Muslimskt manifest i auto-översättning

Den islamiska Manifestet
(En krigsförklaring mot den nuvarande världen)Javed Ahmad Ghamidi /(Tr. av Shehzad Saleem)Detta manifest är i själva verket en krigsförklaring mot det befintliga läget. Målet bakom dess genomförande är en manifestation av den verkliga sanningen, så att den ihåliga begreppen juridik och politik, att ekonomi och sociologi formad av den västra meningslös.
Följande är de detaljerna i detta mål som faktiskt är de förändringar som måste åstadkommas i angelägenheter vår stat.

På politisk nivå
1. Det bör vara mycket tydligt nedskrivna i konstitutionen i vårt land som Koranen och Sunnah skall vara den högsta lagen i stat till vilken parlamentet och själva konstitutionen måste lämna.
2. För tolkningen av Koranen och Sunnah, en kommitté av behörig religiösa lärda bör inrättas genom ett mandat i parlamentet. Denna kommitté skulle anförtros uppgiften att utröna konsekvenserna och innebörden av Koranen och Sunnah i den kollektiva angelägenheter i livet. Det skulle också vara tilldelas formulera regler för lagstiftning, och att fastställa en gräns, som vi som muslimer aldrig kan överstiga. Efter detta bör den faktiska uppgiften att lagstiftningen göras av parlamentet självt ha i åtanke dessa konstateras konsekvenser, regler och gränser.
Följande två principer bör tydligt anges i den grundläggande koden för denna kommitté:
För det första skall alla meningsskiljaktigheter lösas genom ett majoritetsbeslut. Alla, inom eller utanför kommittén, som inte håller med sin slutgiltiga dom kommer att ha all den frihet att rationellt uttrycka sina åsikter, var han tycker och oavsett vilken form han vill. Men det någon protest, underlåtenhet eller vägran att lyda skulle betraktas som brott.
För det andra är innehållet i islam endast det som stöds av Koranen och Sunnah, som också för övrigt är de enda två källor av det. Den som anser detta vara så, skall endast komma i fråga för denna kommitté.

3. Det bör förklaras att verkställigheten av Tauheed (monoteism), vederläggning av Shirk (associera andra i Vara, attribut eller rättigheter av Allah), inrättande av böner och Zakat, att påbjuda det som är dygdig och förbjuda det onda är de främsta målen för staten.
4. Den statsangelägenheter bör drivas av samråd med endast de, som etablerar regelbundna böner, och om berättigade, betala Zakat till Bayt’ul-mal, och den enda grunden för deras möte i Shu’rah (parlamentet) bör deras visdom och fromhet, intellekt och skarpsinne som skiljer dem från andra.
5. De som myndigheten (OOL-ul-amr) skall åläggas att deras levnadsstandard inte överskrida det av en vanlig man.
6. (A) mitt på varje administrativ enhet för staten bör vara dess Jam’i moskén. Dessutom bör fördelningen av dessa administrativa enheter vara sådana att en Jam’i moskén bör räcka för de behov som en enhet.
(B) Inom varje enhet, skall alla administrativa kontor och domstolar väckas i anslutning till detta Jam’i moskén.
(C) huvudstaden i det land tillsammans med var och en av provinsiella huvudstäder bör ha en enda central Jam’i moskén.
(D) adress fredagsbönen bör endast ges av chefen för staten, och bara han bör leda dessa böner i centrala Jam’i moskén i huvudstaden. Den provinsiella guvernörer bör anförtros denna uppgift i centrala Jam’i moskéer i provinserna, medan företrädare för regeringen ska utföra denna uppgift i Jam’i moskéer i de olika administrativa enheter.
(E) fredagsbönen bör vara förbjudet i alla moskéer förutom dessa.
(F) Dessa moskéer ska förvaltas och kontrolleras av regeringen.
(G) Varje religiös lärd bör tillåtas att leverera en föreläsning eller undervisa, utbilda och instruera sina anhängare enligt hans egna åsikter i någon av dessa moskéer.
7. I de allmänna valen, bör metoden för att proportionell representation antas så att istället för en individ, presenterar en part själv att ta hand om statens affärer, och som ett resultat som parterna, på grundval av det förtroende och stöd skänkt av den offentliga, har möjlighet att nominera sina fromma och kompetenta medlemmar för parlamentet.
8. I parlamentet, bör den tradition fastställas att istället för partimedlemmar att rösta enbart för sitt eget parti, bör de rösta på vad de anser som rätt, följer den och i själva verket stolta över det. Dessutom bör ingen inte tillåtas att med våld övertyga dem mot något som de betraktar som korrekt.
9. Efter de allmänna valen bör processen för överföring av makten till den nyvalda representanterna att försenas med minst sex månader. Under denna övergångsperiod bör alla parlamentsledamöter genomgå utbildning i politiska frågor i en akademi specifikt inrättas för detta ändamål — precis som i förevarande inrättat, är de som valts för den civila tjänster ges en utbildning i administrativa frågor för en viss tid innan de tar faktiskt hand om sina uppgifter.
10. Den nuvarande uppbyggnaden av verkställande och dömande makten bör extraheras från sina rötter, och i dess ställe ett nytt system implanteras. Enligt detta system bör hela landet delas in i mindre administrativa enheter, där alla problem av allmänheten bör hanteras. Den nuvarande graderingar i regeringen ska vara klar, och dessa administrativa enheter bör först direkt kopplade till provinserna och sedan till centrum.

11. För snabba åtgärder mot eventuella övergrepp som begås av administrationen, bör en ombudsman satsat tillräckliga befogenheter utses.

12. Om medborgarna i en islamisk stat avhålla sig från varje förbjudet tro och handling, fastställa att regelbundna böner och betalar Zakat, är det deras rätt att:

Deras liv måste skyddas till varje pris och de bör inte vara tvungna att sätta sina liv i fara även för en mycket ädel sak.

Deras rättmätigt förmögenhet och egendom ska skyddas.

Ingen skatt bör införas på dem.

Deras heder och integritet bör ges skydd.

Även i extraordinära omständigheter deras personliga frihet inte bör inskränkas helt eller delvis, först efter en öppen domstolsförhandling, uttalar en domstol en dom efter att de har fått en chans att åberopa.

De bör inte tvingas att införa någon särskild tanke, åsikt, tanke, yrke, klänning eller attityd.

Inga restriktioner bör införas för dem när det gäller att bilda ett yttrande i fråga samt dess presentation var och när de vill.

Inget ansvar bör införas på dem mot deras vilja.

Varje medborgare rik eller fattig, hög eller låg, stark eller svag, linjal eller uteslutas bör övervägas lika inför lagen och ingen diskriminering i detta avseende bör tolereras.

Staten måste ge alla medborgare samma sociala status, oberoende av sin hudfärg, trosbekännelse och rang som ges betydelse endast i `ociviliserade” samhällen.

Staten måste tillhandahålla mat, kläder, bostad, utbildning, lokaler och hälsa alla sådana förnödenheter till alla behövande medborgare.

Dörrarna till OOL-ul-amr måste alltid förbli öppna utan restriktioner för allmänheten så att när som helst och placera de kan nå dem att presentera sina klagomål och framställningar, och har även möjlighet att kritisera dem och att fritt ställa dem till svars.

De bör få objektiva rättvisan under alla omständigheter.

13. Likaså kontakter med icke-muslimska medborgare som är Mu `aahids dvs har de som kommit under en islamisk stat på grund av ett fördrag med den, skall ske i enlighet med villkoren i fördraget ingåtts med dem. Staten bör följa dessa regler under alla omständigheter och bör aldrig kränka dem på minsta sätt.

På det ekonomiska planet

(1) Alla institut som tillhandahåller kapital på lånet helt bör avskaffas, och alla banker bör omvandlas till olika grenar av statskassan (det Bayt’ul-mal) där man kan sätta in sina besparingar. Dessa kontor ska ge skydd, utbyte och andra liknande anläggningar. I gengäld för denna tjänst kommer in pengar satsas av regeringen endast i den offentliga sektorn för industri, handel, jordbruk och välfärd projekt med förutsättning att utan att få någon vinst på det ursprungliga beloppet skulle depositers lämnas tillbaka sina pengar när de kräver det. Denna breda offentliga sektorn ska planeras av regeringen ha i åtanke den kollektiva krav och välfärden för alla människor. Det ska finansiera alla projekt som kräver mycket stora investeringar som en del av dess grundläggande skyldighet gentemot allmänheten.

(2) Den offentliga sektorn så skapade inte skall drivas av regeringen. Lämna den i statlig ägo, dess drift och ledning skall anförtros den privata sektorn genom att anta en eller båda av följande två lägen, beroende på omständigheterna: (i) sälja en viss mängd aktier till den privata sektorn, (ii) införa kharaj (hyllning) den part inom den privata sektorn som har anförtrotts en uppgift för förvaltning 1. Däremot kan staten hålla vissa satsningar av allmänt intresse, såsom förordningen fabriker eller massmedia i egen regi.

(3) Personer i den privata sektorn som har för avsikt att starta eget företag skall vara fritt få göra det. De kan förena sina pengar för att bilda ett joint venture och använda andra sätt att skaffa medel. Aktiebolag kan också spela sin roll i uppsättningen upp. Dock skall ingen finansiell institution tillåtas att medla och främja lån till dem. Dessutom skulle den enda form av frånvarande tillåtet partnerskap vara ett där människor kan direkt bli aktieägare i olika projekt av privata och offentliga sektorn.

Varje ekonomisk satsning som leder till moraliskt fel i samband med karaktären av en individ, är ett sätt svek eller skada för de inblandade parterna, eller är en orsak till ansamling av förmögenhet i samhället bör förklaras olagliga. Räntor, försäkring, spel och hamstring bör förbjudas, och lagen om arv bör vara korrekt verkställas.

5. För att köra maskinen av staten, bör regeringen få förlita sig enbart på de inkomster från sin mark, industrier, mineraltillgångar, handel och Zakat. I akuta situationer kan dock en vädjan om pengar fattas av regeringen. Dessutom bör ingen skatt tas ut på de människor så att de är befriade från bojor detta barbari i modern tid.

När det gäller Zakat måste dock sex aspekter förblir alltid i beaktande:

(I) Det finns ingen grund i Koranen och Sunnah för tillstånd som gör att mottagaren ägaren av de pengar som ges till honom (tamleek-i-zaatee) infördes av våra jurister. Därför, i våra överväganden, precis som Zakat kan ges i den personliga besittning av en individ, kan den även användas för projekt av den offentliga välfärden.

(Ii) Ingenting utom produktionsmedlen, personliga föremål för dagligt bruk och en fast lagstadgat undantag kallas nisaab är undantagna från Zakat. Den ska tas ut varje år på alla typer av rikedom, alla typer av djur och alla former av produktion av varje muslim medborgare. Men om ett behov uppstår, kan en islamisk stat ger en avslappning på någon post.

(Iii) Det bör också komma ihåg att enligt de olika cheferna nämns i Koranen, är Zakat inte bara för de fattiga och nödlidande, men under al-aamileena-`alaihaa, kan den användas till att betala löner av alla statliga tjänstemän, enligt al-mu’allafat-i-quloobuhum, kan den användas för att möta alla politiska kostnader av intresse för islam, i avgift sabilillaah kan den förbrukas på da `wah ventures och moskéer, utbildning och forskning , Haj och ”Umrah anläggningar, Jihad och Qital och offentliga projekt välfärden som vägar, broar och sjukhus, etc.

(Iv) Om grunden för direktivet hålls i övervägande, alla former av industriella produkter måste alla former av produktion baserad på olika kunskaper och alla former av hyran på olika objekt och byggnader klassificeras som producerar och inte som förmögenhet, och därför sina priser och nisaab bör härledas på basis av de skattesatser och nisaab anges av profeten (SWS) för mark producera.

(V) andelen Zakat i alla former av produktion bör fastställas på grundval av principen härstammar från profetens direktiv. Enligt denna princip, är Zakat på alla artiklar som produceras både av växelverkan mellan arbete och kapital 5%, på objekt som produceras så att den grundläggande faktorn för att producera dem är antingen arbete eller kapital är det 10% och på objekt som framställs varken som ett resultat av kapital eller arbetskraft men är faktiskt en gåva från Gud, det är 20%.

(Vi) Enligt ovan nämnda princip bör Zakat på hyrda hus, fastigheter och andra hyrda posterna 10% av hyran och om de inte hyrs ut, bör det vara 2 1 / 2% av nettovärdet.

6. I alla ekonomiska företag som ett resultat av samspelet mellan arbete och kapital, bör arbetskraftskostnaderna beviljas en aktie enligt sitt deltagande. De som arbetar på land bör också ges löner och rätt till alla andra anläggningar som industriarbetare.

7. Det bör vara statens ansvar att ge alla de grundläggande behoven i livet som inkluderar mat, husrum, kläder, utbildning och medicinsk behandling. De som myndigheten bör alltid tänka på Guds löfte om alla medel och resurser som om folk i deras nationella förmåga att hålla orubbliga till hans direktiv, skulle Han välsigna dem med enorm framgång och lycka.

8. Alla medel och resurser för utveckling och framsteg bör delas upp i mindre enheter för att bli av hotet från stora städer.

9. Om det i produktionsmedel, äganderätten resulterar i orättvisor och förfalskning har staten all rätt att ingripa och omöjliggör en person från denna rätt, dock först efter en domstol uttalar denna dom.

10. För att hålla pengar i omlopp, bör människor uppmanas att använda dem i vägen för Allah, och att avstå från att ansamlas det.

På det sociala planet

1. Alla institutioner på staten bör bidra till att skapa ett samhälle där människor bör hedras och respekteras på grundval av deras visdom och fromhet istället för deras röster, trosbekännelse, yrke och social status.

2. Huset skall ses centrum för aktiviteter för kvinnor, och de bör ges nödvändiga faciliteter för att bibehålla denna prioritering även i oumbärlig sociala och ekonomiska behov.

3. En man bör godtas som chef för en familj och han ska alltid ha rätt att tillrättavisa sin fru enligt vers 34 i Sura Nisa.

4. Traditionen att lyda föräldrar och behandla dem vänligt, som fortfarande är mycket uppmärksammade i vårt samhälle, bör främjas och nedlåtande under alla omständigheter.

5. Co-utbildningen helt bör avskaffas, och alla kvinnor bör vara skyldiga att klä sig som hedervärda muslimska kvinnor gör när de går ut ur sina hus genom att bära Jilbaabs (stora kappor).

6. Seden att Jahez (hemgift) och Baaraat (äktenskap procession) bör gradvis elimineras och den tradition konstaterat att om det överhuvudtaget finns är att vara en del utgifter på bröllop, måste brudgummens familj bära den.

7. En begränsning bör införas för folket, att om de önskar för avsikt att skilja sig från sina fruar, bör de göra det enligt den föreskrivna förfarande som nämns i Koranen genom att administrera skilsmässan meningen en gång. Men om någon som är okunnig om detta förfarande, eller på grund av sin egen dårskap administrerar tre skilsmässa meningar i rad, bör han straffas, och sådana fall bör bestämmas på det sätt som profeten (SWS) hade gjort det med Rukaana- Bin-Abdi-Yazid.

8. Polygami bör villkoras några moraliska eller sociala behov bara, och det allmänna begreppet om att det är tillåtet i absolut mening bör motarbetas.

9. En komplett slut bör sättas till de orättvisor som drabbar kvinnor, och de bör ges alla deras gudomligt rättigheter i alla frågor, speciellt i arv.

10. De dagliga rutinerna av människor bör organiseras på ett sätt som de gradvis utvecklar en vana att gå till sängs tidigt på kvällen och stiger tidigt på morgonen så att statusen upptas av morgonbönen och morgonen koraniska skäl återställs med alla sin härlighet.

11. Våra nationella språk och klädsel bör populariseras och ges beskydd och alla nationella traditioner bör vara fast etablerade i samhället. Det arabiska språket bör ges samma status som det engelska språket finns i nutid.

12. Det bör accepteras att musik, fotografering, målning och andra grenar av konst är inte på något sätt förbjudet i absolut mening, men det är deras beskaffenhet och användning som i vissa situationer måste förbjudas. Som sådan är deras förbud inga eviga lag shar’iah, men i vissa situationer när de blir en källa till ondska, kan en begränsning vara ålagts dem av regeringen.

13. I varje dag brott som begåtts av vår media som inkluderar radio, film, TV, tidningar och tidskrifter bör stoppas.

Sitt första brott är att de sällan ger någon täckning för att lära sig och åstadkommit kvinnor som inte bara har utmärkt sig inom konst och vetenskap, men också som lärda i islam. Istället presenterar de kvinnor som objekt för oanständigt underhållning. Det liderliga display är i fullständig brist på respekt för de förelägganden i Koranen, som uttryckligen ålägger alla muslimska kvinnor att täcka sina huvuden och bröst, och att avstå från ställa ut sig själva. Stället för att ställa exempel på värdighet och ödmjukhet, de säljer sin heder och integritet genom att främja den skamlösa trender en skamlös kultur.

Deras andra brottet är att genom sin artighet berättelser om romantik, som överallt i världen hade varit begränsad till nyanser av poesi och litteratur och vars skäl och att lyssna till, inte underkänt i en viss ålder och situation även av den stora kalifen Umar , har nu invaderat den dagliga atmosfären i våra hem. Sådan är den typ av denna invasion att heligheten i förhållandet mellan en mor och son, far och dotter, bror och syster på vilka poise och nåd av ett samhälle så starkt beroende blir en episod i det förflutna. På grund av artighet av våra medier, har ett stadium nåtts, där våra unga män, som de flesta kvinnor ses ständigt involverade i glamourizing sig med den senaste uppblossning av mode. Den äldre hel del, kanske inte är mycket entusiastiska över sina kläder och utseende, men visar enorm entusiasm i fragmentering av eventuella skam de kan ha ursprungligen hade.

Deras tredje brottet är att de har främjat sport och andra former av nöjen till en osunda och ohälsosamma grad. Sådan är denna typ av patronization att vår yngre generation nu gäller aktörer och idrottsmän som deras ideal i livet. Medan våra forskare och tekniker, vetenskapsmän och tänkare inte ens får postumt erkännande för sina prestationer, är dessa glada beslutsfattare hållas i den högsta aktning. Den förtrollande sätt på vilket de locka unga sinnen genom att beskriva de dagliga rutinerna av dessa kändisar, effektivt avleder dem från de högre mål i livet, varefter de inte längre kan förväntas bli forskare, tänkare eller njut av andra intellektuella sysselsättningar.

Deras fjärde brottet är att speciellt bland dem radio-och tv-show fullständig brist på respekt för de obligatoriska timmar av dyrkan i en dag när ingenting utom böner är tillåtna.

I skolor

1. Ett enhetligt system av utbildning bör genomföras i vårt land. Varje mångfald i naturen, religiösa eller icke-religiösa, och mediet bör urdu eller engelska tas bort.

2. Endast lärare som är självgod, pålitliga och praktiserande muslimer förutom att vara kunnig inom sina områden bör väljas.

3. Precis som i det nuvarande systemet, bör den sammanlagda utbildningen delas in i tre nivåer: primär, sekundär och en högre nivå. Den första av dessa bör sträcka sig över åtta år, den andra över fyra år medan den sista nivån bör sträcka sig över fem år.

4. På grundskolenivå, bör endast Koranen och språket trio av arabiska, urdu och engelska samt matematik och kalligrafi läras ut. Inledningsvis ska studenten göras bara kapabel nog att läsa Koranen flytande och de bör då göras för att lära sig utantill den sista gruppen av Koranen (Sura Al-Mulk till Surah An-Naas). Så snart eleverna bekanta sig med arabiska, bör Koranen att studeras med en viss stress över dess innebörd. Genom att inkludera de viktigaste Islams läror på arabiska läsaren och sammanflätning av urdu läsaren med frågor som rör allmänna kunskaper och den engelska läsaren ämnen som rör vetenskap ska studenten förmedlas en omfattande förståelse av dessa språk, förutom att vara upplyst med dessa grenar av lärande. De bör uppmuntras att läsa om ämnen som intresserar dem från bibliotek. Dessutom bör alla moderna läromedel är omfattande sysselsatta i alla dessa sysselsättningar, och den nuvarande lastmetoder eleverna med massor av läroböcker bör avbrytas.

5. Studiet av Koranen och språk bör fortsätta på gymnasiet. Utöver detta bör några fler ämnen som rör den där en student vill specialisera sig på den högre nivån bör införas. Precis som i det nuvarande systemet, studenterna av medicin och teknik studera vissa naturvetenskapliga ämnen på denna nivå, eleverna på diniyat till exempel, skulle studera pre-islamisk arabisk litteratur, grammatik och retorik. Samma läge bör antas i undervisningen i andra ämnen.

6. Den högre nivån bör endast reserveras för specialisering. Denna specialisering kan vara i diniyat, medicin, teknik, sociologi, fysik, biologi eller något annat ämne eleverna väljer. Det befintliga läget för högre utbildning bör vara helt avslutas.

7. Alla ämnen i olika böcker bör börja med ett klargörande av Koranens synpunkt om dessa ämnen. Andra detaljer bör värvning i överensstämmelse med detta synsätt, så att förhållandet mellan kunskap från Koranen och kunskap med hjälp av rationell undersökning och vetenskaplig observation är klar i huvudet på eleverna.

8. Undervisningen bör den mest högavlönade yrke och lärare bör ges mer resurser än någon annan kallelse. Det faktum att en person bör ha en fallenhet att undervisa skall vara stadigt framhöll i sitt urval.

9. Regeringen bör inrätta universitet för religiös utbildning i egen regi och tillsyn, och bör uppmana våra nuvarande religiösa skolor för att revidera och omorientera sina kurser.

10. Forskare med uppgift att undervisa i dessa universitet bör särskilt vara de, som bara anser att Koranen och Sunnah som källa och grund för islam, och så långt som möjligt leva som de lär.

11. Dessa forskare bör tillåtas att forma och uttrycka sina åsikter om olika frågor och frågor om vår religion, var och när de vill göra detta enligt de gränser som anges i Koranen och Sunnah så att alla framstående forskare är försedda med en möjlighet att föreläsning här.

12. Endast de elever bör tillåtas inträde i dessa universitet som har passerat sin mellanliggande, precis som i den nuvarande inrättat, är de studenter i medicin och teknik tillåts inträde endast om de har rensat sina mellanliggande undersökningar.

13. Den sammanlagda utbildning i dessa universitet ska vara fem år. Koranen bör göras navet kring vilket hela läroplanen bör kretsa. Eleverna ska födas upp med tanken att i Koranen vilar det slutgiltiga auktoritet, och det är Koranen som härskar över alla materia i vår religion. Med denna ledstjärna i sina händer, bör de göras för att utforska olika områden av kunskap och i varje steg söka dess vägledning. Allt accepteras i vår religion bör granskas i ljuset av denna gudomliga vägledning. Alla grundval av övertygelse och tro bör härstammar direkt från denna Guds ord. Studenterna bör göras medvetna om det faktum att även verk av stora jurister som Abu Hanifa och Shafi, lärda av Hadith som Bukhari och Muslim, måste skolastikerna som Ash `ari och Maturidi, sufier som Junaid och Shibli vägas på våg av Mizan, och ingenting kan accepteras av dem som inte är i samklang med den.

14. Förutom dessa mentala sysselsättningar, bör tecknen av eleverna gjutas, så att de bekänner sig till en hög kaliber av moraliskt uppförande. De bör göras för att spendera någon gång varje dag i sällskap med fromma forskare. De bör också uppmanas att ägna särskild uppmärksamhet åt de förelägganden av Koranen och Hadith, som avser karaktär byggnad och rening av själen. De bör sättas igång med andan i att erbjuda bästa möjliga stöd och samarbete för att främja islams sak. De bör göras medvetna om det faktum att efter att ha blivit upplyst med verklig förståelse av islam, är det deras ansvar att uppmana och förmana den härskande klassen i vårt land att följa och genomföra islams läror.

15. Den nuvarande sättet att få den högre utbildningen i Islamiyaat måste stoppas, och examina som ges till de studenter som utexamineras från dessa universitet ska vara lika i status till MBBS och examina Engineering.

På The straffrättslig nivå

1. Alla de brottslingar som tar lagen i egna händer, bli en olägenhet för staten, anta oanständighet och slöseriet som ett yrke, blivit ökänd för sina sjuka sätt och vulgaritet, begår våldtäkt, bli ett hot mot hederliga människor på grund av deras omoraliska och utsvävande praxis, öppet skam kvinnor på grund av sin sociala status, orsakar förstörelse, är en källa till terror och hot för människor, är skyldiga till mord, rån, decoity och kapning, eller skapa en lag och ordning situationen för regeringen genom att begå andra liknande brott bör behandlas strängt. De bör ges straff för Taqteel 2 korsfästelse, hugga av lemmar på alternerande sidor, och exil som är särskilt föreskrivs för sådana brottslingar i verserna 33-34 i Sura Maidah.

2. Andra brottslingar som begår Zina (otukt), Qazf (för att falskeligen anklaga kyska män eller kvinnor av otukt), stöld eller är skyldiga till att döda eller såra någon, men samtidigt inte skapa en situation av lag och ordning för staten, och tar inte lagen i sina händer skall administreras den föreskrivna straff av ränder, hugga av händer, Qisas och Diyat.

3. Vid Diyat bör det accepteras och hyllade som om det är en evig lag som måste följas i alla tider, men dess kvantitet, slag och andra relaterade frågor har lämnats kvar på seder och traditioner i ett samhälle. Följaktligen har ingen evig mängd Diyat rättats av Islam och har inte heller skyldig oss på något sätt att skilja mellan en man eller en kvinna, en fri man eller en slav och en muslim eller en icke-muslim i denna fråga.

4. Likaså när det gäller avfall också, bör det erkännas att den föreskrivna dödsdom specifikt var menat för mushrikin i Mecka, dvs de personer mot vilka profeten (SWS) var direkt tilldelats. Det, nu har ingen som helst till någon person eller nation. Därför idag om en muslim blir en avfälling och är inte heller en källa till besvär för staten, kan han inte ges något straff enbart på grundval av avfall.

5. Den nuvarande felaktiga konceptet om vittnesmål från kvinnor måste revideras. I fall av hudud, Tazirat, Qisas, Diyat och finansiella frågor, äktenskap och skilsmässa och även i alla sådana frågor, bör det överlåtas på bedömning av domaren om han accepterar en person som vittne eller inte. I detta avseende måste det finnas någon diskriminering mellan en man eller en kvinna. Om en kvinna vittnar på ett tydligt och bestämt sätt, kan hennes vittnesmål inte slås ner enbart på grund av att ingen annan kvinna och man att vittna tillsammans med henne. Likaså om man registrerar ett tvetydigt och vagt uttalande, kan det inte accepteras enbart på grund av att en man har vittnat. Om en domstol är nöjd med uttalandet av vittnen och av indicier bevis, har allt befogenhet att uttala ett fall som bevisad, och om den inte är nöjd, den har alla rätt att avvisa det, även om tio män har vittnat .

6. Likaså måste det accepteras att det inte är nödvändigt i fall av zina att fyra vittne bara kan vittna om de har sett den dömde mannen eller kvinnan i positionen för den brottsliga handlingen. Enligt Koranen och Hadith, detta är endast när ett ärende har lämnats in på grundval av en anklagelse och den anklagade är kyska, dygdiga och moraliskt ljud, och ungefär som ingen ens kan föreställa sig att de kan begå sådana ett brott.

7. Det bör också acceptera att i samtliga fall av islamisk lag ett brott juridiskt står visat sig inte bara av vittnesmål från vittnen eller genom bekännelse av brottslingarna själva, men också av några indicier. Därav i fall av zina, till exempel, läkarundersökning, och i vissa andra brott användning av obduktionen rapporter, fingeravtryck och andra liknande hjälpmedel, är omfattningen av visshet fått inte mindre än den som erhålls genom vittnesmål från vittnen eller genom att bekännelse för en kriminell själv.

8. Förutom de brott vars straff har nämnts i Koranen, bör straff i fall av andra straffbara handlingar endast begränsas till fysisk aga, utdömande av böter, exil eller hus arrestera en brottsling. Den omänskliga straff begränsa en person bakom galler helt bör avskaffas.

O

Med detta manifest i våra händer vi förklarar krig mot den nuvarande vågen av tid, och på det nuvarande tillståndet av mässor. För deras natur är djävulsk, deras fiber djävulska, deras ras olycksbådande och deras konstitution sataniska. Själva förflyttning av reformationen började i väst i 1405 AD har lett till skapandet av en civilisation som bygger på total bedrägeri och total bedrägeri — en civilisation som har förkastat någon metafysisk förklaring till detta universum.

Vårt korståg kommer att fortsätta tills ‘Guds rike ”är etablerad på denna jord. Nu är det dags för alla troende att ha en andel i denna blitz. För detta kommer att bli en offensiv som inleddes av människan mot Satan och hans agenter — ett angrepp av sanning mot lögn, ett angrepp av tro mot misstro, ett uppror kännedom mot okunnighet. Låt ingen ta miste om vår ammunition. Rationella resonemang är vårt enda vapen, och den enda hjälp vi räknar på är hjälp av den Allsmäktige. Vi inbjuder varje muslim att delta i denna omvälvning mot ondskans krafter.”

Slut.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: