Illum islamskola II – Sharia (från flashback)

illums islamskola II – shar’ia

illums islamskola II –
shar’ia

Detta är del två i illums islamskola, vilken hittills täckt in allmän grundkunskap om islam ocm muslimer, introducerat begrepp såsom hadith och sharia och även snabbt förklarat vad jihad är samt vad det går ut på. Denna del behandlar islams värdegrund och regelsystem utförligare, vilket bara beskrevs översiktligt i första delen.

Vad sharia är
Ordet sharia/shari’ah betyder egentligen ”väg” eller ”stig” men avser islamisk lag och värdegrund. Praktiserande muslimer tror att Muhammed var en ”profet”, med uppfattningen att det han sade var guds ord eller inspirerat av gud och att hans handlingar var inspirerade av gud. Det är alltså dessa saker som ligger till grund för islams juridiska och moraliska system. Det han påstod vara guds ord reciterades ned i koranen och hans betéende eller sätt (sunnah), skrevs ned i haditherna. Sharia är alltså ett system av lagar eller budord, baserade på vad Muhammed hävdade var guds vilja, hämtat ur:

 • Koranen
 • Sunnah (Haditherna)
  • Det Muhammed sade (qawl)
  • Det Muhammed gjorde (fil)
  • Det Muhammed godkände (taqrir)

Hur sharia tolkas fram
Att läsa och förstå koran och hadith är tungt. Trots att texten egentligen är lättläst, så är den repetitiv och ibland motsägelsefull med en total textmassa på tusentals sidor. I koranen exempelvis, så är verserna inte sorterade efter kronologi, utan efter längd på vers. Stora verser först, vilket är för att underlätta memorisering framför förståelse, en viktig komponent i underkastelsen. Till det kommer olika grader av autenticitet och trovärdighet vad gäller haditherna samt vad hur motstridiga delar ska tolkas. Processen att tolka och prejudicera ur de islamiska källorna kallas ijtihad och de som gör detta tituleras mujtahidun (mujtahid i singular), vilket kan sägas motsvara en doktorstitel i islamisk teologi. De som dömer i islamiska domstolar kallas ulema (alim i singular) och de kan sägas motsvara västerländska jurister.

Vanliga muslimer har inte rätt att ändra eller ifrågasätta islam och sharia som ju faktiskt anses vara guds vilja, upphöjt ovanför mänskligt förstånd. Motviljan inom islam mot innovation (bidah) illustreras av citat som dessa:

Citat:
Sahih Muslim, Book 004, Number 1885 (aningen nedkortad)
(Allah’s Messenger) > The best of the speech is embodied in the Book of Allah, and the beet of the guidance is the guidance given by Muhammad. And the most evil affairs are their innovations; and every innovation is error.” He would further say:, I am more dear to a Muslim even than his self; and he who left behind property that is for his family. and he who dies under debt or leaves children (in helplessness). the responsibility (of paying his debt and bringing up his children) lies on me.”

Koranen 6:115
The word of thy Lord doth find its fulfilment in truth and in justice: None can change His words: for He is the one who heareth and knoweth all.

Koranen 18:27[/b]
And recite (and teach) what has been revealed to thee of the Book of thy Lord: none can change His Words, and none wilt thou find as a refuge other than Him.

Koranen 6:114
Shall I then seek a judge other than Allah? And He it is Who has revealed to you the Book (which is) made plain; and those whom We have given the Book know that it is revealed by your Lord with truth, therefore you should not be of the disputers.

Koranen 5:3
This day have I perfected for you your religion and fulfilled My favor unto you, and it hath been My good pleasure to choose Islam for you as your religion.

Sahim al Bukhari, Book 009, Number 3601 (nedkortad, finns även i Sahih Muslim)
He who innovates (an act or practice) or gives protection to an innovator, there is a curse of Allah and that of His angels and that of the whole humanity upon him. Allah will not accept from him (as a recompense) any obligatory act or supererogatory act, and the responsibility of the Muslims is a joint responsibility

Muslim, Book 018, Number 4266
‘A’isha reported Allah’s Messenger (may peace be upon him) as saying: He who innovates things in our affairs for which there is no valid (reason) (commits sin) and these are to be rejected.

Vilka tolkningar av sharia som finns
Som sagts tidigare så fäster sunni och shia olika tilltro till sina hadither, vilket gör att deras sharia skiljer sig åt i vissa avseenden såsom terminologi och prejudikat. De olika tolkningarna av sharia och egentligen då varianterna av islam, benämns skolor (madhabs). Skolorna, som är 5 till antalet, innehåller aningen olika syn på sharia, vilket definierats ur tankegångar hos sina grundare. Skolorna är också döpta efter sina grundare, vilka levde ungefär 600-800 AD.

 • Hanafi (sunni)
 • Hanbali (sunni)
 • Maliki (sunni)
 • Shafii (sunni)
 • Jaafari (shia)

Skolornas alla fundament och tyckanden avhandlas inte i detalj här då det är oerhört omfattande material. Om man bortser från splittringen mellan sunni och shia i olika avseenden så är det i praktiken dock mest detaljer som skiljer mellan skolorna. Några exempel på saker som kan skilja är att händerna vid bön ska vara knäppta eller bredvid kroppen, att en sjätte bön per dag ska utföras i stället för fem eller att alkohol kan vara ok så länge man inte blir berusad i stället för totalförbjudet. Dödsstraff för avfällingar skiljer sig en del, det kanske ska utfärdas direkt, eller efter 3 dagars betänketid, kanske tidigast vid myndig ålder eller ännu tidigare samt att kvinnor kanske ges extra betänketid eller bara fängelse tills de ångrat sig. Shia har löst sammanfattat större öppenhet för innovation och exempelvis inget förbud mot bilder på levande väsen som sunni har.

__________________
1. Muslim – X. Dhimmi – 2. islamofob.

Här hittar du illums islamskola – islam på riktigt och illums islamskola II – shar’ia.

illum är inte uppkopplad Svara med citat

Gammal 2007-03-08, 22:46 #2
illum // <![CDATA[//
Medlem
illums avatar
Reg.datum: Mar 2004
Inlägg: 4 891
Vad sharia reglerar
Först och främst reglerar sharia de fem grundpelarna i islam som alltså handlar om människans underkastelse inför och förhållande till gud, vilka togs upp i islamskola 1. Till det kommer vad som i vardagligt tal menas med sharia, de lagar som reglerar världsliga ting, hur människor ska agera och förhålla sig till varandra och till egendom. Sharia består inte bara av tvingande lag och totala förbud, utan även rekommendationer, som ligger till grund för islamisk moral enligt en graderad skala från tvång till förbud.

 • Wajib/Fard – Plikt/tvång, exempelvis jihad, heligt krig
 • Mustahab – Rekommenderat, exempelvis kvinnlig könsstympning
 • Muhab – Neutralt, varken gillat eller ogillat
 • Makruh – Ogillat men inte förbjudet, exempelvis skilsmässa
 • Muharram/Haram – Förbjudet

Sharias reglering av världsliga ting är omfattande och kan kategoriseras olika. I hadith är berättelser uppradade efter ämne i vad som kallas ”böcker”, vilket är olika antal textstycken som berör just det ämnet. Hadithsamlingen Sahih muslim har 43 böcker och Sahih al Bukhari har 93 böcker, med namn på avhandlade ämnen som exempelvis:

 • Boken om bön
 • Boken om skilsmässa
 • Boken om gåvor
 • Boken om jordbruk
 • Boken om regering
 • Boken om drycker
 • Boken om uppförande
 • Boken om jihad och fälttåg
 • Boken om frigivning av slavar
 • Boken om hycklarnas egenskaper och deras straff
 • Boken om jakt och slakt

Just dessa två hadithsamlingar är ofta överlappande, vilket är en av anledningarna till att de båda ses som mer trovärdiga och autentiska. Dessa, tillsammans med andra samlingar och koranen, täcker in massor av regler från giftemål och skilsmässor till klädsel, mat, djurvård, hämnd, slavar och apartheidsystemet för dhimmis.

Exempel på hur en lag i sharia sanktioneras
En av de mer välkända lagarna inom sharia är dödsstraffet för avfällingar, vilket också alla 5 skolor är överrens om för en mentalt frisk man. Själva handlingen att vända sig bort från islam kallas irtidad eller ridda. Personen som lämnar islam kallas murtad, vilket kan kategoriseras ytterligare till murtad fitri om personen föddes muslim eller murtad milli om det är en konvertit som ångrat sig. Här förklaras hur islamisk text sanktionerar dödsstraffet. Koranen själv fördömer de som lämnar islam mycket starkt i flera verser såsom 3:72, 3:90-91, 4:137, 5:54 och 16:106.

Citat:
Koranen 3:90
But those who reject Faith after they accepted it, and then go on adding to their defiance of Faith,- never will their repentance be accepted; for they are those who have (of set purpose) gone astray.

Koranen 16:106
Any one who, after accepting faith in Allah, utters Unbelief,- except under compulsion, his heart remaining firm in Faith – but such as open their breast to Unbelief, on them is Wrath from Allah, and theirs will be a dreadful Penalty.

Viktigt att notera dock, är att koranen själv, inte uttryckligen föreskriver ett världsligt straff utan snarare som straff efter döden och plågor i helvetet. Koranen slår fast en grav avsky för avfällingar, men ger alltså inte ett uttryckligt stöd för ett dödsstraff. Detta straff sanktioneras i stället av Muhammeds beteende, hans sunnah.

Citat:
Sahih al Bukhari, Volume 9, Book 83, Number 17
Allah’s Apostle said, ”The blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am His Apostle, cannot be shed except in three cases: In Qisas for murder, a married person who commits illegal sexual intercourse and the one who reverts from Islam (apostate) and leaves the Muslims.”

Sahih Muslim, Book 16, Number 4152
‘Abdullah (b. Mas’ud) reported Allaah’s Messenger (sallAllaahu alayhi wa sallam) as saying: It is not permissible to take the life of a Muslim who bears testimony (to the fact that there is none worthy of worship (in truth) but Allaah, and I am the Messenger of Allaah, but in one of the three cases: the married adulterer, a life for life, and the deserter of his Din (Islam), abandoning the community.

Muhammed sa själv att en muslims blod inte får spillas annat än i tre fall, om muslimen mördar (quisas, ett liv för ett liv), om en gift muslim begår otrohetsbrott i äktenskap eller om en muslim lämnar islam. Detta alltså i båda av de högst ansedda haditherna som finns för muslimer och speciellt då sunni-muslimer. Fler hadither finns som stödjer detta:

Citat:
Sahih al Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 260
Ali burnt some people and this news reached Ibn ‘Abbas, who said, ”Had I been in his place I would not have burnt them, as the Prophet said, ‘Don’t punish (anybody) with Allah’s Punishment.’ No doubt, I would have killed them, for the Prophet said, ‘If somebody (a Muslim) discards his religion, kill him.'”

Sahih al Bukhari, Volume 9, Book 89, Number 271
A man embraced Islam and then reverted back to Judaism. Mu’adh bin Jabal came and saw the man with Abu Musa. Mu’adh asked, ”What is wrong with this (man)?” Abu Musa replied, ”He embraced Islam and then reverted back to Judaism.” Mu’adh said, ”I will not sit down unless you kill him (as it is) the verdict of Allah and His Apostle.

Intressant i översta hadithen här är att Ibn ‘Abbas protesterade, men inte mot dödsstraffet i sig, utan mot att avlivningsmetoden var ”Allahs straff”, alltså eld. Understa hadithen bekräftar även den att det är ”Allahs och hans sändebuds” straff för någon som lämnar islam. Andra citat används också i bevisning för straffets legitimitet, men ovanstående är de högst ansedda och vanligast citerade.

__________________
1. Muslim – X. Dhimmi – 2. islamofob.

Här hittar du illums islamskola – islam på riktigt och illums islamskola II – shar’ia.

illum är inte uppkopplad Svara med citat

Gammal 2007-03-08, 22:47 #3
illum // <![CDATA[//
Medlem
illums avatar
Reg.datum: Mar 2004
Inlägg: 4 891
En samling lagar ur sharia
Konkreta exempel på några av sharias lagar och påbud listas nedan. Var och en av dessa regler har ett flertal textpassager i koran och/eller hadith som de sanktioneras av, precis som exemplet ovan för avfällingar. Av utrymmesskäl utelämnas dock alla dessa motiveringar här.

 • Att följa icke-islamiska länders lag är tillåtet bara så länge det ej bryter mot sharia.
 • Att kritisera eller häda mot gud, Muhammed eller islam straffas med döden.
 • Att bli muslim är fritt för vem som helst, vilket uppnås genom att uttala den islamiska trosbekännelsen (tawheed) tre gånger.
 • Att lämna islam innebär att man blir en avfälling (murtad) och straffas med döden.
 • Innovation av islam (bidah) eller att vara hycklare (munafiq) och låtsas vara muslim utan att praktisera är förbjudet och innebär att man är i riskzonen för takfir, ett anklagande att man lämnat islam.
 • Om en muslim via takfir anklagar en annan för att ha lämnat islam, så säger sharia att en av dem sannerligen gjort det.
 • Alla muslimer är tvingade att delta i jihad.
 • Ett enat islamiskt rike under en ledare (kalif) ska sända inbjudan till islam (dawah) till icke islamiska länder. Om länderna inte konverterar till islam eller underkastar sig som dhimmis ska krig påbörjas mot länderna.
 • Den som stupar i jihad för islam blir martyr (shahid) med en speciell plats i paradiset (jannah).
 • Att ta slavar i krig och att ha slavar är tillåtet.
 • Kvinnor, barn och icke stridande ska inte dödas utan konverteras, dhimmifieras eller förslavas som krigsbyte.
 • En femtedel av erövrade folks rikedomar ska tas i krigsbyte.
 • Styrelseskick och lagar skapade av människor samt de som dömer i guds ställe är förbjudna.
 • Muslimer ska inte ta otrogna som nära vänner, annat än om syftet är att sprida islam.
 • Muslimer ska undvika att ”skada med munnen”, alltså kritisera, andra muslimer.
 • Att ta sida med icke-muslimer mot muslimer är förbjudet.
 • Muslimer ska inte debattera islam med otrogna.
 • Bilder på levande väsen är förbjudet. Skapare av bilder ska hånas av gud på domedagen där de ska uppmanas försöka blåsa liv i vad de skapat och änglar sägs heller inte besöka sådana hus.
 • Hundar och katter är inte lämpliga som husdjur.
 • Muslimer som tar sitt eget liv kommer till helvetet.
 • Homosexuella handlingar straffas med döden.
 • Orättfärdigt mord eller dråp straffas med döden om inte offrets anhöriga accepterar blodspengar.
 • Kvinnor är värda hälften så mycket som män vid bestämmande av blodspengar.
 • En kvinnas vittnesmål inför domstol är hälften så värdefullt som en mans.
 • Stöld bestraffas från fängelse upp till amputation av hand eller fot beroende på i vilken behovssituation tjuven var och stulet föremål.
 • Falska anklagelser som inte innefattar takfir eller exempelvis hädande ger piskrapp, antal beroende på allvar.
 • Sex före äktenskap straffas med 100 piskrapp.
 • Otrohet i ett äktenskap straffas med döden, stening.
 • Ogifta män, kvinnor och äldre barn ska hållas åtskilda. Olika tolkningar finns som i lindrig form bara gäller vid fysisk aktivitet eller tvåsamhet till hårdare tolkning som gör gällande att kvinnor och män inte ens ska prata med varandra utan förmyndares eller föräldras tillstånd samt närvaro.
 • Män ska täcka sig från navel ned till knän och bära långärmat bland folk. De bör också låta skägget växa och trimma mustaschen för att skilja sig från otrogna.
 • Kvinnor ska uppföra sig kyskt, slå ned blicken och vara lydiga. De ska täcka sina kroppar för andra än släktingar och inte dra uppmärksamhet till sig.
 • En man får gifta sig med upp till 4 kvinnor om han kan försörja dem.
 • En kvinna är ok att gifta bort från 6 års ålder.
 • En kvinna får inte gifta sig med flera män.
 • En okysk person får inte gifta sig med annat än okyska personer.
 • En muslimsk man får gifta sig med icke muslimska kvinnor.
 • En muslimsk kvinna får inte gifta sig med icke muslimska män.
 • En kvinna behöver godkännande från sin förmyndare för att få gifta sig.
 • En brudgum ska ge en lämplig bröllopsgåva/hemgift till sin brud.
 • En kvinna som vill skilja sig behöver ett godkännande från sin man. Undantaget kan hon skilja sig ändå om hon kan bevisa att han behandlar henne felaktigt, inte kan försörja henne eller att han är impotent. Hon måste då betala tillbaka hemgifte om mannen kräver det.
 • En man som vill skilja sig kan göra det när som helst. Han skiljer sig genom att säga ”jag vill skilja mig” tre gånger högt (trippel talaq).
 • En skild kvinna måste vänta tre månader innan hon kan gifta om sig utifall att hon blivit gravid, under vilken tid hon fortfarande ska försörjas av sin ex-man.
 • En kvinna ärver alltid hälften så mycket som en man.
 • Omskärelse av män/pojkar är obligatoriskt.
 • Omskärelse av kvinnor/flickor (ej faraonisk) är rekommenderat eftersom det anses hjälpa dem vara kyska.
 • Musik är förbjudet, specifikt musik av sexuell eller syndig natur.
 • Alkohol är förbjudet, specifikt i berusande mängd vilket leder bort från islamiskt beteende.
 • Förbjudet att äta är gris, blod, självdöda eller redan dödade djur samt allt kött som inte slaktats islamiskt.
 • Islamisk slakt (dhabiha) gör kött tillåtet (halal). Slakten måste utföras av en muslim, med ett friskt djur och djuret vänt mot Mecca. Ramsan ”I guds namn, gud är större” (bismillah, allahu akhbar) eller motsvarande måste yttras, djuret ska vara obedövat och ett snitt ska göras över halspulsåder och luftstrupe. Djuret ska därefter förblöda i några minuter utan att hanteras.
 • Muslimer ska uppföra sig artigt, hövligt, sätta gud före sig själva och inte lockas av satan i frestelse och synd eller liknande.
 • Icke-muslimer tillåts leva i islamiskt styre under ett dhimmiskap, ett religiöst apartheid-system. En dhimmi (plural dimam) är en person under ”beskydd” som skyddas av avtal. Tanken är att underlägsenhet, diskriminering samt historiskt även tvångskonverteringar och etniska rensningar ska säkra islams spridning. Tvångskonvertering, etnisk rensning och mord av dhimmis är egentligen inte sanktionerat, men har skett under flera olika islamiska härskare genom historien.
  • En dhimmi:
  • måste betala islamisk skatt (jizya)
  • får inte ha samhälleliga arbeten
  • får inte vittna i domstol mot muslimer
  • får inte missionera, predika sin religion eller sprida icke-islamisk litteratur, dödsstraff
  • får inte bära vapen
  • får inte ärva en muslim
  • får inte bygga eller reparera heliga byggnader
  • får inte bära eller klä sina byggnader med religiösa symboler eller exempelvis kyrkklockor
  • får inte hindra islams spridning
  • får inte undervisa om islam
  • får inte rida på hästar eller kameler utan bara på åsnor
  • En muslim som mördar en dhimmi klarar sig undan med böter, blodspengar

Islam, sharia och samhället
Ett samhälle där religion enbart betraktas som en privat affär, helt avskiljd från officiell struktur, myndigheter, lag och styre, kallas sekulärt. Att anse att religion inte ska påverka samhället kallas sekularism, vars motsats är teokrati (gudsstyre). Teokrati baserad på islams lagar kallas islamism, och att vara islamist, är just att förespråka sådan teokrati av ”politisk islam”. Vanliga argument islamister använder är att det sekulära samhället ses som förfallet eller dekadent. Kvinnor ses som sexobjekt eller prostituerade som lämnat sin mans sida samtidigt som alkoholproblem, promiskuösitet och homosexuell pervertering förargar. Barbariska straff, amputeringar och steningar rättfärdigas med att de ”avskräcker” och klassisk ”mental utspegling” är populärt för att anklaga andra för korståg och religionskrig mot islam så fort jihad stöter på motstånd.

Mönstret för islamisering av ett samhälle är egentligen detsamma över hela världen, olika länders islamiska organisationer driver parallellt begynnande frågorna på skalan i form av familjelagstiftning, skolgång och barnuppfostran till i slutändan moralpolis och teokrati av varierande allvarsgrad. Att förstå sharia är att förstå drivkrafterna bakom islam och hur de driver praktiserande muslimer till att försöka islamisera olika delar av tillvaron under parollen ”religionsfrihet”, trots att:

Citat:
FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 30

Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

Sharia är tveklöst sådan verksamhet som omintetgör andra rättigheter i deklarationen. Sharia är normgivande för alla muslimer som är tillräckligt praktiserande och absolut ingenting som begränsar sig till fåtalet terrorister som har problem med läsförståelsen. I princip varje gång islamiska organisationer presenterar krav, varje gång de protesterar, demonstrerar eller kritiserar småsaker högljutt men i regel aldrig riktat mot varandra, har sin förklaring i sharia. När muslimer vill ha ”särlagstiftning”, specialanpassade domstolar för familjerätt, lagar som skyddar religion från kritik eller avbildning av upplevt heliga figurer, så hittas i slutändan alltid anledningen till det i Muhammeds ord såsom koran och hadith.

Beklagligt men förståeligt är känsligheten i att kritisera islam. Politiska ”poäng” plockas enklare genom att strida ”för religionsfrihet”, än mot komplicerat förtryck eller misogyni där exempelvis kvinnor hävdar sig ”vilja” bära burqa. Det är för bekvämt att säga sig strida ”för muslimer”, kanske palestiniers mänskliga rättigheter, i en kamp som vanligen manifesteras genom stöd för de organisationer som i slutändan förtrycker och vill förtrycka muslimer mest av alla, de islamiska organisationerna med islamistisk agenda som Hamas, CAIR eller för den delen SMR.

__________________
1. Muslim – X. Dhimmi – 2. islamofob.

Här hittar du illums islamskola – islam på riktigt och illums islamskola II – shar’ia.

illum är inte uppkopplad Svara med citat

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: