Blogg att rädda 2

fredagen den 4:e juni 2010
Stockholmare positiva till utlänningar
EU-Kommissionen har genomfört en stor undersökning om hur befolkningen i 75 städer i Europa upplever sin livskvalitet. Två frågor berör integration: om närvaron av utlänningar är bra för staden och om utlänningar som bor i staden är väl integrerade. Det finns inget direkt samband mellan vad befolkningen svarar på dessa två frågor. Rapporten Survey on perceptions of quality of life in 75 European cities använder Stockholm som exempel:

Cities where many respondents believed that the presence of foreigners was positive, were not necessarily characterised by a high proportion of respondents who thought that those foreigners were well integrated, and vice versa.

Stockholm illustrated this perfectly: its respondents were among the most likely to think that the presence of foreigners was good for their city; however, they were among the least likely to think that foreigners were well integrated (88% vs. 38% agreed). Note that the city’s current result on the latter question represents an improvement of 26 percentage points over its situation in 2006; in that year, just 12% of respondents in Stockholm agreed that foreigners were well integrated.

I den statistiska bilagan går det att se hur befolkningen i Stockholm och Malmö svarat på frågorna. Där kan man se att Stockholmare är betydligt mer positiva än malmöbor och genomsnittet i EU när det gäller frågan om utlänningar är bra för staden.
Upplagd av Emil kl. 06:02 0 kommentarer
Etiketter: attityder, EU, Integration
torsdagen den 3:e juni 2010
Avhandling om hur S och M bemöter SD
Stort grattis till mina fd. kollegor Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff som disputerade den 21 maj om Moderaternas och Socialdemokraternas strategier för att bemöta Sverigedemokraterna före och efter det senaste valet. Hela avhandlingen går att ladda ner här.

Avhandlingen besvarar två frågeställningar:

* Hur utformar Socialdemokraterna och Moderaterna innehållet i det strategiska bemötandet av Sverigedemokraterna?
* Vilka faktorer förklarar innehållet i Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna?
Upplagd av Emil kl. 07:00 0 kommentarer
Etiketter: avhandlingar, Jenny Kiiskinen, Sigrid Saveljeff, Sverigedemokraterna
onsdagen den 2:e juni 2010
Låg fruktsamhet hos döttrar till utrikes födda
SCB har publicerat en intressant studie som visar att döttrar till utrikes födda inte får fler barn än andra, utan snarare tvärtom.

En ny studie från SCB visar hur barnafödandet ser ut för kvinnor som är födda i Sverige men har koppling till ett annat land, det vill säga att en av eller båda deras föräldrar är födda utomlands. För att jämföra barnafödandet i olika grupper har vi använt oss av det summerade fruktsamhetstalet som visar det genomsnittliga antalet barn per kvinna i en grupp. Det visade sig i studien att svenskfödda kvinnor med koppling till ett annat land har lägre fruktsamhet, lägre än såväl utlandsfödda kvinnor som inrikes födda med svenskfödda föräldrar. Lägst fruktsamhetstal har de kvinnor vars båda föräldrar är födda utanför Sverige.
Upplagd av Emil kl. 06:37 3 kommentarer
Etiketter: fruktsamhet, SCB, statistik
tisdagen den 1:e juni 2010
Mer selektiv migrationspolitik i Australien
Australien spetsar till sin migrationspolitik. Fler högutbildade specialister som efterfrågas av företagen och färre familjeinvandrare ska få komma till landet.

Immigration Minister Chris Evans said the government would cut family migration places by 5750 and general skilled migration places by 3600, replacing them with 9150 additional employer-sponsored skilled migrants. Healthcare, engineering and mining were some of the high-skill areas highlighted in the budget.

”These reforms support the government’s policy to deliver a more demand-driven skilled migration program that meets the needs of the economy in sectors and regions where there are shortages of skilled workers,” Senator Evans said last night.

Arbetskraftsinvandringen koncentreras till färre yrken.

In a major rationalisation, Immigration Minister Chris Evans will today unveil a new list of just 181 skills, professions and occupations – down from the 400 cited in the old list.

Butter makers, journalists, script editors, fashion designers, intelligence officers, cooks and hairdressers are among those culled. But other, more specialised, professions – such as pharmacists – have also been dumped.

Senator Evans said the new list was part of an ongoing attempt by the government to decouple the link between education and immigration.

”Australia’s migration program cannot be determined by the courses studied by international students,” he said in a media release yesterday.
Upplagd av Emil kl. 07:32 0 kommentarer
Etiketter: Australien, Chris Evans, Migrationspolitik
måndagen den 31:e maj 2010
Sverigedemokraternas skuggbudget
Inte oväntat innehåller Sverigedemokraternas skuggbudget förslag på insatser för att begränsa invandringen. Många av förslagen känns igen från Danmark.

Inom asylpolitiken, t.ex.:
• Asyl skall endast beviljas åt personer av två kategorier: De som uppfyller kriterierna i FN:s flyktingkonvention (Genèvekonventionen) samt ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR.
• Alla uppehållstillstånd som tilldelas nytillkomna utlänningar skall vara tillfälliga.
• Asylsökande skall, vid ankomst, noggrant informeras om svenska lagar och samhällsregler. Den som trots detta begår någon form av kriminell handling under sin handläggningsperiod skall utvisas utan vidare prövning av ansökan.
• Den asylsökande skall uppvisa handlingar som styrker identitet och nationalitet. Asylsökande som inte följer dessa anvisningar skall inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land han/hon senast kom ifrån.
• I syfte att säkerställa en persons identitet vid exempelvis anhöriginvandring, samt för att underlätta polisens arbete, skall det vara obligatoriskt för den som söker asyl eller uppehållstillstånd att lämna fingeravtryck och DNA-test.
• I syfte att bromsa segregationen och underlätta situationen för redan invandrartäta kommuner skall asylsökande bo på anvisad förläggning till dess att frågan om uppehållstillstånd är behandlad.

För anhöriginvandring:
För att äkta makar och därmed jämställda personer skall få uppehållstillstånd skall följande krav vara uppfyllda:
• Bägge parter skall vara över 24 år gamla.
• Äktenskapet får inte ha ingåtts under tvång.
• Den härboende personen skall påta sig fullt försörjningsansvar för den anhörige under en femårsperiod och skall dessutom betala en engångssumma, uppgående till ett prisbasbelopp, som ett bidrag till statens utgifter för den anhöriges svenskundervisning och övriga anpassningskostnader.
• Den härboende personen skall inte ha mottagit socialbidrag under minst ett år innan ansökningen sker.
• Den härboende personen får inte vara dömd för våld eller liknande mot en partner de senaste tio åren.
• Den härboende personen skall kunna erbjuda en bostad av rimlig storlek.
• Paret samlade anknytning till Sverige skall vara större än till något annat land. Detta gäller dock inte om den härboende personen är svensk medborgare eller har varit boende i landet i minst 25 år.
• Bägge parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man förbinder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att följa svenska lagar och regler.

Läs pressmeddelandet eller hela skuggbudgeten som pdf.
Upplagd av Emil kl. 19:57 0 kommentarer
Etiketter: Migrationspolitik, Sverigedemokraterna
söndagen den 30:e maj 2010
Dessa norrmän
Normännen verkar ha en viss förkärlek för att gå på tur. Nu arrangerar Norges integrationsmyndighet IMDi för tredje gången bestigningen av landets högsta bergstopp. Förra året ledde Kronprins Haakon 700 personer hela vägen till toppen. Detta märkliga integrationsprojekt, Til Topps, lockar denna gång 1300 deltagare.
Upplagd av Emil kl. 07:01 0 kommentarer
Etiketter: imdi, Integration, Norge, till topps
lördagen den 29:e maj 2010
Sfi fungerar helt OK
Skolinspektionen har granskat utbildningen i svenska för invandrare (sfi) i 25 kommuner. På inspektionens hemsida kan man ladda ner deras övergripande rapport och granskningarna från de 25 kommunerna.

Skolinspektionen har granskat utbildningen i svenska för invandrare (sfi) i 25 kommuner, verksamheter som totalt omfattar cirka 11 000 studerande. Granskningen visar att sfi i många kommuner fungerar väl. Men på flera håll är utbildningen inte fullt ut anpassad efter de enskilda deltagarnas förutsättningar. Ett exempel är att behov av särskilt stöd i modersmålet inte regelmässigt fångas upp när man tar fram deltagarens individuella studieplan. Ett annat är att tolkar inte används i den utsträckning som behövs under utbildningens gång för att stämma av deltagarens synpunkter.
Upplagd av Emil kl. 06:50 0 kommentarer
Etiketter: sfi, Skolinspektionen
fredagen den 28:e maj 2010
Cirkulär migration sker främst inom Europa
Den parlamentariska utredningen Cirkulär migration och utveckling (SOU 2010:40) lämnade idag ett delbetänkande till regeringen. Kommitténs uppdrag är att kartlägga den cirkulära migrationen och identifiera vilka faktorer som påverkar migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och sina ursprungsländer.

Utredningen visar bland annat att det är 283 400 personer, 3 procent, av Sveriges totala befolkningsom som har flyttat minst två gånger över nationsgränsen. Av dessa cirkulärmigranter är 202 400 personer födda i Sverige och 81 000 personer utrikes födda. Av de utrikes födda cirkulärmigranterna i Sverige kommer närmare 70 procent från Europa, och resterande 30 procent från länder utanför Europa.

Det finns 21 400 svenskfödda cirkulärmigranter utomlands som har lämnat Sverige under 2000-talet. De flesta, 32 procent, har flyttat till andra EU-länder och 29 procent har flyttat till ett nordiskt land.
Upplagd av Emil kl. 17:41 0 kommentarer
Etiketter: Cirkulär migration, SOU
torsdagen den 27:e maj 2010
Hårda krav för att få stanna permanent i Danmark
Danmark är på gång att besluta om en ny politik som knyter samman migrations- och integrationspolitiken på ett tydligt sätt. Institut for Menneskerettigheder (IMR) är en instans som är mycket kritisk till de nya förslagen. De har också sammanställt en översikt över hur reglerna för permanent uppehållstillstånd förändrats de senaste tio åren som är pedagogisk och bra. Här kan man se hur kraven på integration har förändrats, vilket skett hela fem gånger under perioden. Det senaste förslaget innebär bland annat följande för att få permanent uppehållstillstånd:

* Fyra års vistelsetid i landet.
* Inte ha tagit emot bidrag på tre år.
* Krav på kunskaper i danska.
* Krav att ha arbetat 2,5 år de senaste tre åren.
Upplagd av Emil kl. 17:33 0 kommentarer
Etiketter: Danmark, Institut for Menneskerettigheder, integrationskrav, permanent uppehållstillstånd
onsdagen den 26:e maj 2010
Så skiljer sig migrationspolitiken mellan partierna
Moderaterna har jämfört migrationspolitiken som alliansen respektive de grödgröna partierna går till val på. Granskningen handlar om:

1. Nya regler för arbetskraftsinvandring
2. Ett gemensamt asylsystem i EU
3. Asylsökandes möjlighet att välja eget boende (EBO)
4. Återvändande för dem som fått avslag på asylansökan
5. Försörjningskrav vid anhöriginvandring
6. En generell amnesti
7. Synen på fri invandring

Moderaterna menar i rapporten att förslaget om en amnesti, som Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver, skulle medföra ofinansierade utgifter på cirka fyra miljarder kronor, vilket motsvarar nästan hälften av statens kostnader för hela migrations- och integrationspolitiken.
Läs mer här.
Upplagd av Emil kl. 17:59 0 kommentarer
Etiketter: Migrationspolitik, Moderaterna
tisdagen den 25:e maj 2010
Svenska opinionen om invandring stabil
Marie Demker, professor i statsvetenskap, delade igår med sig av resultat från en kommande rapport från SOM-institutet på DN Debatt.

Den svenska allmänheten har inte blivit mer negativ till vare sig invandrare eller flyktingar under de senaste 20 åren. Tvärtom är opinionen generellt mer generös i dag. Och trots mobiliseringsförsök så är de grupper som motsätter sig invandring fortfarande mycket små och representerar en ur politisk synvinkel perifer politisk subkultur.

Uppdatering: Tidningskrönikan handlar idag om reaktionerna på DN-debatt artikeln.
Upplagd av Emil kl. 07:00 2 kommentarer
Etiketter: DN debatt, Marie Demker, opinionsundersökningar
måndagen den 24:e maj 2010
Intervju med Integrationsminster Nyamko Sabuni
Svenska Dagbladets näringslivsdel hade i går en lång intervju med Integrationsminister Nyamko Sabuni (Fp).

I en rad artiklar har SvD Näringsliv skrivit om den stundande generationsväxlingen på arbetsmarknaden och behovet av integration av utlandsfödda för att få ihop pusslet.

Integrationsminister Nyamko Sabuni tror att det är realistiskt att människor som har stått utanför kan komma in i arbete i samband med de stora pensionsavgångarna.

Hur ska det göras?

–  Det händer inte av sig själv, de arbetslösa som finns måste utbildas för att passa jobben som kommer att uppstå. Där har vi inte alltid varit bra, det har varit lite one-size-fits-all, säger hon.

Sabuni tror mycket på den nya lag för nyanlända invandrare som träder i kraft den 30 december.

Från att ha legat på kommunernas bord får nu Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret.

På så sätt tror ministern att nyanlända kommer att få samma möjligheter oavsett vilken kommun de hamnar i.
Upplagd av Emil kl. 06:00 0 kommentarer
Etiketter: Integration, Nyamko Sabuni
söndagen den 23:e maj 2010
Stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper i Finland
Yle.Fi berättar om statistik från Finlands Statistikcentral som redogör för arbetslösheten i olika invandringsgrupper.

Significant differences exist in the employment situation for immigrants of different nationalities in Finland. The highest rates of unemployment are found among Somalis, Iraqis and Afghans who arrived as refugees. Annika Forsander, who is Director of Immigration Affairs for the City of Helsinki, is especially critical of employer discrimination against Somalis.
Upplagd av Emil kl. 07:02 0 kommentarer
Etiketter: arbetsmarknadsintegration, Finland, Yle
lördagen den 22:e maj 2010
Slutbetänkande om samhällsorientering
I torsdags överlämnades ett slutbetänkande om samhällsorientering för nyanlända till Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. I slutbetänkandet Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU 2010:37) utreds om de nyanlända som inte omfattas av etableringslagen ska erbjudas samhällsorientering.

Utredaren Erik Amnå skrev samma dag en debattartikel på DN-debatt.

En kurs i samhällsorientering för alla nyanlända i Sverige ger dem bättre chans till delaktighet och jämlikhet. Utan kunskap om samhällets grundläggande värderingar saknas en viktig förutsättning för att kunna leva och verka i Sverige. Statens skyldighet bör vara att tillhandahålla samhällsorientering som tar fasta på tre kunskapsområden – värden (de konstitutionella grundvalarna), välfärds­staten (de offentliga institutionerna) och vardagslivet (praktiskt tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten fungerar). Kommunerna bör erbjuda varje nyanländ person minst 60 timmars utbildning.

Utredaren har i delbetänkandet Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16) tidigare föreslagit en reglering av den samhällsorientering som ska erbjudas alla nyanlända som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta en snabb etablering och främja en ökad delaktighet i samhället.
Upplagd av Emil kl. 06:54 0 kommentarer
Etiketter: DN debatt, Erik Amnå, Samhällsorientering
fredagen den 21:e maj 2010
Hur liberala är medborgarskapstest?
Nu har EUDO Citizenship Observatory sammanställt debatten om hur liberala medborgarskapstest är i ett arbetspapper: How Liberal are citizenship tests?.

This working paper collects the contributions to a EUDO-CITIZENSHIP forum debate on whether such tests can be defended from a liberal perspective. The question: ‘How liberal are citizenship tests?’ can be interpreted in two ways: as a question whether applicants for naturalisation should be tested at all, or as a question about specific modes, contents and consequences of such tests that may make them either liberal or illiberal. In his kickoff contribution, Christian Joppke suggests an answer in line with the second interpretation by focusing on modes and contents. In his view, citizenship tests are defensible if applicants have reasonable opportunities to prepare for them and if questions are not inquisitive about individuals values and beliefs. Other authors claim instead that the most problematic feature of citizenship tests is the intention or effect of raising hurdles for naturalisation among long-term resident immigrants. Joseph Carens defends the view that ‘the most liberal citizenship test is none at all’. Ten authors have contributed to this lively and controversial debate, which concludes with a rejoinder by Christian Joppke.
Upplagd av Emil kl. 06:47 0 kommentarer
Etiketter: EUDO Citizenship, medborgarskapstest
Senare inlägg Äldre inlägg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: