Kairodeklarationen

Kairodeklarationen (autoöversättning)

Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i islam, augusti 5, 1990, U. N. GAOR,
World Conf. på Hum. RTS., 4. Sess., Punkt på dagordningen 5, U. N. Dok.
A/CONF.157/PC/62/Add.18 (1993) [engelsk översättning].

Den nittonde Islamiska konferensen för utrikesministrar (Session of Peace, beroende och utveckling) i Kairo, Egypten, 9-14 Muharram 1411H (31 juli-5 augusti 1990),

Mycket medveten om platsen för mänskligheten i Islam som vicegerent av Allah på jorden;

Erkänner vikten av att utfärda ett dokument om mänskliga rättigheter i islam som ska fungera som en vägledning för medlemsstaterna i alla aspekter av livet;

Efter att ha granskat de stadier genom vilka arbetet med detta utkast till dokument har hittills gått och den aktuella rapporten från generalsekreteraren,

Efter att ha granskat den rapport från mötet i kommittén för juridiska experter som hölls i Teheran från 26 till 28 december 1989;

Samtycker till att utfärda Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i islam som ska fungera som en allmän vägledning för medlemsstaterna inom området för mänskliga rättigheter.

Som ånyo bekräftar den civiliserande och historiska roll för den islamiska Ummah som Allah gjort det bästa samhället och som gav mänskligheten en universell och välbalanserad civilisation, där harmoni är etablerat mellan nedan och nedan, är kunskap kombinerat med tro, och att uppfylla förväntningar från samhället för att vägleda hela mänskligheten som är förvirrad på grund av olika och motstridiga åsikter och ideologier och att erbjuda lösningar för alla kroniska problem av denna materialistiska civilisation.

I bidrag till insatser för mänskligheten att hävda mänskliga rättigheter, att skydda människor från att utnyttjas och förföljelse, och att bejaka sin frihet och rätten till ett värdigt liv i enlighet med den islamiska sharia.

Övertygade om att mänskligheten som har nått ett framskridet stadium i materialistiska vetenskapen är fortfarande, och ska förbli, i stort behov av tro till stöd för sin civilisation och en egen drivkraft för att skydda sina rättigheter;

Att tro att de grundläggande fri-och rättigheter enligt islam är en integrerad del av den islamiska religionen och att ingen har rätt som i princip avskaffa dem helt eller delvis eller att kränka eller ignorera dem så mycket de är bindande gudomliga bud, som finns i uppenbarade böcker av Allah och som skickas via det sista av hans profeter för att slutföra föregående gudomliga budskap och att skydda dessa grundläggande rättigheter och friheter är en handling av tillbedjan medan försummelse eller brott mot detta är en avskyvärd synd, och att skyddet av dessa grundläggande rättigheter och frihet är ett individuellt ansvar för varje person och ett kollektivt ansvar för hela Ummah;

Vill härmed och på grundval av ovan nämnda principer fastställa följande:

Artikel 1:

(A) Alla människor utgör en familj vars medlemmar förenas av sin underkastelse till Allah och härstamning från Adam. Alla människor är lika i fråga om grundläggande mänskliga värdighet och grundläggande skyldigheter och ansvar, utan diskriminering på grund av ras, hudfärg, språk, trosuppfattning, kön, religion, politisk tillhörighet, social ställning eller andra överväganden. Den sanna religionen är garantin för att förbättra denna värdighet på vägen till mänsklig integritet.

(B) Alla människor är Allahs ämnen, och den mest älskade av honom är de som är till störst nytta för sina undersåtar, och ingen har överlägsenhet över en annan förutom på grundval av fromhet och goda gärningar.

ARTIKEL 2:

(A) Livet är en gudagiven gåva och rätten till liv garanteras alla människor. Det är en plikt för individer, samhällen och stater bevara denna rättighet mot varje kränkning, och det är förbjudet att ta bort livet med undantag för en sharia föreskriven orsak.

(B) Det är förbjudet att tillgripa alla medel som kan leda till folkmord förintelse av mänskligheten.

(C) Bevarandet av mänskligt liv under den tid då ville av Allah är en skyldighet som föreskrivs i sharia.

(D) Säkerhet från kroppsliga skador är en garanterad rättighet. Det är en skyldighet för staten att skydda den, och det är förbjudet att bryta den utan ett sharia-föreskriven orsak.

ARTIKEL 3:

(A) Vid användning av våld och i händelse av väpnad konflikt är det inte tillåtet att döda icke-krigförande såsom gamla män, kvinnor och barn. De sårade och sjuka skall ha rätt till medicinsk behandling, och krigsfångar ska ha rätten till mat, skyddat och klädd. Det är förbjudet att stympa eller stycka döda kroppar. Det är skyldiga att utbyta krigsfångar och att ordna besök eller återseenden av familjer skiljs åt av omständigheterna i krig.

(B) Det är förbjudet att hugga ner träd, för att förstöra grödor eller boskap, att förstöra fiendens civila byggnader och anläggningar genom beskjutning, sprängning eller på annat sätt.

Artikel 4:

Varje människa har rätt till mänsklig helighet och skyddet av ens goda namn och heder under ett liv och efter en död. Staten och samhället skall skydda en kropp och begravningsplats från skändning.

Artikel 5:

(A) Familjen är grunden för samhället och äktenskapet är grunden för att göra en familj. Män och kvinnor har rätt att ingå äktenskap, och inga restriktioner till följd av ras, skall hudfärg eller nationalitet hindra dem från att utöva denna rättighet.

(B) samhället och staten ska avskaffa alla hinder för äktenskap och underlätta det och skall skydda familjen och garantera dess välbefinnande.

Artikel 6:

(A) Kvinnan är lika med människan i mänsklig värdighet, och har sin egen rätt att njuta samt uppgifter att utföra, och har sin egen civila enhet och ekonomiskt oberoende, och rätten att behålla sitt namn och härkomst.

(B) Mannen är ansvarig för underhåll och familjens välfärd.

Artikel 7:

(A) Från och med den dag de föds, har varje barn rätt grund från föräldrar, samhället och staten som skall tillmätas ordentlig omsorg, utbildning och material, hygieniska och moraliska vård. Både fostret och modern måste skyddas och ges särskild omsorg.

(B) Föräldrar och i liknande kapacitet har rätt att välja vilken utbildning de önskar för sina barn, förutsatt att de tar hänsyn till intresse och framtiden för barnen i enlighet med etiska värden och principerna i sharia .

(C) Båda föräldrarna har rätt till vissa rättigheter från sina barn och anhöriga har rätt till rättigheter från sina anhöriga, i enlighet med principerna i sharia.

Artcle 8:

Varje människa har rätt att njuta av en legitim rätt med alla sina rättigheter och skyldigheter i sådant fall rätt försvinner eller försämras, skall personen ha rätt att representeras av sin förmyndare.

Artikel 9:

(A) inhämtande av kunskap är en skyldighet och tillhandahållande av utbildning är en skyldighet för samhället och staten. Staten ska säkerställa tillgången av olika sätt att skaffa utbildning och skall garantera mångfald i för samhället så att man att vara förtrogen med religionen islam och avslöja hemligheterna i universum till gagn för mänskligheten.

(B) Varje människa har rätt att få både religiösa och världsliga utbildning från olika institutioner undervisning och vägledning, inklusive familjen, skolan, universitetet, media osv, och i en sådan integrerad och balanserad sätt som skulle utveckla mänskliga personlighet, stärka människans tro på Allah och främja människans förhållande till och försvar av både rättigheter och skyldigheter.

Artikel 10:

Islam är den religion sanna oförstörd natur. Det är förbjudet att utöva någon form av press på människor eller att utnyttja sin fattigdom eller okunnighet för att tvinga honom att byta religion till en annan religion eller ateism.

Artikel 11:

(A) är människor födda fria, och ingen har rätt att förslava, förnedra, förtrycka eller utnyttja dem, och det finns ingen underkastelse, utan att Allah den Allsmäktige.

(B) kolonialism av alla slag är en av de mest onda former av slaveri är helt förbjudet. Folk som lider av kolonialismen ha full rätt till frihet och självbestämmande. Det är en plikt för alla stater folk att stödja den kamp koloniserade folken för att avveckla alla former av och ockupation, och alla stater och folk har rätt att bevara sin oberoende identitet och econtrol över deras rikedomar och naturresurser.

Artikel 12:

Varje människa har rätt att, inom ramen för sharia, den fria rörligheten och att välja sin bosättningsort inom eller utanför sitt land och förföljd om, har rätt att söka asyl i ett annat land. Den tillflyktslandet skall vara skyldiga att ge skydd till asylsökande tills hans säkerhet har uppnåtts, såvida inte asyl motiveras genom att begå en handling betraktas av sharia som ett brott.

Artikel 13:

Arbete är en rättighet som garanteras av staten och bolaget för varje person med förmåga att arbeta. Var och en får fritt välja det arbete som passar honom bäst och som tjänar hans intressen samt de som av samhället. Den anställde skall ha rätt att njuta av trygghet och säkerhet samt alla andra sociala garantier. Han kan inte tilldelas arbeta efter sin förmåga får inte heller utsättas för tvång eller utnyttjas eller skadas på något sätt. Han skall ha rätt – utan någon diskriminering mellan män och kvinnor – för rättvisa löner för sitt arbete utan dröjsmål, samt att semestern ersättningar och erbjudanden som han förtjänar. Från hans sida, skall han vara engagerade och noggranna i sitt arbete. Om arbetstagare och arbetsgivare är oense i en fråga, skall staten ingripa för att lösa tvisten och har avhjälpts klagomål bekräftade rättigheter och rättvisa verkställas utan fördomar.

Artikel 14:

Alla skall ha rätt att tjäna ett legitimt lever utan monopol, bedrägeri eller att skada sig själv eller andra. Ocker (Riba) är uttryckligen förbjudet.

Artikel 15:

(A) Alla skall ha rätt att äga egendom som förvärvats på ett lagligt sätt, och skall ha rätt till att äganderätten inte påverka själv, andra eller samhället i stort. Expropriation är det inte tillåtet med undantag för krav av allmänt intresse och mot betalning av snabb och skälig ersättning.

(B) förverkande och beslag av egendom förbjuden utom en nödvändighet utifrån lagen.

Artikel 16:

Alla skall ha rätt att njuta frukterna av hans vetenskapliga, litterära, konstnärliga eller tekniska arbete som han är upphovsman, och han skall ha rätt till skydd för sina ideella och materiella intressen som härrör från dessa, förutsatt att den inte strider mot principerna i sharia.

Artikel 17:

(A) Alla skall ha rätt att leva i en ren miljö, borta från vice och moralisk korruption, som gynnar en sund etisk utveckling av sin person och det ankommer på staten och samhället i allmänhet att ge denna rätt.

(B) Alla skall ha rätt till medicinsk och social vård och alla offentliga inrättningar som samhället och staten inom ramen för sina tillgängliga resurser.

(C) Medlemsstaterna skall säkerställa rätten för enskilda att ett anständigt liv som kan möjliggöra för honom att uppfylla sina behov och hans anhöriga, inklusive mat, kläder, bostad, utbildning, sjukvård och alla andra grundläggande behov.

Artikel 18:

(A) Alla skall ha rätt att leva i säkerhet för sig själv, sin religion, sina anhöriga, sin heder och sin egendom.

(B) Alla skall ha rätt till personlig integritet vid utförandet av sina privata angelägenheter, i sitt hem, bland hans familj, med hänsyn till sin egendom och sina relationer. Det är inte tillåtet att spionera på honom, att placera honom under övervakning eller att smutskasta hans goda namn. Staten skall skydda honom från godtycke.

(C) En privatbostad är okränkbar i alla fall. Det kommer inte införas utan tillstånd från dess invånare eller på något olagligt sätt, skall inte heller rivas eller konfiskeras och dess invånare vräkta.

Artikel 19:

(A) Alla individer är lika inför lagen, utan åtskillnad mellan härskaren och de som styrs.

(B) rätten att ta till rättslig prövning garanteras för alla.

(C) Ansvar är i huvudsak personlig.

(D) Det skall inte brott eller straff med undantag av bestämmelserna i sharia.

(E) Svarande som är oskyldig till dess hans skuld är bevisad i en snabb rättegång där han skall få alla garantier till försvar.

Artikel 20:

Det är inte tillåtet utan laglig grund för att gripa en person, eller begränsa hans frihet, i exil eller att straffa honom. Det är inte tillåtet att utsätta honom för fysisk eller psykisk tortyr eller någon form av misshandel, grymhet eller förödmjukelse. Det är inte heller tillåtet att utsätta en person för medicinska eller vetenskapliga experiment utan hisconsent eller vid risk för hans hälsa eller sitt liv. Det är inte heller tillåtet att utfärda undantagslagar som skulle ge verkställande myndighet för sådana åtgärder.

Artikel 21:

Med gisslan under någon form eller i något syfte är uttryckligen förbjudet.

Artikel 22:

(A) Alla skall ha rätt att uttrycka sin åsikt fritt på ett sätt som inte skulle strida mot principerna i sharia.

1 .. Alla skall ha rätt att förespråka vad som är rätt, och sprida det goda, och varnar för vad som är fel och ont enligt normerna för islamiska sharia.

(C) Information är en viktig nödvändighet för samhället. Det får inte utnyttjas eller missbrukas på ett sätt som kan bryta mot heliga och värdighet profeterna, undergräver moraliska och etiska värden eller upplösas, korrupta eller skada samhället eller försvaga sin tro.

(D) Det är inte tillåtet att väcka nationalistiska eller dogmatiska hat eller göra något som kan vara en uppmaning till någon form eller rasdiskriminering.

Artikel 23:

(A) Myndighet som är ett förtroende, och missbruk eller skadlig exploatering av detta är uttryckligen förbjudet, för att garantera grundläggande mänskliga rättigheter.

(B) Alla skall ha rätt att delta, direkt eller indirekt i förvaltningen av sitt lands offentliga angelägenheter. Han skall också ha rätt att anta ett offentligt ämbete i enlighet med bestämmelserna i sharia.

Artikel 24:

Alla rättigheter och friheter som anges i denna deklaration lyder under islamisk sharia.

Artikel 25:
Den islamiska sharia är den enda källan för förklaring eller förtydligande av någon av de artiklar i denna deklaration.

Föreslå en bättre översättning
Tack för att du bidrar med ditt översättningsförslag till Google Translate.
Bidra med en bättre översättning:

Språk tillgängliga för översättning:

afrikaans
albanska
arabiska
arameiska
azerbajdzjanska
baskiska
bulgariska
danska
engelska
estniska
filippinska
finska
franska
galiciska
georgiska
grekiska
Haitiska
hebreiska
hindiska
holländska
indonesiska
irländska
isländska
italienska
japanska
jiddisch
katalanska
kinesiska
koreanska
kroatiska
lettiska
litauiska
makedonska
malaysiska
maltesiska
norska
persiska
polska
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska
slovakiska
slovenska
spanska
svenska
swahili
thailändska
tjeckiska
turkiska
tyska
ukrainska
ungerska
urdu
vietnamesiska
vitryska
walesiska

// <![CDATA[// ©2010 Google – Inaktivera snabböversättning

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: