Invandrare och brott (från ISD)

Bloggaren ISD (på bloggen SD Sverigedemokraterna Immigrant) har problem med publiceringen. Senaste inlägget kommer därför här:
I DON’T KNOW WHY I JUST CAN’T PUBLISH ANYTHING ELSE MORE THAN THE TITALE OF THE POST!!!

THE POST SHOULD BE THIS BELLOW IN THE COMMENTS:

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=1brottslsveutland.pdf&url=/dynamaster/file_archive/051214/e7dae113eb493479665ffe649e0edf57/1brottslsveutland.pdf

MAJORITETEN AV DEM SOM REGISTRERATS FÖR BROTT ÄR FÖDDA I SVERIGE AV SVENSKFÖDDA FÖRÄLDRAR

Brå:s studie omfattar samtliga folkbokförda personer i Sverige som var 15 – 51 år år 1997. Det rör sig om cirka 4,4 miljoner individer. Närmare 60 procent av de nästan 1 520 000 brotten som dessa personer var registrerade för under perioden kan hänföras till personer födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. (***Of course, the number of swedes is bigger, it’s around 80% of the swedish population!*)

Nästan en fjärdedel av brotten är registrerade på utrikes födda och närmare 20 procent på svenskfödda personer med en eller bägge föräldrarna födda utomlands. Brå har, med utgångspunkt från detta, försökt skatta hur samtliga anmälda brott fördelar sig på olika grupper. Bilden förändras då något, främst eftersom även de brott som begåtts av personer som inte är olkbokförda i Sverige kommer att inrymmas. Denna grupp beräknas svara för 7 procent av de anmälda brotten under perioden. Det är en ökning från 3 procent i Brå:s förra studie.

DE SOM ÄR FÖDDA UTOMLANDS ÄR OFTARE REGISTRERADE FÖR BROTT ÄN SVENSKFÖDDA PERSONER

De allra flesta i de studerade grupperna är inte misstänkta för något brott alls under den studerade femårsperioden Det gäller oavsett etnisk bakgrund. Andelen i de olika grupperna som inte är misstänkta för något brott alls, varierade mellan 88 och 95 procent.(***Explain this to the victims of 40%-608.000- of the crimes that could have been avoided*).

Andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som är födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är två och en halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige.

De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” är således 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder är risken 1,4 gånger större. Det mönster som framträdde i Brå:s förra studie, nämligen att risken att vara registrerad för brott var lägre bland ”invandrarnas barn” som var födda i Sverige än bland dem som själva hade invandrat till Sverige, visar sig således även i den nya studien.

GRUPPER FRÅN VISSA URSPRUNGSOMRÅDEN ÄR MER ÖVERREPRESENTERADE ÄN ANDRA

Andelen personer som är misstänkta för brott är större i grupper från vissa geografiska områden än från andra. Det gäller till exempel vissa delar av Afrika, till exempel Nordafrika, och Västasien. De som kommer från västra Europa, Sydostasien och USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland tillhör de grupper som i minst utsträckning är misstänkta för brott bland de utrikes födda. Det som utmärker de områden, där de som invandrat till Sverige i särskilt stor utsträckning är misstänkta för brott, är att levnadsbetingelserna där skiljer sig från levnadsbetingelserna i västländer. Därtill kommer att de som kommer från dessa områden ofta ”tvingats” lämna sitt hemland som flykting medan de som kommer från västländer oftast kommer utifrån ett mer fritt val.

Men nordafrikaners högre överrisk innebär inte att personer från Nordafrika svarar för en stor del av den misstänkta brottsligheten i Sverige. Deras andel är tvärtom mycket liten. De som dominerar är i stället nordbor. Personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör närmare 5 procent av de misstänkta medan personer från Nordafrika utgör 0,7 procent. Det hänger naturligtvis bland annat samman med att det inte finns särskilt många personer i Sverige som är födda i Nordafrika. Antalet invandrare från de nordiska grannländerna är mycket större.

Diskussion

BILDEN I HUVUDSAK DENSAMMA SOM I BRÅ:S FÖRRA STUDIE

Invandrares risk att vara registrerade för brott har inte förändrats på något markant sätt sedan Brå:s förra studie som avsåg förhållandena under slutet av 1980-talet. Det innebär följande:

• De allra flesta invandrare är inte registrerade för brott, vare sig i den förra studien eller i den nya.

(***Nobody has said the apposite. And then it is not a problem to have tighter rules/demands in migration policy because only a small minority will be affected*)

• Överrisken för att vara registrerad för brott har ökat i gruppen utrikes födda men är i princip oförändrad bland dem som är födda i Sverige av en eller två utrikes födda föräldrar. De utrikes föddas överrisk har ökat från 2,1 till 2,5. Om man genom standardisering tar hänsyn till skillnader mellan grupperna när det gäller ålder, kön, utbildning och inkomst, minskar de utrikes föddas överrisk till 2,1.

• Att överrisken för de utrikes födda har ökat beror inte på att vissa invandrargrupper i dag i större utsträckning är registrerade för brott än för 12 år sedan. Ökningen förklaras i stället i huvudsak av att antalet personer i Sverige som tillhör de flyktinggrupper, som redan i tidigare studier visat sig ha en särskilt hög överrisk, har ökat.

(***Time to demand them to stop fighting and making children in their country. Time to demand them to spend their energy and time to work and build their country or this problem will continue endlessly until Sweden- and other countries – is destroyed too. Time to demand responsibility and changes in their country in order to receive any help*)

• Mönstret att ”invandrarnas barn” i Sverige i mindre utsträckning är registrerade för brott än de som själva invandrat, vilket är internationellt ovanligt, står sig även i den nya studien.

(***Then no permission nor money to any kind of segregation like immigrant’s schools, f.ex., with the excuse of keeping immigrant’s culture if the lack of integration creates problems to the society*)

The report is interesting but too much by a PC point of view that it’s not so objective when it tries to give excuses to criminal behaviors instead of presenting objective solutions.

There are criminals everywhere, Sweden has criminals enough and it doesn’t need to import more criminals, tighter rules/demands in migration policy would prevent that criminal immigrants stay in Sweden cause only 3 years to get citizenship with no demands of integration is too little time to the immigrants really show and prove their behaviors and commitment with the society to be a contributor and not a problem.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: