Bra blogg borta! Hittas här! 1-11okt.09

Journalister mörklägger sanningen

Tycker att nedanstående artikel är jättebra och bör läsas av många.

Artikeln fanns i DN 11 sept 2009 ock skrevs av Journalisten Gunnar Sandelin, socionom, och tidigare pressombudsman för Bris och som arbetat i Socialtjänsten och sett verkligheten.

”Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna”

Krav på genomlysning av svensk invandringspolitik: Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet i asyl- och flyktingfrågor. Drygt en miljon utländska medborgare har under ett kvarts sekel beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Av dessa är hela nio av tio varken klassade som flyktingar eller som skyddsbehövande. Det är alltså en lögn att Sveriges mottagande av utlänningar främst värnar om de mest utsatta flyktingarna.

Men detta förtigs av såväl politiker som massmedier. Inte minst journalisterna har svikit sitt ansvar. I stället har vi fått en nationell mörkläggning av ideologiska skäl i allt som rör invandrar-, asyl- och flyktingfrågor. Nu borde regeringen genast utreda hur mycket de människor som kommit hit kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter.

Att ett samhälle faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen. Det skriver Gunnar Sandelin, journalist, socionom och tidigare pressombudsman på Bris.

 • Från mitten av sjuttiotalet och tio år framåt arbetade jag på socialbyrå och behandlingshem i Stockholm. Som färsk socialarbetare hamnade jag i en tradition som jag från början instinktivt reagerade mot, men som jag ändå snabbt föll in i. Jag var med om att bevilja asylsökande med uppehållstillstånd semesterresor till de länder som de påstått sig ha flytt från.
 • Jag betalade ut socialbidrag till utländska medborgare som jag nästan säkert visste hade svarta jobb vid sidan om – allt för att undvika obehagliga konfrontationer.
 • Om en folkgrupp sa en av mina chefer att ”vi får väl försörja dem som en folkloristisk färgklick.” I backspegeln är det tydligt att jag för egen del saknade tillräcklig erfarenhet och det civilkurage som skulle ha krävts för att kunna rucka på det eftergivna och förstående systemet. Många gånger byggde hjälparna upp ett osunt bidragsberoende, oavsett om klienterna var svenskar eller hade utländsk bakgrund.

  Under åtta år därefter var jag reporter på Sveriges Television. Där fick jag bland annat instruktioner av en ansvarig redaktör för ett av våra största nyhetsprogram att det ska ”vara så synd om invandrarna att folk ska gråta framför teven”. För att en nyhetssändning skulle bli en ”bra show” var att det önskvärt att det fanns offer, men det var underförstått att dessa offers anspråk aldrig synades i sömmarna.

  Sedan dess har jag funderat över orsakerna till att de ledande opinionsbildarna har så dålig verklighetsförankring i frågan.

  Hur många inflytelserika journalister har haft ett längre sammanhängande arbete i den verklighet som de varje dag vinklar sina rapporter utifrån? Våra opinionsbildare lever sällan där problemen finns.

  Eliten av skribenter och tyckare tillhör en övre medelklass som inom sina reservat ostört kan värna om sina ideologiska konstruktioner och rynka på näsan åt enklare varelsers intolerans. På SVT kallade vi den genomsnittliga tittaren för ”Nisse i Hökarängen”.

  På Migrationsverkets hemsida finns en tabell som heter ”Beviljade uppehållstillstånd 1980-2006”. Den specificerar på vilka grunder en utlänning fått uppehållstillstånd här under 26 år. Informationen har varit tillgänglig under många år, med årliga uppdateringar.

  Ändå tycks Sveriges journalistkår sorgfälligt ha undvikit att ta del av den. Resultatet har blivit att den mest genomgripande förändring som det svenska samhället genomgått i vår tid inte har diskuterats offentligt på ett allsidigt sätt. Migrationsverkets siffror sätter ljuset på denna ohederlighet, såväl vad gäller medierapporteringen som ansvariga politikers rädsla för klarspråk till allmänheten.

  Från 1980 till 2006 har drygt en miljon uppehållstillstånd beviljats i Sverige, varav nästan alla permanenta, vilket skiljer Sverige från de flesta länder. Ett tillskott på en miljon utländska medborgare under så pass kort historisk tid är en stor del av en liten befolkning som Sveriges och när det gäller att ta emot asylsökande så toppar Sverige statistiken per capita i Europa.

  Därutöver utgör anhöriginvandringen nästan hälften, en halv miljon, av alla som får stanna. Tillsammans med den nästa största posten humanitära skäl (som nu kallas för ”särskilt ömmande”) uppgår denna invandring till två tredjedelar av alla beviljade uppehållstillstånd. Men dessa är inte kopplade till skyddsskäl och faller utanför ramen för asyl.

  Endast 22.000 eller 5 procent av de asylsökande har fått stanna på grund av de är flyktingar enligt FN:s konvention, som omfattar personer som löper risk att förföljas i hemlandet på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning. Ytterligare 35.000 har kommit hit som utvalda kvotflyktingar, utsedda av Migrationsverket och FN:s flyktingorgan UNCHR när alla andra möjligheter ansetts uttömda. Kvot- och konventionsflyktingar är de enda grupper som är kopplade till FN-beslut när det gäller skydd och asyl.

  Men drygt åtta av tio asylsökande får sina permanenta uppehållstillstånd utan att de klassificeras som flyktingar. Istället får de stanna av humanitära skäl eller får asyl på nationella särtillägg som ständigt byter namn: ”flyktingliknade skäl”, ”de facto flykting”, ”skyddsbehövande”.

  Jämför man samtliga som beviljats uppehållstillstånd under dessa 26 år så är nio av tio varken klassade som flyktingar eller skyddsbehövande. Hela denna bild visar att det inte är sant att Sveriges mottagande av utländska medborgare främst värnar om de mest utsatta flyktingarnas rätt att få stanna.

  Helhetsbilden kan vara krånglig att reda ut, men det är en publicistisk skyldighet gentemot allmänheten, som knappast orkar hänga med i alla turer kring invandring, asyl och flyktingmottagning.

  Journalister har ett ansvar, och ibland ett direkt uppdrag, att belysa samhällsfrågor ur ett allsidigt perspektiv. Detta ansvar har min yrkeskår grundligt svikit. I flyktingfrågan har en nästan total enögdhet rått under alla år. Vi har inte redovisat obehagliga fakta och debatterat vart Sveriges upp- och nedvända asylpolitik kan leda. Istället har vi fått en nationell mörkläggning som upprätthålls av ideologiska skäl, där verkligheten få maka på sig för den idealiserade självbilden och den fejkade toleransen.

  Det är sällan karriärfrämjande att uttala sig för en restriktivare asylpolitik eller ifrågasätta det mångkulturella samhället. Den politiska korrektheten ligger som giftgas över debattklimatet.

  Den fruktade stämpeln ”främlingsfientlig/rasist” fungerar fortfarande som ett strypkoppel och avskräcker många från att gå i polemik mot godhetens företrädare, vilka på ren reflex använder förringande generaliseringar för att ta udden av all kritik. Sällan diskuteras själva sakfrågan, vilket knappast stärker de mest utsatta flyktingarnas möjligheter att få stanna.

  Den mycket omfattande invandringen till Sverige, världens ledande bidragsnation, kostar enorma summor – det vet vi. Spekulationer på dagspressens debattsidor samt utredningar och beräkningar som gjorts sedan mitten av nittiotalet varierar dramatiskt och pekar på årliga kostnader mellan 40 till närmare 300 miljarder per år.

  För inte så länge sedan skrev de två ordförandena i Sveriges Kommuner och landsting på DN Debatt att ”endast hälften av de män som kom som flyktingar under slutet av 1990-talet hade arbete fem år senare.

  För kvinnorna var motsvarande siffra ännu lägre, mellan 30 och 40 procent”. Men vi får aldrig klart besked från de politiker som har öppnat våra gränser om kostnaderna. I alla andra sammanhang övervägs utgifter i detalj, men här råder amnesti från sådant grundläggande förnuft. I stället tvingas vi gissa oss till utgifternas omfattning.

  I Europa börjar det bli alltmer legitimt att våga kräva en offentlig diskussion om samhällets kostnader för invandring/asylmottagning. I exempelvis våra nordiska grannländer är klimatet öppnare.

  Storbritanniens överrabbin Jonathan Sacks framförde nyligen öppna farhågor om det mångkulturella samhällets sönderfall i boken The Home We Build Together. Den väckte en livlig debatt i brittiska medier, men i Sverige hördes inte ett ord. Under den spanska valkampanjen nyligen seglade invandringen för första gången upp som en stor fråga. Hos oss har moderaterna ändå varslat om att asylpolitik och integration för första gången kommer att bli en valfråga.

  Migrationsministern har kallat svenska politikers rädsla för att tala om problemen med invandring för ”beröringsångest” och att de i stället ska våga tala om ”socio-ekonomiska problem som är kopplade till en viss kategori.”

  Självklart ska vi ta emot människor som kan belägga att de flyr för sina liv. Lika självklart är det att man inte kan tala om invandrare som en enhetlig grupp. Men man måste ändå kunna få diskutera frågan generellt och öppet utan anklagelser om rasism och främlingsfientlighet. Förändringen av Sverige från ett homogent till ett mångkulturellt samhälle är den största förändringen under vår livstid.

  Att skattemiljarder slentrianmässigt betalas ut till stora grupper som inte har klassificerats som varken flyktingar eller skyddsbehövande är provocerande för samhällsmoralen och gynnar på längre sikt endast verklig främlingsfientlighet.

  I grunden är det humanistisk hybris att tro att Sverige ska kunna härbärgera någon större del av alla som far illa på vår jord. Detta etablerade tankemönster var från början till största del ett uttryck för en solidaritet, men har under människosmugglarnas guldålder förvandlats till ren ansvarslöshet.

  Det är dags för vår yrkesgrupp att våga lyfta på locket och föra en offentlig diskussion som är förankrad utanför elitens elfenbenstorn. Ett rimligt krav är att regeringen tillsätter en statlig utredning om hur mycket de människor som har kommit hit de senaste tio till femton åren kostar i offentliga utgifter och tillför i skatteintäkter. På så sätt skulle vi äntligen kunna få en öppen diskussion om det mångkulturella samhällets för- och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

  Ett samhälle som faller sönder på grund av en alltför stor invandring gagnar ingen. Vi måste begränsa oss till att hjälpa de svårast utsatta om vi i framtiden ska kunna ha några resurser kvar till ett värdigt flyktingmottagande.

  Gunnar Sandelin

  ————————————————————————————————————

  DN artikel som är tänkvärd.

  Jag har nu hört att denne Mahmoud Aldebe vill nominera till Riksdagsledamot i Centerpartiet och han har tagit tillbaka sina tidigare krav enligt nedan, vilket jag verkligen är tveksam till att han egentligen har och att han när han väl ev. är vald..kommer att återuppta dessa krav.

  Hörde igår 09-11-08 på SR. att Aldebe inte längre vill bli nominerad till Riksdagsledamot p.g.a. att han inte känner sig välkommen i Partiet p.g.a Islamofobi.

  Muslimskt förbund kräver egna lagar

  Publicerat 2006-04-27 21:55

  Skilsmässor ska godkännas av en imam, kommunala skolor ska undervisa muslimska barn i hemspråk och religion i separata grupper, och flickor och pojkar ska inte få simundervisning tillsammans.

  De mycket kontroversiella kraven kommer från Sveriges muslimska förbund med cirka 70.000 medlemmar. I ett brev från förbundets ordförande till de politiska partierna kräver ordföranden Mahmoud Aldebe särlagstiftning för muslimer.

  Folkpartiledaren Lars Leijonborg ,som svarade redan på torsdagen, säger i ett uttalande att det är helt uteslutet att införa undantag för muslimer för att kvinnor ska kunna förtryckas med stöd i lagen:

  –  Muslimsk lag i Sverige när det gäller äktenskap och skilsmässa kommer folkpartiet aldrig att medverka till, säger Lars Leijonborg.

  I brevet från Sveriges Muslimska Förbund hävdas att religionsfriheten inte tillämpas i ”sin vida betydelse”. Religionen sägs vara som livet självt och vissa islamiska yttringar hamnar därför utanför det som omfattas av religionsfriheten. Särlagstiftning behövs för att anpassa familjerätten till islam, skriver Aldebe.

  I brevet krävs också att muslimska barn ska få undervisning i hemspråk och religion i ”homogena grupper” i den kommunala skolan, och att flickor och pojkar från muslimska länder ska få simundervisning i separata grupper.

  Dessutom kräver förbundet två dagars extra betald ledighet för muslimer för att fira muslimska högtider liksom två timmars ledighet varje fredag för fredagsbönen.

  Mahmouds Aldebes krav är kontroversiella inte bara för icke-muslimer utan även bland muslimer som inte vill att religiösa ledare ska styra över deras privata angelägenheter.

  Aldebe själv är också en kontroversiell person. Abdel Haqq Kielan, imam för Svenska Islamiska samfundet, skrev i en artikel i Expressen i höstas att det är hög tid att markera tydligt mot de antidemokratiska muslimska krafterna och att Aldebe ”svärtar ned meningsmotståndare på ett sätt som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle”.

  DN har sökt Mahmoud Aldebe för en kommentar utan att nå honom.

  Staffan Kihlström

  ———————————————————————————————————

  Om någon inte vet vad Sharialagar innebär och att där ingår stening av kvinnor så titta på nedanstående video.

  Youtube: DO YOU KNOW WHAT IS SHARIA LAW?

  Skrivet av Ladycobra 2009-10-11 14:15:49.0 | 1 kommentar | Redigera

  Burkha eller ej??

  Jag undrar om det verkligen skall finnas någon Burkha i vår kultur. Vem vet vad som döljer sig under denna heltäckande klädnad,man ser inte ansiktet eller ögonen på den som bär den och man vet inte om det är man eller kvinna som finns under denna klädnad..

  Skulle ju kunna utnyttjas som förklädnad av terrorist eller bankrånare t.ex.

  Nej jag tycker att denna klädnad inte hör hemma i vår kultur.

  Jag anser att det är kvinnorförtryck som ligger bakom att kvinnor skall bära en sådan klädnad. Kan inte vara bekvämt att ha på sig, tänk att ha denna klädnad i ett varmt klimat..och hur kan man cykla eller utföra någon slags motion med denna beklädnad..

  Vill vi se en massa kvinnor i Sverige insvepta i denna beklädnad…i alla fall vill inte jag det.

  När Gud skapade kvinnan var det väl inte hans mening att hon skulle dölja sitt vackra hår eller ansikte på detta sätt. Eller vad tycker ni bloggläsare?

  ——————————————————

  Norska Aftenposten.

  Jag undrar varför inte Sverige gör lika som Norge, eller kanske det förekommer att man tar tillbaka Svenskt medborgarskap.???

  Voldtektstiltalt fratatt norsk statsborgerskap

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har trukket tilbake det norske statsborgerskapet til en 40 år gammel egypter som står tiltalt for åtte overfallsvoldtekter i Oslo.

  Tiltaltes forsvarer Tor Erling Staff (FOTO: SCANPIX)

  – Vi har mulighet til å tilbakekalle et norsk statsborgerskap dersom det er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger fra søkeren eller at søkeren har fortiet forhold av vesentlig betydning, sier assisterende avdelingsdirektør Christine Wilberg Poulsson ved UDIs oppholdsavdeling til VG.

  Hun understreker at hun kun uttaler seg på generelt grunnlag.

  Etter en rekke besøk i Norge på begynnelsen av 1990-tallet, søkte egypteren om permanent opphold i 1995 på bakgrunn av sin homofile legning. Samtidig inngikk han partnerskap med en 17 år eldre nordmann. Sju år senere ble egypteren norsk statsborger. Et halvt år etter at statsborgerskapet var innvilget tok forholdet til nordmannen slutt. Under partnerskapet fikk egypteren tre barn med to norske kvinner.

  I tillegg mener politiet at han i løpet av de siste ni årene har overfalt og voldtatt åtte kvinner i Oslo. Et av ofrene tok sitt eget liv i ettertid.

  Den 40 år gamle trebarnsfaren har klaget avgjørelsen inn for Utlendingsnemnda (UNE).

  – Vi mener avgjørelsen ikke er sterkt nok begrunnet og forsøker å rette den opp, sier tiltaltes forsvarer Tor Erling Staff til VG.

  I løpet av de siste tre årene er 62 norske statsborgerskap blitt tilbakekalt av UDI.

  (© NTB)

  – Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo

  Samtlige som er anmeldt for overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene, er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. AVKRISTJAN MOLSTAD

  Tall fra Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon viser at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i årene 2006-2008 involverer en ikke-vestlig gjerningsmann.

  – Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere og kommer ofte fra traumatiserte land eller land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge, sier leder Hanne Kristin Rohde ved Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon til NRK.

  Det er menn med kurdisk eller afrikansk bakgrunn som dominerer statistikken, og politiet mener det trengs mer forebyggende arbeid blant menn med innvandrerbakgrunn.

  Statistikk fra tidligere år viser at personer med en utenlandsk bakgrunn blir stadig mer overrepresentert blant gjerningspersonene i de anmeldte voldtektene, sett i forhold til befolkningssammensetningen i Oslo.Stadig mer overrepresentert.

  Ifølge politiets rapport «Voldtekt i Oslo 2007» hadde 72,8 % av gjerningsmennene det året en annen landbakgrunn enn norsk. Ved en tilsvarende undersøkelse i 2004 lå dette tallet på 63,2 % og i 2001 på 53 %. Disse tallene gjald samtlige voldtekter. Andelen utenlandske gjerningsmenn bak overfallsvoldtekter har vært gjennomgående høyere.

  Hanne Kristin Rohde sier til NRK at gjerningsmennene enten er traumatiserte eller psykisk skadet, eller at de kommer fra et land der vold mot kvinner er vanlig.

  – Vi ser at flere av dem har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner, sier Rohde.

  For tre uker siden ble en egyptisk mann tiltalt for å ha voldtatt eller forsøkt å voldta til sammen åtte kvinner i tidsrommet 1998 til 2007. Denne saken ble av politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby karakterisert som den mest alvorlige voldtektssaken i Oslo i moderne tid. Mannen er nå fratatt sitt norske statsborgerskap

  Våldtäkter ökar och varför??

  Svåra psykiska problem efter våldtäkt!

  Vem tänker på alla kvinnor i Sverige som blivit våldtagna av  i de flesta fallen män med utländsk härkomst…Och varför mörklägger massmedia detta?

  Är det kvinnorna som skall låsas in för att skyddas från dessa brutala vådtäktsmännen eller ?? De får ju men för livet av psykiska påföljder efter sådana våldtäkter.

  I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2” framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

  Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.

  I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”

  I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17” framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten. Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

  Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

  I Dagens Nyheter 2000-02-11 intervjuades en grupp invandrarungdomar med bakgrund i Mellanöstern angående en gruppvåldtäkt i Rissne några veckor tidigare. Svaren som framkom visar att det bland invandrare meddenna bakgrund, som i de flesta fall också är muslimsk,finns attityder som skulle kunna utgöra en förklaring till överrepresentationen. Hur utbredda dessa attityder är, finns det dock, oss veterligen, ingen statistik på. Nedan följer ett citat från artikeln:

  ”…det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid. Den svenska tjejen får ju massor av hjälp efteråt, och hon har nog redan (vill inte återge ordet) Men arabtjejen får problem med sin familj. För henne är det en stor skam att bli våldtagen. Det är viktigt att hon har kvar oskulden när hon gifter sig. […] Det var ingen tillfällighet att det var en svenska som skändades i Rissne – det framgår tydligt av samtalet med Ali, Hamid, Abdallah och Richard. Alla fyra ser i någon mening ner på svenska flickor och hävdar att denna inställning är vanlig bland unga män med föräldrar som har invandrat till Sverige. […] Det är alldeles för lätt att få en svensk (fult ord om en kvinna)… tjej, menar jag, säger Hamid och ler generat över sitt ordval. […] Många invandrarkillar är ju med svenska tjejer när de är tonåringar. Men sen när de ska gifta sig tar de en riktig kvinna från sin egen kultur som inte har varit med någon kille. Så ska jag göra. Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönder……..(censur).”

  ————————————————————————————————————

  Iman sensurerade innehållet i Submission på Nobelmuseet.

  Varför mera hänsyn till Islam än Kristendom?

  Existens handlade om självcensur och yttrandefrihet 15 oktober 2009.

  Jag blev mycket upprörd över att Nobelmuseet tillkallat Imanen Abd al Hagg Kielan som valde vilka avsnitt ur filmen Submission som skulle få visas.

  Den handlade om kvinnomisshandel i Islams namn. Varför visades inte filmen som den var?  Text från Koranen fanns med på en misshandlad kvinnokropp ”Slå olydiga fruar”

  En modig muslimsk kvinna som intervjuades av Eva Rehnström genom internet skype, låg bakom dessa bilder av misshandlade kvinnor i Islams namn, hon hade själv blivit hotad för hennes kamp för att kvinnorna skall slippa bli misshandlade i Islams namn.

  Varför ställer inte Sverige upp mer för dessa misshandlade kvinnor och protesterar mot att man får behandla kvinnor på detta sätt genom att hänvisa till Koranen.

  Detta är fruktansvärt helt enkelt,, jag lider med dessa kvinnor..och dessa hedersmord som även förekommit i Sverige,, skall detta få tillåtas i ett demokratiskt land som Sverige???

  Jag undrar varför inte man frågade en präst eller Biskop eller annan troende Kristen innan man visade Ecco Homo, där man visade Jesus på ett fruktansvärt sätt som gjorde mig väldigt upprörd som kristen.

  Varför ta mera hänsyn till Islam än Kristendom??

  Tyckte programledaren Eva Rehnström var jättebra programledare i gårdagens Existens.

  Våldet breder ut sig, och har ofta religiösa förtecken. Särskilt gäller det områden med starka inslag av Islam, tex Afganistan, Iran, Irak osv. Man hugger huvet av folk pga brott mot heder och seder, man stympar för alla möjliga påhittade brott och man jagar homosexuella allt man kan, tex i Irak där dom antingen blir kastrerade eller dödade utan någon som helst rättegång eller dom.

  Sjukvården i Irak har skickat nödsignaler till västvärden och till de amerikanska styrkorna där pga att dom har fått in så många män som har könsdelarna bortskurna pga att dom påståtts vara eller är homosexuella. Inte sällan har de först blivit stympade och sen har de dessutom blivit våldtagna i anus (skumt!) pga sin homosexualitet. Det är rena rama medeltiden som håller på och breder ut sig tyvärr.

  Inte konstigt att våldet ökar i Islams namn då det står i Koranen  att man skall döda de som inte vill bli muslimer, hörde detta på Ring   P1 i dag då en man citerade Koranen..Det står dessutom  kvinnor är    männens åker, minns inte hela texten,, men det gick ut på att kvinnor  var underkastade männen.    En video på You tube som var fruktansvärd hemsk som beskrev Sharialagarna hur de gick till blev stoppad, men hann se den innan och det var hemskt att se hur bl.a. en kvinna blev stenad av flera män och fruktansvärt att se henne lida, jag orkade inte se detta..men i filmen framgick också bl.a.att man kör med bilar i de talibanstyrda områdena i muslimska länder och skriker ut i högtalare att de skall erövra världen och ta makten i Alahs namn.   Jihad står också omtalat i koranen.   Man blir ju rädd när man ser detta, och hoppas innerligt att inte dessa Sharialagar blir särslagstiftade för muslimer i Sverige.. Det har sju skett hedersmord i Sverige och bara det är ju skrämmande.   Jag tycker det är hemskt att media kallar detta för hets mot folkgrupp att påtala dessa hemskheter som förekommer inom Islam, medan de som är muslimer och lever med Islam som religion, får tydligt uttala att de tänker ta över och dessutom gå i parader för att uttrycka sitt hat mot Danmark, USA, ja hela västvärlden och så förneka att förintelsen ägt rum, bränna Danska flaggan m.m. Om detta inte är hets mot folkgrupp så vet inte jag vad som menas med det.?? —————————————————————————————————————- Jag undrar över varför Media och andra hela tiden försvarar bilbränder , stenkastning, skolbränder, m.m. med att ungdomarna är arbetslösa.. Tänk om alla arbetslösa och fattiga pensionärer skulle börja göra likadant?? Vore bättre att de försökte lära sig Svenska och studera för att få arbete istället för att kasta sten och bränna bilar för oskyldiga människor..Tänk vad detta kostar…   Jag förstår inte detta tänkande att man kan få mera genom att stenkasta och bränna bilar skolor m.m.  Tänk om alla som har det svårt i Sverige skulle börja göra likadant???   Se på mitt inslag om ”Kostar vad då” det beror inte på att de har det sämre än andra Svenskar att de gör på detta sättet,,, titta också på Dr. Peter Hammonds statistik som jag har i min blogg…så ser man ju helt klart tendensen hur utvecklingen blir..   Om man flytt från ett land som har krig och elände så förstår jag inte varför man ställer till med sådant elände i nya hemlandet som ställt upp med all möjlig hjälp…. Finns många Svenskar som lever på mindre bidrag än dessa flyktingar får..men de stenkastar inte eller bränner bilar m.m….

  ————————————————————————————————————

  Många undrar vad vår generösa flyktingpolitik kostar men sådana uppgifter framgår inte i media eller talas om i poitiska debatter, men alla andra kostnader pratas det om och dras in på t.ex. sjukvård, omsorg, åldringsvård, pensioner, skolor m.m. då statsskulder bara ökar.

  Migrationsverkets kostnader? Uppgifter går att få vad den totala kostnaden för Migrationsverket kostar, Har begärt uppgiften via mail (om jag får svar?)  om TOTALKOSTNADERNA för 2008. Man kan läsa om begärd budget för 2009://www.migrationsverket.se

  Yrkade medel (i mkr) för perioden 2009–2011 Kostar Vadå?

  2009 2010 2011
  12:1 Migrationsverket 200 200 200
  12:6 Offentliga biträden i utlänningsärenden 140 129 129
  12:2 Ersättningar och bostadskostnader 270 140 140
  10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 400 700 700
  12:8 Nationell medfinansiering av nationella EU-finansierade projekt 55 55 55

  Dock EJ tagit reda på HUR många personer omfattas av åtgärderna.

  Det börjar med en boende utredning som ”varocken” som är intresserad av kan ta reda på för detta är offentliga handlingar! Utredning görs på ”varje icke Svensk”! Myndigheter som är inblandade är Socialförvaltningen/Advokater/poliser/migra/tolkar/läkare/Överförmyndare i vissa fall. Kostnaderna  totalt = Okända! Men både advokater /läkare har mer än 1000kr/timme. Hur ofta och hur måna ggr de samlas beror på ”ärendet”. Hur mycket det kostar totalt .. är okänt beroende på ärendets längd, men den samman räkningen KAN handläggande myndighet räkna UT/ om de skulle vara intresserade att räkna ut varje individs kostnad !Men ett överslag av ETT möte med alla inblandade ca 40 000kr. FÖR ETT MÖTE!

  Om du som asylsökande placeras på en förläggning får du ”bara 21 kr/dag” eller hos någon annan ( kan vara en familj)då får du 4100 kr/ m varav 25% skall gå till ”hyra”. Får du uppehållstillstånd och får kommun placering får du 2700kr/m .Utöver detta kan du ansöka om förutom barbidrag /bostadsbidrag/flerbarnstillägg ev bidragsförskott/underghåkllsbidrag Du kan sökan Cyklar/möbler/kläder/hobby/kurser/Sängkläder hemspråkskunskaper osv beroende på kommunens ”generositet”.

  2700/m X 12 = 32 400/år

  Ett lättare räkneexempel nedan:

  Säg att du har 4 barn och dig själv. Du får för dig själv 2700kr och för dina barn kan man räkna ut med tabeller som finns i varje kommun. : Obs normerna är olika i varje kommun! Vi tar ett exempel på ålders spannet nedan som reglerna är i EN kommun.

  0-2 år= 1810:-
  3-10 år= 2020:-
  11-14 år= 2320:-
  15-18 å= 2610:-

  8760/m x 12 ( ett barn ur varje åldersgrupp) = 105 120 /per ÅR NETTO för dessa barn (variationer förekommer beroende på i vilken åldersgrupp barnen är!)

  Till den summan tillkommer ju även barnbidrag, och om det finns bara en förälder då har du även bidragsförskott.
  Du har barnbidrag för 4 barn 1050/m barn och flerbarnstillägg för varje barn över ett barn 150 kr=1200kr/m och barn X 4 X 12 = 57 600/år NETTO.

  Underhållsbidrag om mannen/kvinnan  inte finns beräknat efter F-kassans schablon sedan dras barnbidragen ifrån denna summa som mannen/kvinnan SKULLE ha betalat. Finns ingen underhållsbidrags skyldig så betalar F-kassan detta ca 74 000  /år för fyra barn i dessa åldrar. Tabellen taget från F-kassans hemsida

  0 – 6 år

  2 221 kronor/månad -1050 =14 052/år X (2barn)= 28 104/år för 2 barn!

  7 – 12 år

  2 733 kronor/månad-1200 = 18 398 /år. För ett barn

  13 – 17 år

  3 246 kronor/månad-1050= 26 352/år. För ett barn

  Du har rätt till bostadsbidrag. Men med fyra barn + en vuxen i familjen betalar du nästan ingen hyra. det som inte ingår i beviljat bostadsbidrag är el/kabel/Internet ( allt enligt F- Kassan)

  Sammanlagda ungefärliga inkomsten med en vuxen fyra barn där den enda vuxna i familjen INTE jobbar, eller där det finna bara EN vuxen i Familjen.

  Socialbidrag/år = 32 400 1 Vuxen NETTO

  Socialbidrag 4 barn i varierande ålder =105 120/år NETTO

  Barnbidrag = 57 600kr/år NETTO

  Underhållsbidrag = ca 74 000/år NETTO

  Summa= 269 120 kr NETTO/ÅR. Som blir  22 900/m NETTO!

  Vilket skulle innebära OM man arbetade och skulle ha den summan NETTO kontant/m skulle man ha en års inkomst BRUTTO på 370 000kr/år dvs 31 tusen / månad om man räknar 35% skatt MEN en vanlig familj skulle även ha alla normala kostnader som en vanlig familj har gällande hobbyn barn/vuxna /möbler /kläder osv.

  Detta är TOTALSUMMA/ÅR UTAN ATT ev  BOSTADS BIDR. ÄR MED RÄKNAT eftersom det beror på bostadens storlek /hyras storlek!= men att hyran är nästan obefintlig, kan man räkna ut alldeles själv eftersom ingen arbetsinkomst finns, och man kan fortfarande begär extra pengar för: Cyklar/möbler/kläder/hobby/kurser/Sängkläder hemspråkskunskaper osv beroende på kommunens ”generositet. DV säga man har inga ”vanliga familjers kostnader” utan detta är för MAT/uppehåll

  SVÅRARE VAR DET INTE… att räkna ut, det finns mallar för allt på Försäkringskassans sidor. Siffrorna gäller alla socialfall i Sverige förutom att F-kassan oftast får tag på en i EU boende barnafadern och då, blir kostnaderna för samhället mindre!Tilläggas kan ang asylsökanden att skolmat/sjukvård /bussbiljetter/kort /SFI/tandvård belalas av socialen .

  Om du som asylsökande placeras på en förläggning får du ”bara 21 kr/dag” eller hos någon annan ( kan vara en familj)då får du 4100 kr/ m varav 25% skall gå till ”hyra”. Får du uppehållstillstånd och får kommun placering får du 2700kr/m .Utöver detta kan du ansöka om förutom barbidrag /bostadsbidrag/flerbarnstillägg ev bidragsförskott/underghåkllsbidrag Du kan sökan Cyklar/möbler/kläder/hobby/kurser/Sängkläder hemspråkskunskaper osv beroende på kommunens ”generositet”.

  2700/m X 12 = 32 400/år

  annan ( kan vara en familj)då får du 4100 kr/ m varav 25% skall gå till ”hyra”. Får du uppehållstillstånd och får kommun placering får du 2700kr/m .Utöver detta kan du ansöka om förutom barnbidrag /bostadsbidrag/flerbarnstillägg ev bidragsförskott/underghåkllsbidrag Du kan sökan Cyklar/möbler/kläder/hobby/kurser/Sängkläder hemspråkskunskaper osv beroende på kommunens ”generositet”.

  2700/m X 12 = 32 400/år

  Ett lättare räkneexempel nedan:

  Säg att du har 4 barn och dig själv. Du får för dig själv 2700kr och för dina barn kan man räkna ut med tabeller som finns i varje kommun. : Obs normerna är olika i varje kommun! Vi tar ett exempel på ålders spannet nedan som reglerna är i EN kommun.

  0-2 år= 1810:-
  3-10 år= 2020:-
  11-14 år= 2320:-
  15-18 å= 2610:-

  8760/m x 12 ( ett barn ur varje åldersgrupp) = 105 120 /per ÅR NETTO för dessa barn (variationer förekommer beroende på i vilken åldersgrupp barnen är!)

  Till den summan tillkommer ju även barnbidrag, och om det finns bara en förälder då har du även bidragsförskott.
  Du har barnbidrag för 4 barn 1050/m barn och flerbarnstillägg för varje barn över ett barn 150 kr=1200kr/m och barn X 4 X 12 = 57 600/år NETTO.

  Underhållsbidrag om mannen/kvinnan  inte finns beräknat efter F-kassans schablon sedan dras barnbidragen ifrån denna summa som mannen/kvinnan SKULLE ha betalat. Finns ingen underhållsbidrags skyldig så betalar F-kassan detta ca 74 000  /år för fyra barn i dessa åldrar. Tabellen taget från F-kassans hemsida

  0 – 6 år

  2 221 kronor/månad -1050 =14 052/år X (2barn)= 28 104/år för 2 barn!

  7 – 12 år

  2 733 kronor/månad-1200 = 18 398 /år. För ett barn

  13 – 17 år

  3 246 kronor/månad-1050= 26 352/år. För ett barn

  En fyra barns familj med en mor som förälder :Du har rätt till bostadsbidrag. Men med fyra barn + en vuxen i familjen betalar du nästan ingen hyra. det som inte ingår i beviljat bostadsbidrag är el/kabel/Internet ( allt enligt F- Kassan)

  Sammanlagda ungefärliga inkomsten med en vuxen fyra barn där den enda vuxna i familjen INTE jobbar, eller där det finna bara EN vuxen i Familjen.

  Socialbidrag/år = 32 400 1 Vuxen NETTO

  Socialbidrag 4 barn i varierande ålder =105 120/år NETTO

  Barnbidrag = 57 600kr/år NETTO

  Underhållsbidrag = ca 74 000/år NETTO

  Summa= 269 120 kr NETTO/ÅR. Som blir  22 900/m NETTO!

  Vilket skulle innebära OM man arbetade och skulle ha den summan NETTO kontant/m skulle man ha en års inkomst BRUTTO på 370 000kr/år dvs 31 tusen / månad om man räknar 35% skatt MEN en vanlig familj skulle även ha alla normala kostnader som en vanlig familj har gällande hobbyn barn/vuxna /möbler /kläder osv

  Sedan kommer vi till pensionerna:

  Och där gäller följande: Man får den pension från det land man kommer ifrån inom EU och där Sverige har ett pensionsavtal med eller ett EES avtal Norge. Har inte Sverige ett avtal med landet man kommer ifrån så gäller följande. Man får/ fyllda 65 år garantipensionen ca 6800kr/m Netto!

  DVS SAMMA PENSION SOM SVERIGES LÅGAVLÖNADE KVINNOR som fött barn OCH SOM JOBBAT I VÅRD/HANDELS! I CA 30-40 ÅR

  Tillägg till ”Kostar vad då?”

  From år 2006 får anhörigeinvandrare fyllda 65 något som kallas ÅLDERFÖRSÖRJNINGSSTÖD dvs existensminimum som är 7.800 kr per månad netto ca + bostadsbidrag det är mer än en grundpensionär i Sverige som jobbat hela sitt liv, eller en arbetsemigrant som kommit hit  utan att ha kostat Sverige en krona i utbildning får och studerat till  tex sjuksköterska. Eller jobbat som  låglönekvinna inom handel /vård. Som får ca 7.000kr per månad netto + ev. bostadsbidrag beroende på  ev.eget kapital (sparade ev pengar som är skattade en gång redan)

  .

  Skrivet av Ladycobra den 1 okt 08:55   |  Anmäl

  Annonser

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Google+-foto

  Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  w

  Ansluter till %s

  %d bloggare gillar detta: