Obama: Islam formade USA

Robert Spencers artikel plus en autoöversättning:

Obama: Islam har format USA Av: Robert Spencer
FrontPageMagazine.com | Tuesday, April 07, 2009 FrontPageMagazine.com | tisdag 7 april, 2009

“We will convey,” said Barack Obama to the Turkish Parliament Monday, “our deep appreciation for the Islamic faith, which has done so much over the centuries to shape the world — including in my own country.” ”Vi kommer att förmedla, säger Barack Obama till det turkiska parlamentet måndag,” vår djupa uppskattning för den islamiska tron, som har gjort så mycket under århundradenas lopp att forma världen – även i mitt eget land. ”

Undeniably the Islamic faith has done a great deal to shape the world – a statement that makes no value judgment about exactly how it has shaped the world. Onekligen den islamiska tron har gjort mycket för att forma världen – ett uttalande som gör någon värdering om exakt hur den har format världen. It has formed the dominant culture in what is known as the Islamic world for centuries. Den har bildat den dominerande kulturen i vad som kallas den muslimska världen i århundraden. But what on earth could Obama mean when he says that Islam has also “done so much” to shape his own country? Men vad i all världen skulle Obama menar när han säger att Islam också har ”gjort så mycket” att forma sitt eget land?

Unless he considers himself an Indonesian, Obama’s statement was extraordinarily strange. Om inte han anser sig en indonesiska, Obamas uttalande var ytterst konstigt. After all, how has the Islamic faith shaped the United States? När allt, hur har den islamiska tron formade Förenta staterna? Were there Muslims along Paul Revere’s ride, or standing next to Patrick Henry when he proclaimed, “Give me liberty or give me death”? Fanns det muslimer längs Paul Revere’s rida, eller står bredvid Patrick Henry när han utropade: ”Ge mig frihet eller ge mig döden”? Were there Muslims among the framers or signers of the Declaration of Independence, which states that all men – not just Muslims, as Islamic law would have it – are endowed by their Creator with certain unalienable rights, including life, liberty and the pursuit of happiness? Fanns det muslimer bland upphovsmän eller undertecknat den självständighetsförklaringen, där det står att alla människor – inte bara muslimer, som islamisk lag skulle ha det – är utrustade av sin skapare med vissa oförytterliga rättigheter, inklusive liv, frihet och strävan efter lycka ? Were there Muslims among those who drafted the Constitution and vigorously debated its provisions, or among those who enumerated the Bill of Rights, which guarantees – again in contradiction to the tenets of Islamic law – that there should be no established national religion, and that the freedom of speech should not be infringed? Fanns det muslimer bland de som utarbetade konstitutionen och kraftfullt debatteras dess bestämmelser, eller bland de som räknas upp Bill of Rights, som garanterar – återigen i strid med grunderna i islamisk rätt – att det bör finnas någon fastställd nationell religion, och att yttrandefriheten får inte kränkas?

There were not. Det fanns inte.

Did Muslims play a role in the great struggle over slavery that defined so much of our contemporary understandings of the nature of this republic and of the rights of the individual within it? Har muslimer spela en roll i den stora kampen om slaveri som definieras så mycket av vår nutida tolkningar av denna typ av republik och för individens rättigheter inom den? They did not. De gjorde det inte. Did the Islamic faith shape the way the United States responded to the titanic challenges of the two World Wars, the Great Depression, or the Cold War? Har den muslimska tron forma det sätt på vilket USA svarade på Titanic utmaningar de båda världskrigen, den stora depressionen, eller det kalla kriget? It did not. Det gjorde det inte. Did the Islamic faith, with its legal apparatus that institutionalizes discrimination against non-Muslims, shape the civil rights movement in the United States? Har den muslimska tron, med dess rättsliga apparat som institutionaliserar diskriminering av icke-muslimer, forma medborgarrättsrörelsen i USA? The Civil Rights Act of 1964 mandated equality of access to public facilities – a hard-won victory that came at a great cost, and one that Muslim groups have tried to roll back in the United States recently. Civil Rights Act från 1964 bemyndigade lika tillgång till offentliga institutioner – ett hårt seger som kom till en stor kostnad och en att muslimska grupper har försökt att rulla tillbaka i USA nyligen. One notable example of such attempts was the alcohol-in-cabs controversy at the Minneapolis-St. Ett framträdande exempel på sådana försök var alkohol-i-hytterna kontrovers i Minneapolis-St. Paul international airport, when Muslim cabdrivers began to refuse service to customers who were carrying alcohol, on Islamic religious grounds. Pauls internationella flygplats, när muslimska cabdrivers började vägra service till kunder som transporterar alkohol, på islamiska religiösa skäl. The core assumption underlying this initiative – that discrimination on the basis of religion is justified – cut right to the heart of the core principle of the American polity, that “all men are created equal,” that is, that they have a right to equal treatment in law and society. Kärnan antagande som ligger bakom detta initiativ – att diskriminering på grund av religion är motiverad – skär rätt till hjärtat av den centrala principen för den amerikanska statsskicket, att ”alla människor är skapade lika,” det vill säga att de har rätt till lika behandling i rättsligt hänseende och samhället.

Surveying the whole tapestry of American history, one would be hard-pressed to find any significant way in which the Islamic faith has shaped the United States in terms of its governing principles and the nature of American society. Lantmäteri hela väv av amerikansk historia, skulle en vara hårt pressade att finna någon betydande sätt på vilket den islamiska tron har format USA i fråga om dess styrande principerna och arten av det amerikanska samhället. Meanwhile, there are numerous ways in which, if there had been a significant Muslim presence in the country at the time, some of the most cherished and important principles of American society and law may have met fierce resistance, and may never have seen the light of day. Samtidigt finns det många sätt, om det hade funnits en betydande muslimsk närvaro i landet vid den tidpunkten, kan några av de mest omhuldade och viktiga principer i det amerikanska samhället och lag har mött kraftigt motstånd, och kanske aldrig har sett ljuset på dygnet.

So in what way has the Islamic faith shaped Obama’s country? Så på vilket sätt har den islamiska tron formade Obamas land? The most significant event connected to the Islamic faith that has shaped the character of the United States was the attack on the World Trade Center and the Pentagon on September 11, 2001. Den mest betydande händelse i samband med den islamiska tron har format karaktär i USA var attacken mot World Trade Center och Pentagon den 11 september 2001. Those attacks have shaped the nation in numerous ways: they’ve led to numerous innovations in airline security, which in generations to come – if today’s politically correct climate continues to befog minds — may be added to future versions of the fanciful “1001 Muslim Inventions” exhibition . Dessa attacker har format nationen på många sätt: de har lett till många innovationer inom flygsäkerhet, som i kommande generationer – om dagens politiskt korrekta klimatet fortsätter att FÖRVIRRA sinnen – kan läggas till framtida versioner av fantasifulla ”1001 muslimska uppfinningar ”utställning . The Islamic faith has shaped the US since 9/11 in leading to the spending of billions on anti-terror measures, and to the ventures in Iraq and Afghanistan, and to Guantanamo, and to so many features of the modern political and social landscape that they cannot be enumerated within the space of a single article. Den islamiska tron har format USA sedan 9 / 11 i leder till att spendera miljarder på antiterror-åtgärder och till företag i Irak och Afghanistan, och till Guantanamo, och att så många funktioner i den moderna politiska och sociala landskap som De kan inte räknas inom loppet av en enda artikel.

Of course, it is certain that Obama had none of that in mind. Naturligtvis är det säkert att Obama hade inget av detta i åtanke. But what could he possibly have had in mind? Men vad skulle han möjligen ha haft i åtanke? His statement was either careless or ignorant, or both – not qualities we need in a Commander-in-Chief even in the best of times. Hans uttalande var antingen slarvigt eller okunniga, eller både och – inte egenskaper vi behöver i en Commander-in-Chief även i de bästa av tider.


Robert Spencer is a scholar of Islamic history, theology, and law and the director of Jihad Watch . Robert Spencer är en lärd islamisk historia, teologi, lag och chef för Jihad Watch . He is the author of eight books, eleven monographs, and hundreds of articles about jihad and Islamic terrorism, including the New York Times Bestsellers The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) and The Truth About Muhammad . Han är författare till åtta böcker, elva monografier och hundratals artiklar om jihad och islamisk terrorism, inklusive New York Times Storsäljare Den Politiskt Inkorrekt Guide till islam (och korstågen) och Sanningen om Muhammed . His latest book, Stealth Jihad: How Radical Islam is Subverting America without Guns or Bombs , is available now from Regnery Publishing. Hans senaste bok, Stealth Jihad: Hur Radikal islam är att undergräva Amerika utan Guns eller bomber , finns tillgänglig nu från Regnery Publishing.
Annonser

Ett svar

  1. Muslimer i majoritet?
    Att muslimer ska bli i majoritet behöver inte ta mer än 20 till 40 år. I Sverige finns idag ca 2 miljoner med utländsk bakgrund(alla är inte muslimer men en stor del är det). Av 9 miljoner är det 7 miljoner svenskar.
    Svenskar föder i genomsnitt endast 1,5 barn. Det krävs minst 2 för att hålla befolkningen konstant. Svenskarna minskar alltså med 1/4 varje generation.
    Muslimer/invandrare föder i genomsnitt 4 barn per kvinna. De fördubblar därmed sin befolkning varje generation/20 år. Ta en miniräknare så ser du att 2 miljoner invandrare blir 4 på 20 år och svenskarna går från 7 till 5,25. Om ytterligare 10 år är invandrarna 6 miljoner. Alltså fler än svenskarna. På 30 år! Med samma invandring som nu går det ännu fortare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: