinner sig i ett utvecklingsskede vilket inte gör det möjligt att utläsa effekterna av den verksamhetsförlagda svenskundervisningen.
* Kommunen har inte någon tillförlitlig samlad bild om flyktingars och nyanländas boendeförhållanden och behov.
* De flesta når inte målet om egenförsörjning, vilket är det främsta målet med introduktionen.

Göteborg kommun får dock ett litet plus när det gäller kvaliteten i den introduktion som erbjuds barn och unga där skolan tar ett stort ansvar för barnens introduktion. Samtidigt ser stadsrevisionen att det finns ett behov av ett större mått av helhetstänkande och samordning inom kommunen beträffande undervisningen för nyanlända elever.
Upplagd av Emil kl. 17:32 0 kommentarer
Etiketter: Göteborg, introduktion av nyanlända invandrare
Senare inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: