Om Barcelona-förklaringen 1995

Länk till originalet.

Översatt till engelska av Anders Bruun Laursen från en flyer som delas ut av Dansk Kultur. Layout, formatering och lagt till bilder från Balder.org.
Short Link to this page http://balder.org/zed/euromed Kort Länk till webbplatsen http://balder.org/zed/euromed

Deutsche Fassung Dansk Nederlands Til Forsiden
Free Muslim Immigration to Europe Gratis muslimsk invandring till Europa Engelsk Version

Secret European Union-agreements with 10 European and North African Countries Hemlig EU-avtal med 10 europeiska och nordafrikanska länder

Folder Dansk Kultur Allerød Postomdeling

Abstract from the Barcelona – Euro Mediterranean Declaration of 1995: Sammanfattning från Barcelona – Euro Medelhavet förklaringen från 1995:

The Euro Mediterranean Declaration was agreed upon by the EU, Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Jordan, the Palestinian Authority, Syria, Lebanon, Turkey and Israel and comprises: Euro Medelhavet förklaring har godkänts av EU, Marocko, Algeriet, Tunisien, Egypten, Jordanien, Palestinska myndigheten, Syrien, Libanon, Turkiet och Israel och omfattar:

Comprehensive political partnership, among other things about: Omfattande politiska partnerskap, bland annat om:

  1. Establishing a free trade area and economic integration to begin in the year of 2010 Upprättandet av ett frihandelsområde och ekonomisk integration att börja under 2010
  2. Considerably more money for the partners Betydligt mer pengar för partner
  3. Cultural partnership. Kulturellt partnerskap.

Respect for Islam Is Guaranteed by the EU Respekt för Islam garanteras av EU

Multiculturalism is to be respected in order to promote tolerance between different ethnic groups in society. Multiculturalism ska respekteras för att främja tolerans mellan olika etniska grupper i samhället. The importance of a resolute common campaign against racism, xenophobia and intolerance is emphasized. [ Breaking News – January 2008 !!! ] Vikten av en beslutsam gemensamma kampanj mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans betonas. [Breaking News – januari 2008!]

Close mutual European-Muslim influence on radio, television, newspapers and magazines is to bring about cultural understanding. Stäng ömsesidigt europeisk-muslimska inflytande på radio, tv, tidningar och tidskrifter är att skapa kulturell förståelse. The EU will actively promote such mutual influences. EU kommer att aktivt främja en sådan ömsesidig påverkan. Youth exchange is one of the instruments for cooperation between future Euro Mediterranean generations. Barcelona declaration adopted at the Euro-Mediterranean Conference [27-28/11/95] [Story continues beyond image insert] Ungdomsutbyte är ett av de instrument för samarbete mellan framtida Euro Medelhavet generationer. Barcelonadeklarationen antogs vid Europa-Medelhavskonferensen [27-28/11/95] [Story fortsätter utanför bilden infoga]

Title page of flyer produced by the Association Dansk Kultur Titel för flyer producerad av Föreningen Dansk Kultur

Omslag og mapp som delas ut av föreningen Dansk Kultur (danska kultur)

The Danish text reads: Den danska texten lyder:
Free Muslim Immigration to Europe Gratis muslimsk invandring till Europa
Secret EU-deals with 10 Asian and Northafrican countries Hemlig EU-avtal med 10 länder i Asien och Northafrican länder

The original flyer (pdf) in Danish containing the text of this article Den ursprungliga flyer (pdf) i danska innehåller texten i denna artikel

Open letter to the Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen Öppet brev till den danska statsministern Anders Fogh Rasmussen

from Anders Bruun Laursen från Anders Bruun Laursen

June 27. 27 juni. 2006 2006

To the Prime Minister Till premiärminister

Allow me the following three questions: Låt mig följande tre frågor:

Question 1: Why have you, our politicians, and the media told us nothing about the Euromediterranean Project, which has been in existence for more than 10 years now? Fråga 1: Varför har ni, våra politiker och media berättade ingenting om Europa-projektet, som har funnits i mer än 10 år nu?

Question 2: Why is our 1000-year-old identity, religion and culture to be removed and replaced by islam? Fråga 2: Varför är vår 1000-åriga identitet, religion och kultur som skall tas bort och ersätts med islam?

[…] thus dismantling our religion and culture, which are called ‘stereotypes and prejudices’. […] Därmed avveckla vår religion och kultur, som kallas ”stereotyper och fördomar.

Question 3: Do you believe, that the credibility of your government and confidence in the undemocratic EU will grow, as we ‘grassroots’ spread knowledge about the Euromediterranean/Euro-Arabian project? Fråga 3: Tror du, att trovärdigheten i er regering och förtroende för de odemokratiska EU kommer att växa, som vi ”gräsrotsnivå” sprida kunskap om Europa / Euro-arabiska projektet?

Do you not think it is about time for you and your government to start informing us thoroughly about the Euromediterranean Project and its propaganda machinery? Tycker ni inte att det är hög tid för er och er regering att börja informera oss grundligt om Europa-projektet och dess propaganda maskiner?

E-Mail Answers from the Danish Prime Minister – Aug. 29.2006: E-post svar från danska statsministern – Aug 29,2006:

The goal of establishing a free-trade area implies that the southern members of the cooperation can obtain gradual integration into the expanded European internal market and the possibility of ultimately reaching the EUs four fundamental freedoms: free movement of goods, services, capital and people – in exchange for tangible political and economic reforms. Målet att skapa ett frihandelsområde innebär att södra medlemmar av samarbete kan få gradvisa integration i det utvidgade EU: s inre marknad och möjligheten att i slutändan nå EU: s fyra grundläggande friheter: fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor — i utbyte mot konkreta politiska och ekonomiska reformer. […] […]

Read all of Anders Bruun Laursen’s questions and the Danish Prime Minister Fogh Rasmussen’s answers here. Läs alla Anders Bruun Laursen frågor och den danska statsministern Fogh Rasmussen svar här.


[continued] The EU Offers the Populations of 9 Muslim Countries Free Movement of Goods, Services, Capital and People into the EU. [fortsatte] EU erbjuder befolkningen i 9 muslimska länder Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor i EU.

In return for concrete political and economic changes the EU offers integration in the expanded internal market of the EU and the possibility to obtain free movement for goods, services, money and people. I utbyte mot konkreta politiska och ekonomiska förändringar som EU erbjuder för integration i den utvidgade inre marknaden i EU och möjlighet att få fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor.

Association agreements have been made with all partner countries except Syria (Abstract from 28.11.2003 account of Euro Mediterranean Foreign Minister Conference in Naples held on 2.-3.12.2003!!). Associeringsavtal har gjorts med alla partnerländer utom Syrien (Sammanfattning från 28.11.2003 grund av Euro Medelhavet utrikesminister konferensen i Neapel hållas den 2.-3.12.2003!).

Negotiations about Turkish EU entrance began in 2005. Förhandlingarna om Turkiets EU-inträde inleddes 2005.

Note: The account was published by the EU-commission 6 days before the Foreign Minister Conference! Obs! Konto offentliggjordes av EU-kommissionen 6 dagar innan utrikesminister konferensen!
So – who rules the EU? Read the account here: 6th Conference of Euro-Mediterranean Foreign Ministers Naples, 2-3 December, 2003 Så – vem regler EU? Läs konto här: 6:e konferens för Europa-Medelhavsområdet utrikesministrar Neapel, 2-3 december, 2003

Confirmed by the Danish Prime Minister on 29.08.06 in correspondence. Bekräftas av danska statsministern på 29.08.06 i korrespondens. However, the Prime Minister twice refused to inform why he, our governments and the media have kept absolutely silent about the Euro Mediterranean Project. Men premiärminister två gånger vägrat att meddela varför han, våra regeringar och media har hållit helt tyst om euron Medelhavet Project.

Three weeks after the terror attack in 2001 on the WTO Center in New York, the EU knelt before Islam, and the Euro Mediterranean Project is now being used as a lightning conductor. Tre veckor efter terror attacken i 2001 om WTO Center i New York, EU knäböjde inför islam och Europa Medelhavsprojektet används nu som ett blixtnedslag dirigent.

UNCCP

‘The ministers declined as both dangerous and unfounded any connection between terror and the Arab and Muslim world. ”Ministrarna minskat både farligt och ogrundade någon koppling mellan terrorism och den arabiska och muslimska världen. In this context the importance of the Barcelona Process was emphasized by everybody as a suitable and recognized instrument to promote a dialogue between equal partners and civilizations. I detta sammanhang vikten av Barcelonaprocessen har understrukits av alla som ett lämpligt och erkänt instrument för att främja en dialog mellan jämbördiga parter och civilisationer.

The ministers agreed to work on deepening the on-going dialogue between the cultures and civilizations, especially wanting to direct attention towards youth, education, and the media’. Ministrarna enades om att arbetet med att fördjupa den pågående dialogen mellan kulturer och civilisationer, särskilt önskar att rikta uppmärksamhet mot ungdomar, utbildning och media. ”
Account from the 5.-6.10.2001- Euro Mediterranean Foreign Conference in Brussels Konto från 5.-6.10.2001-Euro Medelhavet utrikes-konferensen i Bryssel

The European Union and the European Council Want to Remove Our Ancient Identity Den Europeiska unionen och Europeiska rådet vill ta bort Vår Ancient Identity

‘Cultural policy must avoid the popular distinction between ‘them’ and ‘us’, even mentioning ‘the other’ , as this opens the gate for imposing collective identity on the individual’. ”Kulturpolitik måste undvika den populära distinktionen mellan” de ”och” oss ”, även hänvisar till” de andra ”, eftersom det öppnar porten för att införa kollektiva identiteten på individen”.

Traugott Schoefthaler , head of the Anna Lindh Foundation , a Euro Mediterranean propaganda apparatus) Traugott Schoefthaler, chef för Anna Lindh-stiftelsen, en Euro Medelhavet propaganda apparater)
See Dialogue to Hospitality (pdf). Se dialog Hospitality (pdf).

‘Identity is the root of all conflicts’ ”Identitet är roten till alla konflikter”

( World Culture Forum Alliance, founded by the Ford Foundation , which is inextricably tied to the US Council on Foreign Relations and the CIA . The EU and the European Council are also attached to the WCFA ) (Världen Kultur Forum Alliance, som grundades av Ford Foundation, som är oupplösligt knuten till US Council on Foreign Relations och CIA. EU och Europeiska rådet är anslutet till WCFA)

The Danish Foreign Ministry is educating us from our ‘ stereotypes and prejudices ‘ towards Islamic culture – and so reflects the program of the Euro Mediterranean propaganda apparatus: the Anna Lindh Foundation , founded by the Arab League , the EU, European Council , and the UNESCO : Det danska utrikesministeriet skall utbilda oss från vår ”stereotyper och fördomar” mot islamisk kultur – och så visar programmet i Europa Medelhavsområdet propaganda apparater: Anna Lindh-stiftelsen, som grundades av Arabförbundet, EU, Europeiska rådet och Unescos :


Norwegian Flag EU Model Norska flaggan EU Modell

‘We will tackle stereotypes and prejudices and ignorance and change the daily ‘news journalism’ to portray every-day life of ordinary people, which can create identification and fascination – and intercultural understanding. ”Vi kommer att ta itu med stereotyper och fördomar och okunskap och ändra dagligen” nyheter journalistik ”för att beskriva det dagliga livet för vanliga människor, som kan skapa identifikation och fascination – och interkulturell förståelse. We will tackle our stereotypic images of people from foreign cultures and make new experiments with pictures in public places, in the media, and advertising. Vi kommer att hantera våra stereotypic bilder av människor från främmande kulturer och göra nya försök med bilder på offentliga platser, i media och reklam.

And we will have common projects with people from other cultures. Och vi kommer att ha gemensamma projekt med människor från andra kulturer. We will develop the intercultural skills of journalists, school pupils and artists and exchange people from these groups with (muslim) colleagues. Vi kommer att utveckla den interkulturella kompetensen hos journalisterna, elever och konstnärer och utbyte människor från dessa grupper med (muslim) kolleger. We will manage art and cultural productions. Vi kommer att hantera konst och kulturella produktioner. We will train the school teachers and influence their education to be multicultural. Vi kommer att utbilda lärare och påverka sin utbildning skall vara mångkulturell.

And we will influence the curricula of the schools to become multicultural by means of revision of existing textbooks and educational materials. Och vi kommer att påverka läroplaner för skolor att bli mångkulturella genom översyn av befintliga läroböcker och läromedel.

We will arrange giant Muslim Youth Festivals – like the ‘ Images of The Middle East ‘, which lasted 6 weeks in 2006 in Denmark. Vi kommer att ordna jätte muslimska Ungdom Festivaler – liksom ”Images of The Middle East”, som varade i 6 veckor under 2006 i Danmark.

(Also read Speech by the head of the ‘Danish Center for Culture and Development’ (CKD) – run by the Danish Foreign Ministry – on the 13.05.2005 in Rabat). Olaf Gerlach Hansens speech in Rabat, Morocco 13. (Läs även Tal av chefen för den danska center för kultur och utveckling ”(CKD) – drivs av danska UD – den 13.05.2005 i Rabat). Olaf Gerlach Hansens tal i Rabat, Marocko 13. Juni 2005 | Danish version Juni 2005 | Danska version

In a correspondence the Danish Prime Minister on the 12.09.2006 refused to inform why his government gives in to the above educational policy initiated the Arab League and the EU. I ett brev den danska statsministern på 12.09.2006 vägrat att meddela varför hans regering ger i de ovan utbildningspolitiken inledde Arabförbundet och EU.

The EU and the CKD of the Danish Foreign Ministry have made cooperation agreements with the Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization, which aims – according to article 5a of its charter – to spread Muslim ways of thinking and living in the entire world. Charter of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization – ISESCO | ISESCO aftale underskrevet EU och CKD av danska utrikesministeriet har samarbetsavtal med Islamiska utbildning, vetenskap och kultur, vilket syftar – enligt artikel 5a i dess stadgar – att sprida muslimska sätt att tänka och leva i hela världen. Charter i Islamiska för utbildning, vetenskap och kultur – ISESCO | ISESCO aftale underskrevet

The Euro Mediterranean Project is a Great Step towards the One-World State Euro Medelhavet Project är ett stort steg mot ett världen staten

‘When limitless continental democracies and cooperative assemblies are possible global democracy is just around the corner’ (tranlated quote from ‘ Bud på en helt ny dagsorden ‘ (pdf) ”När obegränsat kontinentala demokratier och kooperativa församlingar är möjligt global demokrati är precis runt hörnet” (tranlated citat från ”Bud på en helt ny dagsorden” (pdf)

Konspiratörerna, EU-forskare, fackföreningar, internationell ekonomi, icke-statliga organisationer, humanitarians
Zealous Muslim immigrants crowding to Denmark are being heartily welcomed by the Danish government Nitisk muslimska invandrare utträngning att Danmark håller på att varmt välkomnas av danska regeringen
(Caption under the flyer’s reverse side image) (Caption under flyer’s baksidan bild)

Our Politicians Believe That Our and Islam’s Aim (ie the aim of the ‘Holy’ Quran) Is the Same Våra politiker anser att vår och islam mål (dvs syftet med den ”heliga” Quran) är densamma

‘Our obligation to the values that mean most to us – freedom, tolerance and justice – has grown even stronger and deeper since the London bombs. ”Vår skyldighet till de värden som betyder mest för oss – frihet, tolerans och rättvisa – har vuxit ännu starkare och djupare sedan London bomberna. So has our relationship with the Islamic world, which also shares our common ideals, today.’ Så har våra förbindelser med den islamiska världen, som också delar våra gemensamma ideal, i dag. ”

(Margaret Beckett, the UK’s Secretary of State for Foreign Affairs in the Danish paper Jyllands-Posten on the July 7 2006) (Margaret Beckett, Storbritanniens minister för utrikesfrågor i den danska tidningen Jyllands-Posten den 7 juli 2006)

Our Media Are Managed by Higher Authorities and Keep Totally Silent on the Euro Mediterranean Project Våra medier är Administreras av högre myndigheter och Keep Helt Tyst om Europa Medelhavsprojektet

EUCCP

‘The Freedom of expression is central to the values and traditions of Europe. ”Yttrandefriheten är central för de värderingar och traditioner i Europa. But its preservation depends on responsible behaviors by individuals. Men hållbarheten beror på ansvarsfullt beteende av enskilda.

By extension, we do not believe the media should be regulated from outside, but rather that you find ways to regulate yourselves. I förlängningen, vi tror inte att medierna bör regleras utifrån, utan snarare att du hitta sätt att reglera själva.

In considering the question of self-regulation, I would also ask you to think about the need for monitoring from within your own professional bodies. Vid bedömningen av frågan om självreglering, jag vill också be er att fundera över behovet av övervakning från ditt eget yrkesförbund.

I am convinced that will have a significant impact.’ Jag är övertygad om att kommer att ha en betydande inverkan. ”

(Benita Ferrero Waldner, European Commissioner for External Relations and European Neighborhood Policy to selected media representatives from all over Europe) Benita Ferrero-Waldner – Intercultural dialogue: the media’s role Speech/06/321 [scroll down on that page ] (Benita Ferrero Waldner, kommissionsledamot med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska kvarter politiken till utvalda representanter från hela Europa) Benita Ferrero-Waldner – interkulturell dialog: mediernas roll Speech/06/321 [rulla ned på sidan]

‘We will identify a nucleus of journalists and analysts around which to develop a structured, sustainable system of information exchange and publication focused on North-South understanding.’ ”Vi kommer att identifiera en kärna av journalister och analytiker ungefär som att utveckla ett strukturerat och hållbart system för informationsutbyte och publicering fokuserat på nord-syd-förståelse.”

From Euromed & The Media (pdf) September 2005 Från Europa & Media (pdf) september 2005

Where do they learn this? Var ska de lära sig detta?

In 2005 the Audio Visual Observatory of the European Council held a Symposium in Moscow to learn all the tricks from the Russians, who have great experience in this field. Euromed & The Media (pdf) Under 2005 audiovisuella observationsorganet för Europeiska rådet höll ett symposium i Moskva för att lära sig alla trick från ryssarna, som har stor erfarenhet på detta område. Euromed & Media (pdf)

All internet links were valid June 11. Alla Internetlänkar gällde den 11 juni. 2007 2007

Published by The Association Dansk Kultur Utgiven av Föreningen Dansk Kultur
in protection of the Danish Constitution of 1953. i skyddet av den danska författningen från 1953.

www.danskkultur.dkwww.islam.info.dk www.danskkultur.dkwww.islam.info.dk

Support this folder – giro 1-688-7250 Stöd denna mapp – giro 1-688-7250

Translated into English by Anders Bruun Laursen from a flyer distributed by Dansk Kultur . Översatt till engelska av Anders Bruun Laursen från en flyer som delas ut av Dansk Kultur.
Layout, formatting and added images by Balder.org. Layout, formatering och lagt till bilder från Balder.org.

EXTRA BACKGROUND: This folder made nation wide headlines in the media after an immigrant postal employee in the city of Alleroed felt offended and did not want to deliver the folder. EXTRA BAKGRUND: Den här mappen göras landsomfattande rubriker i media efter en invandrare postnätet anställd i staden Alleroed filt kränkt och ville inte leverera mappen. A short strike resulted. En kort strejk resulterade. By contrast extremely liberal attitudes toward left wing extremists. A little background for the media attention Däremot mycket liberal inställning till vänsterflygeln extremister. Lite bakgrund till medias uppmärksamhet

Deutsche Fassung German translation of this article Tyska översättning av artikeln

Dansk Dansk version Dansk version

Nederlands Nederlandse Vertaling Nederlandse Vertaling


More comments from Anders Bruun Laursen: Fler kommentarer från Anders Bruun Laursen:

The Greatest Act of Treason in History Det största för förräderi i historia

Anders Bruun Laursen
Anders Bruun Laursen Anders Bruun Laursen

Who can mention an act of treason to Europe greater than the Euro-mediterranean Declaration and Project ( EMP )? Vem kan tala om en handling av förräderi att Europa är större än Europa-Medelhavsavtalet deklarationen och Project (EMP)?

The added flyer has been issued in Denmark in comparatively few copies – but has nevertheles aroused some stir. De tillfogade flygblad har utfärdats i Danmark i jämförelsevis få kopior – men har nevertheles väckte viss uppståndelse.
The flyer does not include the tremendous efforts made by the Euromediteraneans to brainwash our youth. Den flyer omfattar inte de enorma insatser som Euromediteraneans för att hjärntvätta våra ungdomar. Look here , for instance: Titta här till exempel:

For 12 years now European politicians and media have remained entirely silent about the formidable Euromediterranean Project. För 12 år nu europeiska politiker och media har varit helt tyst om den väldiga Europa-projektet. And, in fact, it even began already in 1973 with the European – Arab Dialogue, which was nothing but submission to Islam ( Bat Ye´or: Eurabia 2005 ). Och i själva verket det även började redan 1973 med den europeiska – Arab Dialogue, som bara lämnas till islam (Bat Ye’or: Eurabia 2005).

The EU grants free movement to muslims from 9 countries into Europe. EU beviljar fria rörligheten för muslimer från 9 länder i Europa. Thereby, the EMP will change our demographic composition and so our ancient European culture, religion and identity into a totally foreign and unwanted Islamic identity in a few years after this opening of the floodgates to a rapidly increasing desperate and fanatic Islamic birth surplus without room or means to survive at home. Därmed har EMP kommer att förändra vår demografiska sammansättning och så vår forntida europeisk kultur, religion och identitet i en helt främmande och oönskad islamiska identitet i ett par år efter denna öppna dörren för ett snabbt ökande desperat och fanatiska muslimska födseln överskott utan rum eller sätt att överleva hemma. Already now Muslim birth rates in Europe threaten the survival of European culture. Redan nu muslimska födelsetal i Europa hotar överlevnaden för den europeiska kulturen.

Most recent 8 on Senaste 8 på Anders Bruun Laursen’s Blog Euro-med.dk Anders Bruun Laursen’s Blog Europa-med.dk
Swine Flu Vaccination Poses Serious Threat to Your Health Svin Flu Vaccination utgör allvarliga hot mot hälsan
The Euromediterranean Process II: A Course on Selfregulation and Manipulation of Public Opinion M I Europa Process II: en kurs på Selfregulation och manipulation av den allmänna opinionen M
The Euromediterranian Process I: From Eurabia to the Union for the Mediterranean. Den Euromediterranian Process I: Från Eurabia till unionen för Medelhavet. Survey of a Taboo Undersökning av ett tabu
NWO Climatists Rig Doubling of Arctic Ice Thickness to Be Dramatic Thinning NWO Climatists Rigg Fördubbling av Arctic Ice Tjocklek för dramat Gallring
Rothschild´s George Soros and his ‘Open Society’ : Turkish EU Membership For Money,’ Growth’ , Muslims to Dechristianized Europe ‘ RothschildÂ’s George Soros och hans ”Open Society: turkiska EU-medlemskapet för pengarna,” tillväxt ”, muslimer att Dechristianized Europa”
EU´s Phony Pseudo-Democracy Elections USA: s telefoni Pseudo-demokrati Valen

Our politicians seem to use Islam as a deliberate ram to crush our identity, culture, Christian religion and national states in the name of globalism – which was originally called The New World Order – mentioned five times by president Bush sen. Våra politiker verkar vara att använda islam som en avsiktlig RAM att krossa vår identitet, kultur, kristendomen och nationella stater i namn av globalism – som ursprungligen kallas den nya världsordningen – nämns fem gånger av president Bush sen. during the first Iraq war. Significant Dates in the Creation of the New World Order . under det första Irak kriget. Viktiga datum i skapandet av den nya världsordningen. And this latter term is still used by Mikhail Gorbatchov. Och det sistnämnda begreppet används fortfarande av Mikhail Gorbatchov.

The EMP is not only a brick for the globalistic masons: It is their ideal model for a one-world state. Eurabia The Euro-Arab Partnership Den EMP inte bara är en sten för globalistic Masons: Det är deras ideala modellen för en en-världen stat. Eurabia Euro-Arab partnerskap

Anyway, knowledge about the contents of the Euromediterranean Project should be able to bring about further ”No”s in national referenda on the new EU-Treaty, which is a prerequisite for the implementation of of the Euromediterranean as a Union. Hur som helst kunskap om innehållet i Europa-projektet bör kunna leda till ytterligare ”nej” är i nationella folkomröstningar om nya EU-fördraget, som är en förutsättning för genomförandet av i Europa som en union. By the way, since 2005 a Euromediterranean Parliamentary Assembly convenes regularly. Margot Wallström – The European Neighbourhood Policy and the Euro-Mediterranean partnership Genom att sedan 2005 ett Europa parlamentariska församlingen sammanträder regelbundet. Margot Wallström – den europeiska grannskapspolitiken och partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet

However, it seems that our politicians are scared of more referenda – and will try to see a ”mini-treaty” through on the sly, instead. Men det verkar som om våra politiker är rädda för fler folkomröstningar – och kommer att försöka se en ”mini-fördrag” genom i smyg istället.

Are we helpless against these dictatorial initiatives by the EU? Är vi hjälplösa mot dessa diktatoriska initiativ från EU?

No. If we can mobilize enough protesters via the blogs, we might gain access to the media. Nej Om vi kan mobilisera tillräckligt med protesterande via bloggar, vi kan få tillgång till media.

Especially if we give notice to terminate our newspaper subsciptions, if these papers will not bring our protests. Speciellt om vi har rätt att säga upp vår dagstidning subsciptions om dessa papper kommer inte att våra protester. Mass protests could still turn our politicians away from their dangerous way to the Euromediterranean dictatorship and sharia. Mass protester kan fortfarande vända våra politiker bort från deras farliga väg till Europa diktatur och sharia.

Can we organize to stop the Euromediterranian frenzy? Kan vi ordna att stoppa Euromediterranian frenesi?

Short Link to this page Kort Länk till webbplatsen
http://balder.org/zed/euromed http://balder.org/zed/euromed

Anders Bruun Laursen Anders Bruun Laursen

EXTRA BACKGROUND: This folder made nation wide headlines in the media after an immigrant postal employee in the city of Alleroed felt offended and did not want to deliver the folder. EXTRA BAKGRUND: Den här mappen göras landsomfattande rubriker i media efter en invandrare postnätet anställd i staden Alleroed filt kränkt och ville inte leverera mappen. A short strike resulted. En kort strejk resulterade. By contrast extremely liberal attitudes toward left wing extremists. A little background for the media attention Däremot mycket liberal inställning till vänsterflygeln extremister. Lite bakgrund till medias uppmärksamhet

Dansk Kultur Flyer

Latest Update at March 27 2009 Always check Balder Blog Senast uppdaterad till den 27 mars 2009 Kontrollera alltid Balder-Blogg

Euro Mediterranean – Barcelona Declaration Secret EU agreement on Muslim immigration Euro Medelhavet – Barcelonaförklaringen Secret EU överens om muslimsk invandring
Questions to the Prime Minister about Euro-Mediterranean Frågor till statsministern om Europa-Medelhavsområdet
Father of EU-treaty, Giscard d’Estaing: Our Politicians cheat their citizens Fadern i EU-fördraget, Giscard d’Estaing: Våra Politiker lura medborgarna
The Silence of the EU and our Media about Eurabia Tystnar EU och våra medier om Eurabia Engelska
Press release Euro-fascist Terry Davis Against the Islamisation of Europe Brussels 12 Sep 2007 Pressmeddelande EU-fascistiska Terry Davis Mot Islamisation av Europa Bryssel 12 sep 2007 Engelska
David Milibands Speech on European / African integration of 15 November 2007 David Milibands tal den europeiska / afrikanska integrationen av den 15 november 2007 Engelska
The Racist and Supremacist Roots of European Union Ideology Den rasistiska och Supremacist Roots av Europeiska unionen idé Engelska
Ireland EU Referendum Lisbon Treaty End of Nations and Democracy Video Irland EU Folkomröstning Lissabon fördraget End of Nations och demokrati Video Video Content
Council of the European Union – Framework Decision on Racism and Xenophobia Rådet för Europeiska unionen – rambeslutet om rasism och främlingsfientlighet Engelska

Die Euro-mediterrane Partnerschaft – Barcelona Erklärung: Verheimlichte Abkommen der EU Die Europa-mediterrane Partnerschaft – Barcelona Erklärung: Verheimlichte Abkommen der EU
Fragen an Premierminister Rasmussen über Euromediterranien Fragen en Premierminister Rasmussen über Euromediterranien
Vater des EU-Vertrags, Giscard d’Estaing: Unsere Politiker Betrügen Ihre Bürger Vater des EU-Vertrags, Giscard d’Estaing: Unsere politiker Betrügen Ihre Bürger
Das Schweigen der EU und Unserer Medien Über Die Euromediterrane Partnerschaft – Eurabien Das Schweigen der EU und vår Medien über die Euromediterrane Partnerschaft – Eurabien Deutsch
EU Politiker: Irland Isolieren und dann zur neuen Volksbefragung zwingen EU-politiker: Irland Isolieren und Dann zur neuen Volksbefragung zwingen Deutsch (21 oktober 2008) (21 oktober 2008)
Rassistischen Wurzeln von der Ideologie der Europäischen Union Rassistischen Wurzeln von der Ideologie der Europäischen unionen Deutsch
Der Europäische Rat – Rahmenbeschluss Über Rassismus Und Fremdenfurcht Der Europäische Rat – Rahmenbeschluss Über Rassismus Und Fremdenfurcht Deutsch

Euromediterranien – Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande 2009 Euromediterranien – Barcelonaerklæringen EU aftaler med 10 Nordafrikanske Lande 2009
Euromediterranien – Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande Euromediterranien – Barcelonaerklæringen EU aftaler med 10 Nordafrikanske Lande
Åbent brev til statsministeren angående Barcelona og Euromediterranien Åbent brev til Statsministeren angående Barcelona og Euromediterranien
EU traktatens fader Giscard d’Estaing advarer politikerne: I snyder borgerne EU traktatens fader Giscard d’Estaing advarer politikerne: Jag Snyder borgerne Dansk
EU Og Mediernes Tavshed Om Euromediterranien-Eurabien EU Og Mediernes Tavshed Om Euromediterranien-Eurabien Dansk
Sarkozy har narret vælgerne – Dropper modstand mod EU medlemskab af Tyrkiet Sarkozy har narret vælgerne – dropper modstand mod EU medlemskab af Tyrkiet Dansk
Olaf Gerlach. Olaf Gerlach. Hansens tale i Rabat 13. Hansens tale i Rabat 13. Juni 2005 Juni 2005 Dansk
Man tager os ved næsen. Man tager os ved næsen. Og vi elsker det! Og vi elsker det! For vi bliver rige derved! För vi blir rika derved!
Professor i offentlig ret KA Schachtschneider – EU – En stat uden legitimitet Professor i offentlig ret KA Schachtschneider – EU – En stat uden legitimitet
EU-planer: Irland skal tvinges til ny folkeafstemning EU-planer: Irland skal tvinges til ny folkeafstemning (21 oktober 2008) (21 oktober 2008)
Gerald Batten, britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med at skabe en Euro-politistat? Gerald Batten, Britisk EU-parlamentsmedlem: Er vi i gang med på skabe en Europa-politistat?
Hvad går Schengen aftalen egentlig ud på? Vad går Schengen aftalen egentlig ud på?
Betingelser for udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union Villkor för udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union
Lovens Tyranni – Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre Lovens tyranni – Euro-politikorpset og den Europæiske Arrestordre
EU Ideologien har rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier EU Ideologien har Rødder i filosemitisk aristokrats raceteorier Dansk
Det Europæiske Råds Rammeafgørelse Mod Racisme og Fremmedfrygt Det Europæiske rads Rammeafgørelse Mod Racisme og Fremmedfrygt Dansk

Euromediterranië – Barcelona verdrag – Heimelijke EU-afspraken over Moslim immigratie Euromediterranië – Barcelona Verdrag – Heimelijke EU-afspraken över Moslim immigratie Nederlands
Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie achter de EU Racistische en Suprematistische basis van de Ideologie Achter de EU Nederlands

English version only: Engelska versionen:
Background for the media spotlight on this folder; immigrant mailman refused to deliver, ‘racist folder’ Bakgrundsinformation för mediernas uppmärksamhet på den här mappen, invandrare mailman vägrade att leverera ”rasistiska mapp”

External Yttre
Euro-med.dk Anders Bruun Laursens multilingual European Union Info Blog Europa-med.dk Anders Bruun Laursens flerspråkiga Europeiska unionen Info Blogg

Daily Express 11 October 2008Secret plot to let 50 million African workers into EU Daily Express den 11 oktober 2008Secret plot att låta 50 miljoner afrikanska arbetare i EU
Brussels Journal 13 October 2008Fjordman The Eurabia Code – 2008 Updates Bryssel tidning den 13 oktober 2008Fjordman The Eurabia Code – 2008 Uppdateringar
Morten Messerschmidt 14 august 2008EF-domstolens statskup (meget oplysende) Morten Messerschmidt den 14 august 2008EF-Domstolens statskup (mycket oplysende) Dansk
Politiken 27 oktober 2007Giscard d’Estaing: Ny EU-traktat er den samme Politiken 27 oktober 2007Giscard d’Estaing: Ny EU-traktat er den samme Dansk
Politiken 27 oktober 2007 – Dokumentation: Giscard d’Estaings brev i sin helhed Politiken 27 oktober 2007 – Dokumentation: Giscard d’Estaings brev i sin helhed Dansk
Fjordman 02 october 2007 – EU Wants to Increase Muslim Immigration and Internet Censorship Fjordman 02 oktober 2007 – EU vill öka muslimsk invandring och Internet Censur Engelska
Fjordman 30 april 2007Naar een totalitair Europa Fjordman 30 april 2007naar een totalitair Europa Nederlands
Underskriftsindsamling – Folkebevægelsen mod EU Underskriftsindsamling – Folkebevægelsen mod EU Dansk
Stort Set – Hold religions-pause og læs EU-traktaten Stort Set – Håll religioner-paus og Läs EU-traktaten Dansk
I-Text Bloggeren oktober 2008EU-Domstolens Metock-dom af 25.7.2008 – Dybdeborende analyse I-Text Bloggeren oktober 2008EU-Domstolens Metock-dom af 25.7.2008 – Dybdeborende analysera Dansk
June 13 2005 Oluf Gerlach Hansens Speech in Rabat – Morocco 13 juni 2005 Oluf Gerlach Hansens tal i Rabat – Marocko Engelska
September 29, 2007: Anders Bruun LaursenEurabia Our liking for submission 29 september 2007: Anders Bruun LaursenEurabia Vår smak för inlämnande Engelska
Barosso caught off guard; told the truth about EU’s imperial ambitions Barosso fångats utanför vakt, berättade sanningen om EU: s imperialistiska ambitioner Engelska
EU Referendum EU Referendum Engelska
Gates of Vienna – Highway into the Heart of Europe Gates i Wien – motorväg i hjärtat av Europa Engelska
Gates of Vienna – You Are Being Cheated Gates i Wien – Du har lurat Engelska
Tyranny of the Law – The EU’s Militarized Policeforce / Gendarmeri Tyranni lagen – EU: s militariserade Policeforce / Gendarmeri Engelska
Free World Academy – Well documented article: The Euro-Arab Partnership Gratis världen Academy – väldokumenterade artikel: The Euro-Arab partnerskap Engelska
17 aug 2007 Deutsche Goldreserven – Ein Staatsgeheimniss 17 august 2007 Deutsche Goldreserven – Ein Staatsgeheimniss Deutsch
Facebook GroupThe Barcelona Deal – the deal that the EU does not want us to know Facebook-gruppeni Barcelona Deal – den uppgörelse som EU inte vill att vi ska veta Engelska


Important and useful collection – Official European Union Documents at balder.org Viktigt och nyttigt samling – officiella europeiska unionen Dokument på balder.org EngelskaDansk

(Combating Racism, Anti-Semitism, Hate Crime, Framework Decision, etc.) (Kampen mot rasism, antisemitism, hatbrott, rambeslut, mm)


Til Forsiden Articles published at Balder Org solely reflect the opinion of the authors. Artiklarna publicerades i Balder Org enbart är förenliga med yttrandet från författarna. Publication here does not necessarily mean we endorse or agree with the views or opinions expressed. Offentliggörande här betyder inte nödvändigtvis att vi stödjer eller håller med synpunkter eller åsikter som uttrycks. Comment at Balder Blog Kommentar till Balder-Blogg

Clicky Web Analytics
<p><img alt=”Clicky” src=”http://in.getclicky.com/3341-db1.gif” mce_src=”http://in.getclicky.com/3341-db1.gif” /></p>
// <![CDATA[// StatCounter - Free Web Tracker and Counter

Annonser

Ett svar

  1. […] Om Barcelona-förklaringen 1995, Feminix […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: