rädda 44

torsdagen den 6:e mars 2008
Vad innebär likabehandling?
Principen att alla ska behandlas lika är en starkt förankad politisk tradition i Sverige som går över alla blockgränser. Flickor och pojkar, infödda eller utrikes födda, ska ha lika rättigheter och behandlas lika. Hur gör man då om en växande grupp muslimer särbehandlas eller ställer krav på att bli särbehandlade?

Likabehandling inom skolan?

Dagens utspel av Folkpartiet på DN debatt om att alla elever måste delta i skolundervisningen borde därför inte vara ett kontroversiellt förslag. Men det är det eftersom en fjärdedel av alla flickor med utländsk bakgrund sluppit delta i vissa delar av läroplanen. Särskilt vanligt är särbehandlingen för personer med bakgrund från Mellanöstern.

”Hur agerar vi när toleransen och det mångkulturella samhället kommer i konflikt med till exempel individens frihet och en jämställd och modern kvinnosyn?

Det är uppenbart att den typen av målkonflikter uppstår, när vi har en relativt omfattande invandring från samhällen och regioner med mycket patriarkal social och kulturell struktur.”

Svaret är att Sverige har agerat genom att vi sett mellan fingrarna och blundat för dessa konflikter som är mycket reella. Konfliktens djup visas inte minst av reaktionerna på förslaget att alla barn ska behandlas lika i skolan. Så här uppfattar Mahmoud Aldebes, ordföranden för Sveriges muslimska förbund (SMF) förslaget i DN:

– Vi vill inte att våra barn ska lida av trycket från liberalerna. De tvingar oss att ta avstånd från vår religion, vårt språk och vår identitet. Jag hade föredragit klarspråk – att de säger att de inte vill ha araber och muslimer i svenska skolor!

Likabehandling upplevs här som ett tvång att ta avstånd från religion, språk och identitet i så stor omfattning att de upplever sig vara oönskade.

Likabehandling i socialtjänsten

Ett annat fall som visar att principen om likabehandling får ge vika i vissa sammanhang är den om somalier i socialtjänsten i flera svenska kommuner. Det har framkommit att kommuner ställt särskilda krav på somalier som skiljt sig och söker försörjningsstöd. De ska förutom vanliga skiljsmässopapper visa upp ett intyg från en imam om att skiljsmässan är riktig. Ett sådant intyg har enligt socialtjänsten i Örebro införts i samarbete med den somaliska gruppen i syfte att minska bidragsfusket. Men eftersom den lokala lösningen stred mot principen om likabehandling fick Örebro, Borlänge och andra kommuner backa när information om särbehandlingen spred sig. Vad som på lokal nivå uppfattades som en legitim fungerande särbehandling fick alltså vika sig för ett övergripande samhälleligt fördömande om att särbehandling inte får förekomma – fungerande eller ej.

Det är av yttersta vikt att frågan om likabehandling och särbehandling på basis av kulturella och religiösa krav reds ut. Folkpartiets förslag är ett steg i rätt riktning men frågan är mycket komplicerad. I vissa fall kan en person kräva att bli likabehandlade medan i andra sammanhang kräva att bli särbehandlad. DO har till exempel tagit strid för att särbehandlingen av somalier i socialtjänsten ska tas bort, medan de samtidigt driver frågan om att muslimer ska särbehandlas i simhallar och i restauranger.

Mer om somalier

Jag vill också tipsa om att den korta rapport av somalier på arbetsmarknaden som jag sammanställde inför seminarium som alliansens företrädare i arbetsmarknadsutskottets höll den 31 januari 2008 om Somalier och egenföretagande finns att hämta på Zufis hemsida.

Andra nyheter

Missa inte att Analys Nordens senaste tema är asylpolitik och minoriteter. Läs där om den senaste utvecklingen i de nordiska länderna.

Peo Hansen, forskare på Tema Etnicitet vid Campus Norrköping, har skrivit en bok om EU:s migrationspolitik. Läs mer om den i Norrköpings Tidningar.

Utrikes födda lämnar Norrland för att flytta söderut. Av de som flyttar ut ur länet varje år är cirka 40% utrikes födda, det trots att bara 5-7% av invånarna i länet är utrikes födda. Undersökningar brukar visa att norrlänningar är mest toleranta till invandring och mångfald och att skåningar är lite mer skeptiska. Då brukar jag säga att folk röstar med fötterna. Uppenbart är det mycket roligare att bo med oss i Skåne än hos norrlänningarna. Så jävliga är vi alltså inte.
Upplagd av Emil kl. 14:39 0 kommentarer
Etiketter: asyl norden, Folkpartiet, likabehandling, Lilla Torg Liberalerna, Norrland, peo Hansen, religion, skola, somalier, Örebro
onsdagen den 5:e mars 2008
Medborgarskap och integration
För närvarande håller regeringen på, inom ramen för dess Globaliseringsråd, att se över olika länders integrationsarbete och språkkunskapernas betydelse för medborgarskap. Kalmar Högskola och Institutet för Framtidsstudier har fått i uppdrag att titta på hur andra länder arbetar och hur integration och medborgarskap hänger ihop.

Det är ett ämne jag skrivit om i flera sammanhang, bland annat en kort sammanfattande text till Tema Asyl. Texten bygger på en längre rapport som jag skrev när jag jobbade på Integrationsverket. Den och andra outgivna texter som skrevs under min period på GD-staben 2004-2006 kommer inom kort att ges ut på Zufi Förlag.

Jag har, med tanke på min bakgrund som sakkunnig i frågan, blivit tillfrågad att opponera på den delrapport om integration och medborgarskap som nu lämnats in till Globaliseringsrådet. Det ska bli spännande läsning och en viktig utmaning att ge konstruktiv feedback.

Fri invandring och välfärdsstaten

Frida Johansson Metso, Förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet, skriver på Sourze om fri invandring och välfärdsstaten. Hon tar bland annat upp en mycket viktig fråga om hur globaliseringen påverkat förutsättningarna för migration och integration.

”Vi kan anpassa oss till rörligheten och vinna på den, eller försöka bekämpa symptom och läckor i muren, som svartarbete. Men egentligen handlar det mest om arbetslinjen. Att människor ska försörja sig själva. Det bör vara grundstenen i varje välfärdsstat. Eftersom vi pratar om frivillig migration, inte om flyktingar, är det rimligt att ställa det kravet.”

En annan liberal som förespråkar fri invandring är Philippe Legrain som talade på Globaliseringsrådets tillställning om migration. LO skriver så här om hans perspektiv:

”Legrain anför skäl som sällan hörs i Sverige.

–   Om svenskarna vill fortsätta ha högavlönade jobb för högutbildade måste de acceptera att utländsk arbetskraft gör de jobb som svenskarna själva inte vill göra.

– 92 procent av svenskarna går ut gymnasiet. De vill inte göra dessa lågbetalda jobb. Filippinier däremot gör det gärna eftersom de ändå är bättre betalda än i Manila.

Att det skulle skapa en underklass av invandrad arbetskraft håller han inte med om.

–  Inte annat än tillfälligt. Antingen åker de tillbaka och då har de ganska mycket pengar med sig. Eller också stannar de, och då får deras barn en bra utbildning och därmed också bättre jobb.

– Alternativet är ju att de får jobba kvar i till exempel Thailand för ännu lägre löner. Och vad är det för solidaritet?

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin anser att solidariteten måste ske på hemmaplan.

–  Ska de som kommer hit bara ta jobb som svenskarna inte vill ha? Ska då polska arbetare ha 40 kronor i timmen och thailändska 10 kronor i timmen för att det är högre än i deras hemländer? Nej, det måste råda lika lön för lika arbete.”

Sverige har en otidsenlig princip om att alla uppehållstillstånd ska vara permanenta som etablerades redan under 1970-talet. Det fungerade då, när befolkningen var mindre rörlig, men idag leder principen till mer negativa än positiva effekter. Migration = bra. Principen om att alla ska ha permanenta uppehållstillstånd = dåligt. Jag ber om att få återkomma och utvecka frågan i senare inlägg.
Upplagd av Emil kl. 13:23 0 kommentarer
Etiketter: fri invandring, Frida Johansson Metso, Globaliseringsrådet, LO, medborgarskap, permanent uppehållstillstånd, Philippe Legrain
tisdagen den 4:e mars 2008
Försörjningskrav för anhöriginvandring bör gälla alla
Brottsmålet mot den vietnamesiska människosmugglingsligan sätter fingret på bristerna i den svenska lagstiftningen om anhöriginvandring. Läs mer om rättegången och anklagelserna här, här, här, här och här.

Människosmugglingshärvan har också aktualiserat regeringens förslag om att införa försörjningskrav för viss anhöriginvandring. Men som utlänningsrotelns chef Marianne Pålsson säger till Aftonbladet så hade inte en sådan åtgärd gjort någon skillnad för den stora människosmugglingsutredningen i Halmstad. Hon är därför kritisk till regeringens nya förslag att begränsa anhöriginvandringen.

Det hon är kritisk mot är regeringens konstruktion att kräva självförsörjning för att få tillstånd för anhöriginvandring för vissa invandrare under de första fyra åren i Sverige. Jag är beredd att hålla med. Andra länders regler tillåter ofta familjeåterförening men är däremot mycket restriktiv när det gäller invandring på grund av giftermål. Det är alltså ofta stora skillnader i ländernas lagstiftning om båda parter redan är gifta innan invandringstillfället eller om det gäller invandring på grund av nytt giftermål. I det senare fallet krävs ofta såväl försörjnings- och språkkrav. Sådan lagstiftning är också till för att försvåra för tvångs- och skenäktenskap. Men det svenska förslaget för anhöriginvandring behandlar tyvärr inte alls denna mycket viktiga fråga vilket är en stor miss. Ska man införa nya regler som innebär självförsörjning för anhöriginvandring bör de gälla alla, inklusive svenska medborgare. Sådana regler har också visat sig vara mycket framgångsrika för att främja integration i Danmark och Nederländerna.

Succé för arbetsmarknadsintegrationen

Från Storbritannien och Australien rapporteras att en majoritet av de nya jobben som skapas går till invandrare.

I Australien gick 129,700 av 240,500 skapade heltidsjobb till utrikes födda det senaste året. I Storbritannien är siffran hela 85 procent det senaste decenniet. Även i Sverige står utrikes födda för en stor del av jobbtillväxten. Av de 111 000 jobb som skapades under 2007 gick närmare en tredjedel, 34 000, till utrikes födda.
Upplagd av Emil kl. 09:54 0 kommentarer
Etiketter: anhöriginvandring, arbetsmarknadsintegration, Australien, människosmuggling, Storbritannien
måndagen den 3:e mars 2008
Välkommen till integrationsbloggen
Migrations- och integrationspolitiken genomgår snabba förändringar i de flesta länder, bland annat som en följd av globaliseringen. Samtidigt har Sveriges integrationspolitik stått och stampat sedan integrationspolitikens principer etablerades på 1970-talet.

Bloggens syfte är att kommentera debatt och utveckling av integrationspolitiken i Sverige och andra länder. En politik som verkligen behöver mer impulser. Nima Sanandaji, VD för tankesmedjan Captus bidrar med att lyfta fram ett liberalt och internationellt perspektiv i Captus Tidning. Han tar bland annat upp rekommendationer från OECD om svensk integrationspolitik som jag tidigare skrivit om på Tema Asyl och i längre format i skriften Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar. Förslagen går ut på att komma tillrätta med en rigid arbetsmarknad, bidragsberoende och otillräckliga incitament till arbete.

Nima Sanandaji tar fasta på avsaknaden av förslag om rasism och diskriminering när utländska bedömare föreslår reformer i syfte att förbättra integrationspolitiken:

”Invandrarna i Sverige är ofta välutbildade, men befinner sig i en mycket mera marginaliserad situation än exempelvis de som invandrat till Spanien, Storbritannien och Kanada. Detta trots att Sverige i internationella jämförelser präglas av öppenhet och tolerans. Men de höga skatterna, de generösa bidragssystemen och de många reglerna på arbetsmarknaden hindrar invandrarna från att finna yrken.

Det är lätt för de styrande att skylla problemen på rasism, för att därmed undkomma att kritik riktas mot den förda politiken. Men kunskapen om att rasism inte utgör huvudproblemet är värt att ta fasta på. Det påvisar att situationen går att ändra genom att genomföra konstruktiva reformer.

Den misslyckade integrationspolitiken är i sammanhanget ett av de tydligaste exemplen på bristerna inom det svenska högskattesamhället. Det är synd att frihetliga samhällsdebattörer inte står för problemformuleringen i denna fråga, utan istället sverigedemokrater och socialistiska ideologer som Masoud Kamali.”

Andra läsvärda inlägg är Correns uppmaning att sluta missbruka rasismstämpeln i ideologiska konflikter. ”Höger eller vänster – att använda rasiststämpeln som vapen mot meningsmotståndare tyder på att man inte tar riktig rasism på allvar.

Umeåpolitikerna Marie-Louise Rönnmark (s) och Britt-Marie Lövgren (fp) skiver till Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att de vill se en lag om obligatoriskt introduktionsprogram för invandrare. Intressant blocköverskridande initiativ, helt klart.
Upplagd av Emil kl. 14:56 1 kommentarer
Etiketter: Captus, introduktionsprogram, Nima Sanandaji, OECD, Tema Asyl
Senare inlägg Startsida
Prenumerera på: Inlägg (Atom)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: